Twój urząd

Spo­tkanie w sprawie dotacji dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek, 5 czerwca, o godz. 10.00, w sali kon­feren­cyj­nej Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści przy ul. Ino­wrocław­skiej 14, odbędzie się spo­tkanie z przed­stawicielem Ośrodka Wspar­cia Ekonomii Spo­łecz­nej na temat moż­liwo­ści otrzymania bez­zwrot­nych dotacji dla organizacji pozarządowych oraz miej­sca pracy w ramach ekonomii spo­łecz­nej.
Wysokość dotacji dla jed­nego pod­miotu wynosi nawet 240.000 tys. zł przy trwało­ści przed­się­wzięcia 12 miesięcy. Ser­decz­nie zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych tą tematyką.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD