Twój urząd

Spo­tkanie infor­macyjne „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach średnich”

Zapraszamy miesz­kań­ców Gminy Pakość na spo­tkanie infor­macyjne pt: „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach śred­nich”, na którym przed­stawione zostaną moż­liwo­ści wspar­cia z Fun­duszy Europej­skich dla przed­siębior­ców zamierzających realizować projekty na terenie miast śred­nich bądź w gminach bez­pośred­nio sąsiadujących z tymi miastami.

Spo­tkanie odbędzie się 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Lokal­nego Punktu Infor­macyj­nego w Ino­wrocławiu, Al. Nie­pod­legło­ści 4 (budynek administracyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji), sala 227, piętro 2, godz. 10:0014:00.

Zgłoszenia na spo­tkanie infor­macyjne odbywa się poprzez for­mularz zgłoszeniowy lub telefonicz­nie pod nr telefonu 56 62 15 904, 797 304 125.

pdfSzczegółowy program spo­tkania503.07 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD