Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 15.06.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej położonej przy ul. Ino­wrocław­skiej w Pako­ści, oznaczonej jako dz. nr 3/​179 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 53/​1.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.18.6.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 15 lipca 2016 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 15.06.2016 r.

Ogłoszenie z dnia 14.06.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II rokowania na sprzedaż
nr sprawy: KIO.6840.6.6.2016.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 11 lipca 2016 15:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 14.06.2016 r.

Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 r.

zamówienie na:
dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej, oznaczonej jako działka nr 25/​1, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, z prze­znaczeniem na cele rol­nicze oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 53/​25 stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość.
zamawiający:
Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.8.1.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 czerwca 2016 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 r.

Ogłoszenie z dnia 10.03.2016 r.

zamówienie na: sprzedaż lokalu użyt­kowego nr I o pow. 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 243/​2; sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych położonych przy ul. Topolowej w Pako­ści, oznaczonych jako dz. nr 2/​32, 2/​33, 2/​34 oraz dzier­żawa czę­ści nie­ruchomo­ści grun­towej, oznaczoną jako działka nr 159/​2, położonej przy ul. Rynek w Pako­ści, z prze­znaczeniem na polep­szenie warun­ków zagospodarowania nie­ruchomo­ści przy­ległej
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony i I publiczny prze­targ pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.1.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 8 kwiet­nia 2016 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 10.03.2016 r.

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 09.03.2016 r.

Rokowania po drugim prze­targu zakoń­czonym wynikiem negatyw­nym na sprzedaż:

  • nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość;
  • nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość.

pdfPełna treść ogłoszenia208.75 KB

pdfFor­mularz udziału w rokowaniach90 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD