Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Stanowisko do samospisu w ramach Powszech­nego Spisu Rol­nego 2020

Od 1 września w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści przy ul. Rynek 4 dostępne jest stanowisko do prze­prowadzenia samospisu w ramach Powszech­nego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przy­gotowane dla osób, które nie posiadają moż­liwo­ści tech­nicz­nych do wypeł­nienia for­mularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracow­nicy w razie potrzeby będą zapew­niali wspar­cie merytoryczne i tech­niczne przy dokonywaniu samospisu.

Dane zebrane w Powszech­nym Spisie Rol­nym 2020 są nie­zbędne do racjonal­nego planowania programów roz­wojowych pol­skiego rol­nic­twa. Dostar­czą infor­macji na temat sytuacji demograficz­nej, spo­łecz­nej i gospodar­czej rol­ników, a także prowadzonej produk­cji rol­nej.

Wszyscy użyt­kow­nicy gospodarstw rol­nych mają obowiązek udziału w Powszech­nym Spisie Rol­nym 2020r.

Obowiązek ten można wypeł­nić dwoma metodami poprzez:
- samospis inter­netowy za pośred­nic­twem interak­tyw­nej aplikacji for­mularzowej
- wywiad telefoniczny z rach­mistrzem – od 1 paź­dzier­nika 2020 r.
Więcej infor­macji można znaleźć na stronie https://​spisrolny​.gov​.pl
W razie pytań pomocą służą pracow­nicy Gmin­nego Biura Spisowego w Pako­ści pod numerem telefonu: 52 56 66087 lub sekretariat 52 56 66 072.

Stanowisko do prze­prowadzenia samospisu w ramach Powszech­nego Spisu Rol­nego jest dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj.
►poniedziałek, środek, czwar­tek 7.0015.00,
►wtorek 7.0016.00
►piątek 7.0014.00.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD