Twój urząd

Spo­tkanie z premierem Morawieckim

W dniu wczoraj­szym w Kan­celarii Prezesa Rady Ministrów w War­szawie bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, na zaproszenie premiera Mate­usza Morawiec­kiego, wziął udział w spo­tkaniu przed­stawicieli władz samorządowych, którego celem było omówienie współ­pracy na naj­bliż­sze lata.