Twój urząd

Sprawoz­danie z realizacji Programu Współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi

Poniżej przed­stawiamy sprawoz­danie z realizacji Programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie za rok 2016.

Sprawoz­dane z realizacji Programu Współ­pracy Gminy Pakość

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD