Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów

W dniu wczoraj­szym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się pierw­sze spo­tkanie bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia z człon­kami Zespołu kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów.

Głów­nym tematem spo­tkania było omówienie moż­liwo­ści prze­kształ­cenie formy funk­cjonowania Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów na Radę Seniorów oraz procedur z tym związanych. Ponadto poruszono temat polityki senioral­nej gminy oraz roz­mawiano o planach adap­tacji pomiesz­czeń po byłym Przed­szkolu Miej­skim przy ul. Św. Jana pod potrzeby Domu Dzien­nego Pobytu dla Seniorów.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD