Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie z przed­stawicielami Dino Pol­ska S.A

We wtorek, 12 lutego w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się spo­tkanie Bur­mistrza Zyg­munta Gronia z przed­stawicielami firmy Dino Pol­ska S.A.

Celem spo­tkania było omówienie warun­ków zagospodarowania grun­tów w Giebni. Około 17-​hektarowa nie­ruchomość ma zostać prze­znaczona na cele logistyczne. Nie­bawem pod­pisany zostanie list inten­cyjny w tej sprawie. Obec­nie treść listu jest weryfikowana przez prawników.

W spo­tkaniu udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, star­szy specjalista – peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska, dyrek­tor Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Wiesław Nur­ski, star­szy inspek­tor ds. decyzji administracyj­nych Zarządu Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu Adam Bąkow­ski, dyrek­tor Powiatowego Urzędu Pracy w Ino­wrocławiu Prze­mysław Stefań­ski, przed­stawiciele Enea Operator p. Bog­dan Żuraw­ski i p. Robert Drzycim­ski, przed­stawiciele Regional­nego Zarządu Gospodarki Wod­nej w Byd­gosz­czy, Zarząd Zlewni w Ino­wrocławiu p. Janusz Cesar­czyk i p. Rafał Gotow­ski oraz przed­stawiciele Dino Pol­ska S.A. – p. Maciej Wojt­czak, p. Daniel Pęczak i p. Michał Muskała.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD