Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r.

tryb zamówienia:

I prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie­ruchomo­ści stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

zamawiający:

Sprzedający: Gmina Pakość

zamówienie na:

sprzedaż nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w Pako­ści przy ul. Błonie oraz nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w miej­scowo­ści Łącko, sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej położonej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użyt­kowego, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość

nr sprawy:

KIO.6840.32.3.2013

war­tość:

— — — — — — — — — — — — — -

ter­min składania ofert:

29 listopada 2013 10:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/​227/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych oznaczonych jako działki nr 61/​14, 61/​15, 61/​16, 61/​17 oraz 61/​18, położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały nr XXIV/​228/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych, oznaczonych jako działki nr 2/​32, 2/​33 oraz 2/​34, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, uchwały Nr XVIII/​115/​2000 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 29 września 2000 r. w sprawie prze­znaczenia do sprzedaży grun­tów mienia komunal­nego, uchwały Nr III/​18/​2010 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 grud­nia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali miesz­kal­nych, znaj­dujących się w budynku po byłej Szkole Pod­stawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość oraz uchwały Nr XXIV/​225/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie prze­znaczenia do sprzedaży lokalu użyt­kowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 28 paź­dzier­nika 2013 r.
I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:

1) sprzedaż następujących nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość:

a) położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, prze­znaczonych pod zabudowę garażami:
- dz. nr 61/​14 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/​100).
— dz. nr 61/​15 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/​100).
— dz. nr 61/​16 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.340,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc trzysta czter­dzie­ści złotych 00/​100).
— dz. nr 61/​17 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/​100).
— dz. nr 61/​18 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/​00074051/​5, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 1.340,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc trzysta czter­dzie­ści złotych 00/​100).

b) położonych w m. Łącko gm. Pakość:
— dz. nr 76/​19 o pow. 0,1972 ha, KW nr BY1I/​00022812/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako B-​RV (grunty rolne zabudowane klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 26.130,00 zł (słow­nie: dwadzie­ścia sześć tysięcy sto trzydzie­ści złotych 00/​100).
— dz. nr 76/​20 o pow. 0,2165 ha, KW nr BY1I/​00022812/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako B-​RV (grunty rolne zabudowane klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 28.700,00 zł (słow­nie: dwadzie­ścia osiem tysięcy siedem­set złotych 00/​100).

2) sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej:
— dz. nr 2/​32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 220.000,00 zł (słow­nie: dwie­ście dwadzie­ścia tysięcy złotych 00/​100).
— dz. nr 2/​33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 190.000,00 zł (słow­nie: sto dziewięć­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100).
— dz. nr 2/​34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 186.000,00 zł (słow­nie: sto osiem­dziesiąt sześć tysięcy złotych 00/​100).

3) sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakość,na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Ino­wrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/​00073522/​1. Nie­ruchomość lokalowa nr 9, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na I piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przed­pokoju, o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 65,13m2.W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 6513/​43739 oraz udział we współ­własno­ści działki nr 309 w takiej samej wysoko­ści.
Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej brutto: 105.066,04 zł (słow­nie: sto pięć tysięcy sześć­dziesiąt sześć złotych 04/​100)

4) sprzedaż lokalu użyt­kowego nr I o pow. 17,56 m2, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści, będącej własno­ścią Gminy Pakość wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokali w wysoko­ści 1756/​132507 oraz udział we współ­własno­ści w działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 243/​2 o pow. 3561 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ino­wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/​00067899/​9w takiej samej wysoko­ści.
Cena wywoław­cza lokalu użyt­kowego brutto: 32.100,00 zł (słow­nie: trzydzie­ści dwa tysiące sto złotych 00/​100)

1. Przed­miotowe nie­ruchomo­ści grun­towe i lokalowe nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.
2. Prze­targ odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro — pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w prze­targu.
4. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysokości:

  • 140,00 (słow­nie: sto czter­dzie­ści złotych 00/​100) — wadium dotyczy jed­nej dowol­nie wybranej działki; położonej przy ul. Błonie w Pakości,
  • 3.000,00 (słow­nie: trzy tysiące złotych 00/​100) — wadium dotyczy jed­nej dowol­nie wybranej działki; położonej w m. Łącko, gm. Pakość,
  • 22.000,00 zł (słow­nie: dwadzie­ścia dwa tysiące złotych 00/​100), wadium dotyczy jed­nej dowol­nie wybranej działki; położonej przy ul. Topolowej w Pakości,
  • 5.300,00 (słow­nie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/​100) – lokal nr 9, położony w m. Radłowo 30, gm. Pakość,
  • 1.610,00 (słow­nie: jeden tysiąc sześć­set dziesięć złotych 00/​100) – lokal użyt­kowy nr I, położony przy ul. Św. Jana 3 i 5,

do dnia 25 listopada 2013 r. do godz. 14.00 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.

5. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych i Administracji;
6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami;
7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego;
8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu;
9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 i 19) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88 (sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowych) oraz pod nr (52) 566 60 85 (sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych);
10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD