Twój urząd

Spo­tkanie z sołtysami

W dniu dzisiej­szym w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbyło się spo­tkanie organizacyjne władz samorządowych z soł­tysami naszej gminy, które dotyczyło m.in. tegorocz­nych wyborów soł­tysa i rad sołeckich.

W spo­tkaniu udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, skarb­nik Gminy Anna Kruszka, sekretarz gminy Joanna Zemełka, specjalista — peł­nomoc­nik ds. roz­woju obszarów wiej­skich Marek Nie­znal­ski, star­szy specjalista – peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska oraz soł­tysi.

Głów­nym tematem były sprawy związane z planowanym ter­minarzem wyborów soł­tysa i rady sołec­kiej na nową kaden­cję. Ponadto omówiony został fun­dusz sołecki za rok ubiegły, przed­stawione zostały zadania inwestycyjne oraz fun­dusz sołecki na rok 2019. W 2019 roku fun­dusz sołecki wynosi 238 037,00 zł. Jest to kwota więk­sza o prawie 11 tysięcy złotych niż w 2018 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD