Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 16.03.2017 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych: w Pako­ści przy ul. Błonie — dz. nr 59/​4 oraz w Pako­ści przy ul. Mikołaja — dz. nr od 418/​1 do 418/​10.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2017.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 14 kwiet­nia 2017 12:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 16.03.2017 r.

Ogłoszenie z dnia 02.03.2017 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/​5.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.17.2.2017.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 31 marca 2017 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 02.03.2017 r.

Ogłoszenie z dnia 21.12.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: IV rokowania na sprzedaż
nr sprawy: KIO.6840.6.10.2016.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 20 stycz­nia 2017 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 21.12.2016 r.

Ogłoszenie z dnia 08.12.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej położonej przy ul. Ino­wrocław­skiej w Pako­ści, oznaczonej jako dz. nr 2/​37, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych: w Pako­ści przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/​1 i 419/​2 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 13/​13 i 13/​16.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.9.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 5 stycz­nia 2017 15:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 08.12.2016 r.

Ogłoszenie z dnia 11.10.2016 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako dz. nr 105/​40, położonej przy ul. Fabrycz­nej w Pako­ści (ewiden­cyj­nie Rybitwy), dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towych, oznaczonych jako działka nr 2/​2 i 2/​3, położonych przy ul. Topolowej w Pako­ści, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość, z prze­znaczeniem na cele rol­nicze oraz sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako dz. nr 3/​162, położonej przy ul. Ino­wrocław­skiej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.25.3.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 9 listopada 2016 15:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 11.10.2016 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD