Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Na początku sierp­nia w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbyło się pierw­sze posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2020 r., w skład którego wchodzą: Janusz Bed­nar­ski, Monika Cabań­ska, Michał Krusiń­ski, Tomasz Oset, Józef Per­dał, Katarzyna Tom­czak i Syl­wia Rygielska.

Zespół dokonał wyboru prze­wod­niczącego, którym została Syl­wia Rygiel­ska oraz zastępcy prze­wod­niczącego którym wybrany został Janusz Bed­nar­ski. Następ­nie wszyscy człon­kowie zapoznali się z regulaminem pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatel­skiego Gminy Pakość na 2020 rok.

W dal­szej czę­ści spo­tkania omawiany był każdy zgłoszony projekt. Ocenie Zespołu przed­stawionych zostało 10 projek­tów, 3 projekty zostały złożone inter­netowo poprzez Plat­formę Kon­sul­tacyjną, a 7 złożono w wer­sji papierowej.

Szacun­kowa war­tość zgłoszonych zadań wynosi ponad 720.000,00 zł.

Wśród propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego są m.in.: pomost rekreacyjny z plat­formą widokową, miasteczko rowerowe czy zakup lamp solarnych.

Zespół pod­jął decyzję o zwrócenie się do zgłaszających projekty o dodat­kowe wyjaśnienia lub uzupeł­nienie projektu. Dotyczyło to 5 zgłoszonych zadań. W 1 przy­padku Zespół musi zwrócić się do komórki merytorycz­nej Urzędu z zapytaniem o moż­liwość realizacji zgłoszonego zadania, ze względu na jego lokalizację. Rów­nież w 1 przy­padku Zespół musi spraw­dzić czy zadanie nie występuje w danym zakresie w budżecie gminy Pakość lub w Wielolet­niej Prognozie Finansowej.

Ostateczna ocena merytoryczna przed­stawionych zadań zostanie dokonana do dnia 31 sierp­nia br. Następ­nie Zespół wskaże listę moż­liwych do realizacji zadań, na które miesz­kańcy będą głosować w dniach od 2 września do 30 września 2019 r.

pdfProtokół ze spo­tkania1.49 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD