Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Stała organizacja dla dróg gminnych

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 151846C – ul. Mikołaja, nr 151802C – ul. Cmen­tarna i dla skrzyżowania drogi gmin­nej nr 151851C – ul. Radłow­ska z drogami gmin­nymi nr 151846C – ul. Mikołaja, nr 151802C – ul. Cmen­tarna oraz dla skrzyżowania drogi powiatowej nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość z drogami gmin­nymi nr 151846C – ul. Mikołaja i nr 151802C – ul. Cmen­tarna infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Celem opracowania jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i ustalenia zasad organizacji ruchu. Ewen­tualne uwagi do przed­stawionych projek­tów można składać w for­mie pisem­nej w siedzibie tut. Urzędu do 24 lipca 2020 r.

Jed­nocześnie wyjaśniamy, iż projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi powiatowej nr 251 relacji Kaliska –Damasławek –Żnin –Bar­cin –Pakość –Ino­wrocław z drogą gminną nr 151802C – ul. Cmen­tarna oraz dla dróg gmin­nych nr 151840C – ul. Polna, nr 151839C – ul. Bal­tazara Han­kiewicza oraz nr 151838C – ul. Lesz­czyń­skiego jest w trak­cie opracowania.

Ponadto załączamy opinię upraw­nionego projek­tanta w zakresie przej­ścia dla pieszych w okolicy przejazdu kolejowego (przej­ście na Groblę) oraz tonażu do 10t na ww. drogach gminnych.

pdfOpinia840.33 KB

pdfDroga 1776.47 KB

pdfDroga 2427.82 KB

pdfDroga 31.13 MB

pdfDroga 41.02 MB

pdfDroga 51.14 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD