Twój urząd

Spo­tkanie z przed­stawicielami ZUS

Bur­mistrz Pako­ści oraz ZUS zapraszają miesz­kań­ców na spo­tkanie, które odbędzie się dnia 18 września br. w sali nr. 17 pakoskiego ratusza w godzinach 9.0014.00.

W spo­tkaniu udział wezmą pracow­nicy Wydziału Emerytur i Rent, dzięki czemu będą Pań­stwo mieli moż­liwość uzyskania odpowiedzi na nur­tujące pytania z zakresu świad­czeń emerytalno-​rentowych, oraz pracow­nicy świad­czący pomoc w założeniu i potwier­dzaniu profilu na Plat­forie Usług Elektronicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD