Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie z dyrek­torem Zarządu Dróg Wojewódzkich

Na zaproszenie bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia w dniu dzisiej­szym odbyło się spo­tkanie z dyrek­torem Zarządu Dróg Wojewódz­kich Prze­mysławem Dąbrowskim.

W spo­tkaniu uczest­niczyli rów­nież: poseł na Sejm Mag­dalena Łośko, dyrek­tor biura posel­skiego Patryk Kaź­mier­czak, zastępca bur­mistrz Szymon Łep­ski oraz sekretarz gminy Joanna Zemełka.

W trak­cie spo­tkania poruszono naj­waż­niej­sze kwestie związane z zapew­nieniem bez­pieczeń­stwa miesz­kań­com oraz pozostałym użyt­kow­nikom ruchu, głów­nie na odcinku drogi wojewódz­kiej nr 255 w pobliżu skrzyżowania Dworcowa-​Lipowa-​Św. Jana. Nie­zbędne do wykonania roboty zabez­pieczające będą obej­mować dokoń­czenie budowy odcinka sieci kanalizacji desz­czowej i utwar­dzenia nawierzchni.

Na wniosek miesz­kań­ców ulicy Cmen­tar­nej i Mikołaja, którego kopię bur­mistrz prze­kazał na ręce poseł Mag­daleny Łośko oraz dyrek­tora Zarządu Dróg Wojewódz­kich Prze­mysława Dąbrow­skiego, miesz­kańcy wraz z bur­mistrzem zwrócili uwagę na koniecz­ność zmiany tym­czasowej organizacji ruchu w celu prze­kierowania pojaz­dów powyżej 3.5 tony do czasu zakoń­czenia robót, przez drogę w m. Rybitwy (droga powiatowa nr 2548C relacji Rybitwy-​Janikowo) w kierunku Janikowa, przez obiekt mostowy miesz­czący się w ciągu drogi powiatowej 2553C Cieślin-​Kościelec– Janikowo do drogi wojewódz­kiej nr 255.

Bur­mistrz Pako­ści postulował o jak naj­szyb­sze ogłoszenie i prze­prowadzenie prze­targu na dokoń­czenie prze­budowy drogi, a także wskazał potrzebę nie­zwłocz­nego uruchomienia oświetlenia ulicz­nego na odcinku od skrzyżowania „małej obwod­nicy” w kierunku ronda.

Ponadto infor­mujemy, iż 9 marca br. bur­mistrz spo­tka się z Mar­szał­kiem Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Piotrem Cał­bec­kim, prze­wod­niczącą Sej­miku Elż­bietą Piniew­ską oraz posłem na Sejm Mag­daleną Łośko w sprawie sytuacji na drodze wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD