Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Domena strategiczna: Przed­siębior­czość i rynek usług I

I. Cel strategiczny:
Kreowanie sil­nego ośrodka gospodar­czego skutecz­nie kon­kurującego z otoczeniem

I.1 Cel Operacyjny:
Powięk­szenie prze­pustowo­ści układu komunikacyj­nego na terenie miasta i gminy

Pakość położona jest w pobliżu waż­nych i uczęsz­czanych szlaków komunikacyjno — tran­zytowych, m.in.: droga nr E 261 łącząca Dolny Śląsk i Wiel­kopol­skę z Byd­gosz­czą i Pomorzem, droga nr 25 łącząca połu­dniową i cen­tralną część Pol­ski z Kujawami i Pomorzem, czy też droga nr 52 z Ino­wrocławia przez Toruń w kierunku War­mii i Mazur. Ten zwarty i gęsty układ komunikacyjny uzupeł­niany jest przez układ dróg niż­szej rangi, prze­biegających przez teren Pako­ści: droga nr 251 (łącząca drogi E 261 i 25) oraz droga nr 255 (Pakość — Strzelno i dalej dojazd w kierunku Konina). w dobie wzrastającej liczby pojaz­dów samo­chodowych i roz­woju trans­portu koło­wego, Pakość boryka się z poważ­nymi problemami komunikacyj­nymi. Dodat­kowo lokalizacja na terenie gminy zakładów wydobyw­czych kruszywa oraz dużych przed­siębiorstw prze­mysłowych w otoczeniu („Janikosoda”, zakłady cementowo-​wapiennicze Lafarge w Bielawach, etc.) powoduje znaczne prze­kroczenie dopusz­czal­nych (projek­towanych) natężeń cięż­kiego ruchu towarowego na drogach w cen­trum miasta.
w celu unik­nięcia natężonego ruchu tran­zytowego i lokal­nego przez cen­trum Pako­ści nie­zbędną inwestycją wydaje się budowa obwod­nic wokół miasta, szczegól­nie z kierunku wschód-​zachód. Nie­stety realizacja takiej inwestycji prze­kracza budżety oraz kom­peten­cję nie tylko gminy, ale nawet wojewódz­twa i wymaga wspar­cia ze strony pań­stwa, co na pewno będzie zadaniem nie­łatwym w dobie kryzysu finan­sów publicz­nych i priorytetowych inwestycjach związanych z budową autostrad. Nie­mniej jed­nak, aby roz­poczęcie inwestycji było moż­liwe w ciągu naj­bliż­szych 10 lat, należy wykonać studium wykonal­no­ści zadania, biorąc pod uwagę trud­no­ści tech­niczne (generujące dodat­kowe koszty), jak ograniczenie miasta przez jezioro Pakoskie od połu­dnia i prze­cięcie z pod­mokłą doliną Noteci od pół­nocy.
Istot­nymi zadaniami dotyczącymi lokal­nego układu drogo­wego (wobec braku per­spek­tyw na drogi obwod­nicowe w ciągu kilku naj­bliż­szych lat) są moder­nizacje nawierzchni i likwidacja wąskich „gar­deł” ograniczających prze­pustowość.
Odcinki obwod­nicowe (w dal­szej per­spek­tywie czasu) i zmoder­nizowany lokalny układ drogowy (w bliż­szej per­spek­tywie) z pew­no­ścią posłużą aktywizacji gospodar­czej i spo­łecz­nej miasta. Umoż­liwią wydzielenie nowych, atrak­cyj­nych działek inwestycyj­nych i budowlanych.

Zadania:

I.1.1
Prze­prowadzenie eks­per­tyz wykonal­no­ści drogo­wych ciągów obwod­nicowych Pako­ści, o kierun­kach wschód — zachód (Ino­wrocław — Żnin) oraz pół­noc — połu­dnie (Pakość — Strzelno), a w rezul­tacie prac planistyczno-​projektowych;
Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: Generalna Dyrek­cja Dróg Publicz­nych w Byd­gosz­czy, Urząd Mar­szał­kow­ski wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-​Pomorski, Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu.
Źródła finan­sowania: środki rządowe — Minister­stwo Trans­portu, budżet wojewódzki, budżet gminy, środki pomocowe UE

I.1.2
Budowa nowych ciągów ulicz­nych wewnątrz tkanki miej­skiej zabudowy Pako­ści — udraż­nianie obec­nego układu komunikacyj­nego;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: Generalna Dyrek­cja Dróg Publicz­nych w Byd­gosz­czy, Urząd Mar­szał­kow­ski wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-​Pomorski, Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu.
Źródła finan­sowania: budżet gminy, środki pomocowe UE, budżet wojewódzki

I.1.3
Budowa par­kin­gów na terenie miasta i gminy;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: Generalna Dyrek­cja Dróg Publicz­nych w Byd­gosz­czy
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni

I.2 Cel Operacyjny:
Roz­budowa infrastruk­tury tech­nicz­nej nie­zbęd­nej dla roz­woju przedsiębiorczości

Infrastruk­tura tech­niczna jest jed­nym z pod­stawowych elemen­tów warun­kujących roz­wój gospodar­czy gminy. Na terenie miasta i gminy Pakość do naj­waż­niej­szych problemów infrastruk­tural­nych należy moder­nizacja i roz­budowa sieci kanalizacji sanitar­nej oraz roz­budowa funk­cjonującej oczysz­czalni ścieków. Obec­nie poziom skanalizowania i wolne zasoby oczysz­czania ścieków na terenie gminy prak­tycz­nie eliminują ją z moż­liwo­ści pozyskania dużego inwestora zewnętrz­nego z wodochłonną tech­nologią — np.: prze­twór­stwo spo­żyw­cze na dużą skalę.
Na terenie miasta pozostaje ok. 10% zamiesz­kanego obszaru nie posiadającego kanalizacji sanitar­nej. Na terenach wiej­skich kanalizacja sanitarna prak­tycz­nie nie funk­cjonuje. w wielu przy­pad­kach koszt doprowadzenia sieci kanalizacyj­nej nie znaj­duje uzasad­nienia ekonomicz­nego i tech­nicz­nego (sdz­czegól­nie na wsi) oraz znacz­nie prze­wyż­sza moż­liwo­ści finan­sowe miasta i gminy. Roz­wiązaniem, do pew­nego stop­nia, tych problemów może być opracowanie sys­temu zachęt i preferen­cji dla lud­no­ści wiej­skiej do inwestowania w pełni ekologiczne i ekonomiczne przy­zagrodowe oczysz­czal­nie ścieków. Podobny sys­tem preferen­cyjny powinien powstać dla użyt­kow­ników kotłowni węglowych w celu zmiany opalania na bar­dziej ekologiczne (gazowe, olejowe).
Istot­nym zadaniem realizacyj­nym dla miasta i gminy Pakość jest także doprowadzenie infrastruk­tury tech­nicz­nej (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa i ener­getyczna) do poten­cjal­nych terenów inwestycyj­nych, jak np.: wolne tereny po bazie surowcowo-​nasiennej w Giebni, etc.
Per­spek­tywa integracji z Unią Europej­ska wymusza na pol­skich samorządach nowe roz­wiązania w zakresie świad­czonych usług komunal­nych. Takim działaniem jest nie­wąt­pliwie poro­zumienie o budowie i eks­ploatacji nowoczesnego wysypiska odpadów pomiędzy gminą Pakość a Janikowo. Obec­nie inwestycja ta jest na ukoń­czeniu, a docelowo planowane są rów­nież działania związane z segregacją i recyc­lin­giem odpadów. Pamiętać jed­nak należy, że mają one szansę powodzenia tylko w przy­padku sys­tematycz­nych akcji ekologicz­nego uświadamiania i edukowania spo­łecz­no­ści lokal­nej.
Pew­nym poten­cjałem do wykorzystania (głów­nie w działal­no­ści turystyczno-​rekreacyjnej) jest sprawny układ żeglugi śród­lądowej na Noteci i jej sys­temie wod­nym (kanały, śluzy, jazy, etc.). Obec­nie ten sys­tem wykorzystywany jest już do celów rekreacyj­nych (kajaki, łodzie, nie­wiel­kie jed­nostki pasażer­skie), choć na razie w nie­wiel­kiej skali — wycieczki nawet na trasie Ber­lin –Wiel­kopol­ska — Kujawy — Berlin.

Zadania:

I.2.1
Budowa sieci kanalizacyj­nej na terenie miasta — poten­cjalne obszary inwestycyjne i miesz­kaniowe oraz na terenach wiej­skich;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści
Part­nerzy: przy­szli odbiorcy indywidualni i zbiorowi
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni, Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, środki pomocowe UE

I.2.2
Moder­nizacja i roz­budowa oczysz­czalni ścieków w Pako­ści;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, środki pomocowe UE

I.2.3
Przejęcie (od Zespołu Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego) i zmoder­nizowanie oczysz­czalni ścieków w Kościelcu Kujaw­skim wraz z roz­budową sieci kanalizacyj­nej — początek inwestycji: odcinek Kościelec — Dziar­nowo;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści
Part­nerzy: przy­szli odbiorcy indywidualni i zbiorowi
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni, Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, środki pomocowe UE

I.2.4
Stworzenie dogod­nych warun­ków dla miesz­kań­ców wsi do inwestowania w przy­zagrodowe oczysz­czal­nie ścieków na terenach, gdzie doprowadzenie sieci infrastruk­tural­nej nie znaj­duje uzasad­nienia ekonomicz­nego — sys­temy preferen­cji finan­sowych, pomoc inwestycyjna;
Koor­dynacja: inwestorzy indywidualni przy pomocy organizacyj­nej i finan­sowej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści — moż­liwość pozyskania środ­ków z fun­duszy i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska

I.2.5
Roz­budowa sieci gazowej — doprowadzenie sieci do terenów prze­znaczonych pod budow­nic­two inwestycyjne;
Koor­dynacja: Zakład Gazow­niczy, Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM, inwestorzy prywatni.
Part­nerzy: przy­szli odbiorcy indywidualni i zbiorowi
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni

I.2.6
Opracowanie sys­temu preferen­cji finan­sowych, zachęcającego użyt­kow­ników prywat­nych do moder­nizacji kotłowni — zmiana opalania węglowego na bar­dziej ekologiczne (olejowe lub gazowe);
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM, inwestorzy prywatni.
Part­nerzy: przy­szli odbiorcy indywidualni i zbiorowi
Źródła finan­sowania: inwestorzy prywatni, budżet gminy — preferen­cje
i dofinan­sowania

I.2.7
Stworzenie dogod­nych warun­ków do inwestycji proekologicz­nych, produkujących odnawialne źródła ener­gii, tj. elek­trow­nie wiatrowe, kon­den­satory słoneczne, kotłow­nie na biomasę — wykorzystanie dobrych wzorów nie­których pol­skich samorządów oraz kon­tak­tów zagranicz­nych gminy (np. w Holan­dii);
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM, inwestorzy prywatni.
Part­nerzy: przy­szli współ­wła­ściciele, odbiorcy indywidualni i zbiorowi
Źródła finan­sowania: inwestorzy prywatni, budżet gminy — roz­patrzenie moż­liwej do realizacji for­muły part­ner­stwa publiczno-​prywatnego: podział kosz­tów, zadań i oczekiwanych zysków pomiędzy zaan­gażowane pod­mioty prywatne (prze­kazujące kapitał) a gminę (prze­kazującą np.: teren, infrastruk­turę, etc.);

I.3 Cel Operacyjny:
Aktywizacja terenów inwestycyjnych

Na terenie miasta i gminy Pakość znaj­dują się wydzielone uchwałą Rady tereny dla inwestorów lokal­nych i zewnętrz­nych, m.in.: tereny po byłych zakładach lniar­skich, wolne tereny po bazie surowcowo-​nasiennej w Giebni, a także tereny powyrobiskowe i inne mniej­sze. Dodat­kowymi atutami gminy są korzystne położenie komunikacyjne, obec­ność dużych inwestorów w gminach sąsied­nich, proin­westycyjne działania władz samorządowych — sys­tem zwol­nień podat­kowych. Obec­nie jed­nak więk­szość poten­cjal­nych terenów inwestycyj­nych nie posiada nie­zbęd­nej infrastruk­tury tech­nicz­nej zachęcającej inwestowania, nie ma rów­nież promocji oferty grun­tów. Tereny inwestycyjne, których atrak­cyj­ność wspomagają wymienione wyżej atuty gminy, mogą cieszyć się dużym zain­teresowaniem wśród inwestorów. Warun­kiem takiego stanu rzeczy jest jed­nak inten­sywne promowanie gotowych już terenów poprzez uczest­nic­two w tar­gach gospodar­czych i gmin­nych z profesjonal­nie przy­gotowana ofertą Pako­ści, przy­gotowanie stałej oferty grun­tów do zagospodarowania, promowanie obowiązujących sys­temów ulg i preferen­cji podat­kowych oraz inten­sywne kon­takty z poten­cjal­nymi inwestorami.
Na terenie miasta ist­nieją także tereny w pew­nym stop­niu zanie­dbane i zdewastowane, na których powinny ist­nieć dodat­kowe sys­temy ulg i preferen­cji podat­kowych, zachęcających do inwestowania — a co za tym idzie — pod­noszenia estetyki miasta.

Zadania:

I.3.1
Promocja ist­niejących terenów inwestycyj­nych — we współ­pracy z lokal­nymi przed­siębior­stwami, opracowanie profesjonal­nej oferty inwestycyj­nej Pako­ści;
Koor­dynacja: Urząd Miasta i Gminy w Pako­ści — Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM, stanowisko ds. budow­nic­twa w UM, stanowisko ds. gospodarki nie­ruchomo­ściami i mieniem komunal­nym w UM, stanowisko ds. gospodarki komunal­nej i ochrony środowiska w UM,
Part­nerzy: inwestorzy prywatni
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni

I.3.2
Tworzenie miej­skich stref ekonomicz­nych oferujących inwestorom dogodny sys­tem ulg i preferen­cji podat­kowych na terenach wymagających aktywizacji spo­łecz­no­ści lokal­nej, poprawy estetyki zabudowy miej­skiej, nie­użyt­kach;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: inwestorzy prywatni
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni

I.3.3
Rewitalizacja śród­mie­ścia jako naj­lep­szego inwestycyj­nie obszaru miasta — dla małych i śred­nich przed­siębiorstw usługowo-​handlowych;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: inwestorzy prywatni, Wojewódzki Kon­ser­wator Zabyt­ków.
Źródła finan­sowania: budżet gminy — budynki komunalne, inwestorzy prywatni,

I.3.4
Zacieśnianie współ­pracy w ramach Stowarzyszenia Lokal­nego Roz­woju Gmin (będącego w fazie rejestracji) w celu pozyskiwania inwestorów zewnętrz­nych — organizacja spo­tkań z inwestorami lokal­nymi i zain­teresowanymi prowadzeniem działal­no­ści na terenie gminy, przed­stawicielami ambasad odpowiedzial­nymi za kon­takty han­dlowe, przed­stawicielami ogól­no­krajowych organizacji i instytucji gospodar­czych (np.: PAIZ)
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: przed­stawiciele Lafarge Cement Pol­ska S.A. Zakład w Bar­cinie, odpowiedni przed­stawiciele sąsied­nich gmin (Bar­cin, Żnin)

I.4 Cel Operacyjny:
Kreowanie dobrego klimatu dla roz­woju przedsiębiorczości

Kreowanie dobrego klimatu dla roz­woju przed­siębior­czo­ści ma często fun­damen­talny wpływ na roz­wój lokal­nych pod­miotów gospodar­czych, a także pod­nosi kon­kuren­cyj­ność gminy wobec innych gmin regionu, które już teraz wykazują w tym zakresie dużą aktyw­ność. Bar­dzo dobre efekty może przynieść inten­syfikacja działań i odpowiedzial­no­ści w tym zakresie np.: poprzez wydzielenie samodziel­nego stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy.
Prak­tyka pokazuje tu wiele roz­wiązań. Wiele gmin taki zakres odpowiedzial­no­ści zleca organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, fun­dacjom, agen­cjom), czy też tworzonym w struk­turze urzędu, specjal­nym komór­kom ds. kon­tak­tów z inwestorami i kreowania przed­siębior­czo­ści. w małych gminach może to być tylko stanowisko, które do swoich głów­nych zadań zaliczyć może:

 • przy­gotowywanie i realizowanie programów służących roz­wojowi przed­siębior­czo­ści, kul­tury, terenów wiej­skich dzięki pozyskiwanym z zewnątrz środ­kom finan­sowym (fun­dusze Unii Europej­skiej, ambasad krajów Europy Zachod­niej, rządu Stanów Zjed­noczonych, fun­dacji pomocowych, rządu pol­skiego, etc.
 • organizowanie instrumen­tów stymulujących lokalny roz­wój gospodar­czy — powołanie i nad­zorowanie fun­duszu poręczeniowego, fun­duszu ubez­pieczeń wzajem­nych, fun­duszu stypen­dial­nego — ścisła współ­praca z lokal­nymi przed­siębior­cami i organizacjami zrzeszającymi ich, np.: z Inowrocławia;
 • prowadzenie doradz­twa dla lokal­nych przed­siębior­ców i osób pragnących roz­począć działal­ność gospodar­czą z zakresu procedur zakładania nowej firmy, zasad roz­liczania z Urzędem Skar­bowym i ZUS, infor­mowania o dostęp­nych kredytach ban­kowych, pisania biz­nes planów i wniosków kredytowych, a także organizowanie za pozyskane środki kur­sów szkoleniowych (prze­kwalifikowujących, obsługi i pracy z Inter­netem, zakładania i funk­cjonowania grup producenc­kich, językowych, etc.);
 • pomoc w tworzeniu i koor­dynowaniu profesjonal­nej, gmin­nej bazy danych na temat lokal­nych firm, ich produk­tów i usług, dostęp­nej siły roboczej, ryn­ków zbytu, kon­trahen­tów, dostaw­ców, etc.;
 • promocja gminy — organizowanie imprez gospodar­czych, kulturalno-​rozrywkowych, aktywizujących spo­łecz­ność lokalną, opracowanie profesjonal­nych ofert tar­gowych gminy, reprezen­towanie gminy w zagranicz­nych kon­tak­tach gospodar­czych, tar­gach — pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych;

Osoba zatrud­niona na takim stanowisku powinna być profesjonal­nie przy­gotowana i oddana pracy (doświad­czenie w pozyskiwaniu środ­ków zewnętrz­nych, pełna dys­pozycyj­ność, znajomość języków obcych, pracy z Inter­netem oraz global­nych tren­dów roz­wojowych przed­siębior­czo­ści), z efek­tów której będzie corocz­nie roz­liczana przez zwierzch­nika (Bur­mistrz, Rada Miej­ska, Zarząd).

Zadania:

I.4.1
Organizacja samodziel­nego stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami — celem pozyskiwania środ­ków zewnętrz­nych i realizowania róż­norod­nych projek­tów wspomagających roz­wój gospodar­czy i spo­łeczny gminy;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy, organizacje wspierania biz­nesu, np. z Ino­wrocławia
Źródła finan­sowania stanowiska: budżet gminy
Źródła finan­sowania realizowanych programów i działań: zewnętrzne środki pomocowe (UE, fun­dacje, środki rządowe państw Europy Zachod­niej i USA, spon­soring, budżet gminy)

I.4.2
Pod­jęcie starań o włączenie gminy Pakość w zasięg działania regional­nych instytucji parafinan­sowych, wspomagających roz­wój małych i śred­nich przed­siębiorstw — fun­dusz poręczeniowy, gwaran­cyjny, ubez­pieczeniowy — we współ­pracy z lokal­nymi przed­siębior­cami;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy, organizacje wspierania biz­nesu, np. z Ino­wrocławia (Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości)

I.4.3
Utworzenie profesjonal­nych baz danych dys­ponujących infor­macjami na temat lokal­nych przed­siębiorstw i ich produk­tów, poten­cjal­nych ryn­ków zbytu, kon­trahen­tów, dostaw­ców, etc.;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy, organizacje wspierania biz­nesu, np. z Ino­wrocławia
Źródła finan­sowania: budżet gminy, lokalni przed­siębiorcy — sponsoring

I.4.4
Organizacja oryginal­nych imprez (bazujących na lokal­nej specyfice w skali kraju), aktywizujących klimat inwestycyjny gminy — np.: rzemieśl­nicze targi pamiątek religij­nych na Rynku Pakoskim — wykorzystanie renomy Kal­warii Pakoskiej;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy, organizacje wspierania biz­nesu, np. z Ino­wrocławia
Źródła finan­sowania: budżet gminy, lokalni przed­siębiorcy — spon­soring, rzemieślnicy.

I.4.5
Stworzenie sys­temu szyb­kiego prze­kazywania infor­macji o gmin­nych ofer­tach prze­tar­gowych lokal­nym przed­siębior­stwom;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami

I.4.6
Stworzenie stałej oferty grun­tów inwestycyj­nych prze­znaczonej dla zain­teresowanych przed­siębior­ców lokal­nych i zewnętrz­nych, w for­mie profesjonal­nego prospektu oraz infor­macji w Inter­necie;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy
Źródła finan­sowania: budżet gminy, lokalni przed­siębiorcy — sponsoring

I.4.7
Tworzenie warun­ków sprzyjających poprawie estetyki miasta — wprowadzenie stałych procedur dofinan­sowań do remon­tów zewnętrz­nych w śród­miej­skiej czę­ści Pako­ści (np.: remonty elewacji budyn­ków, zmiany pokryć dachowych, etc.);
Koor­dynacja: Rada Miej­ska
Źródła finan­sowania: budżet gminy,

I.5 Cel Operacyjny:
Nawiązywanie współ­pracy gospodar­czej pomiędzy pakoskimi fir­mami a zagranicz­nymi pod­miotami gospodar­czymi, na bazie obec­nych kon­tak­tów z samorządami krajów Unii Europejskiej


Zadania:

I.5.1
Nawiązywanie kon­tak­tów gospodar­czych ze środowiskami biz­nesu w Holan­dii — uczest­nic­two przed­stawicieli sfery gospodar­czej w zagranicz­nych wizytach samorządowych;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy
Źródła finan­sowania: budżet gminy, lokalni przed­siębiorcy — sponsoring

I.5.2
Aktywna działal­ność przed­stawicieli gminy w ramach Stowarzyszenia Lokal­nego Roz­woju Gmin, służąca poszerzaniu zagranicz­nych kon­tak­tów gospodar­czych Pako­ści przy wykorzystaniu part­nerów Stowarzyszenia;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — osoby upo­waż­nione do współ­pracy w ramach Stowarzyszenia, Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy do współ­pracy: człon­kowie Stowarzyszenia, instytucje i firmy part­ner­skie dla Stowarzyszenia

I.5.3
Prowadzenie działań na rzecz nawiązania kon­tak­tów part­ner­skich (w tym gospodar­czych) z miastem nie­miec­kim — jako stosun­kowo bliskim i sil­nym ekonomicz­nie part­nerem ;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miejski

Domena strategiczna: Przed­siębior­czość i rynek usług II

II. Cel strategiczny:
Krzewienie cech przed­siębior­czych wśród spo­łecz­no­ści lokalnej

II.1 Cel Operacyjny:
Wprowadzenie instrumen­tów kreujących odpowied­nie warunki do powstawania nowych miejsc pracy

Na terenie miasta i gminy Pakość ist­nieje duży poziom bez­robocia (ok. 23%) w porów­naniu do nie­których sąsied­nich gmin regionu. Dodat­kowym nie­bez­pieczeń­stwem w przy­szło­ści może stać się ujaw­nienie ukrytego bez­robocia na wsi, szczegól­nie w dobie integracji Pol­ski z Unią Europej­ską i dostosowywania rol­nic­twa do warun­ków ryn­kowych panujących w krajach Europy Zachod­niej.
w tej sytuacji nie­zbędne jest opracowanie gmin­nego (lub powiatowego) programu tworzenia nowych miejsc pracy przy współ­udziale Urzędu Miasta i Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy i lokal­nych przed­siębior­ców. Warun­kiem uzyskania środ­ków rządowych na tego typu zadania jest opracowanie szerokiego, wiarygod­nego programu, w którego realizację włączone będą różne instytucje i pod­mioty z terenu całego powiatu.

Zadania:

II.1.1
Opracowanie programów gmin­nych (powiatowych) w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu środ­ków samorządowych, rządowych i pozabudżetowych — szkolenia prze­kwalifikowujące, z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, aktyw­nego poszukiwania pracy — mobil­no­ści;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści
Part­nerzy do współ­pracy: samorząd powiatowy, samorządy innych gmin powiatu, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, lokalni przed­siębiorcy
Źródła finan­sowania: środki rządowe i pozabudżetowe, budżet gminy, lokalni przed­siębiorcy — sponsoring

II.1.2
Promocja naj­lep­szych, pakoskich firm prowadzących działal­ność gospodar­czą na ryn­kach zewnętrz­nych i lokal­nych — organizacja kon­kur­sów na naj­lep­szego przed­siębiorcę miasta i gminy Pakość, ufun­dowanie nagrody Bur­mistrza Pako­ści, cykliczny bal przed­siębior­ców pod auspicjami Urzędu Miej­skiego;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Bur­mistrz
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy
Źródła finan­sowania: budżet gminy, lokalni przed­siębiorcy — sponsoring.

II.1.3
Stworzenie stałej i aktualizowanej oferty grun­tów inwestycyj­nych (komunal­nych i prywat­nych) prze­znaczonych do zagospodarowania — podej­mowanie działań służących promowaniu oferty — wychodzenie naprzeciw poten­cjal­nym inwestorom;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy
Źródła finan­sowania: budżet gminy, lokalni przed­siębiorcy — sponsoring

II.1.4
Utworzenie punktu dorad­czego dla małych i śred­nich firm — pomoc prawno — rachun­kowa i organizacyjna dla zakładających działal­ność gospodar­czą;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Źródła finan­sowania: np.: w ramach obowiąz­ków powołanego stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami

II.1.5
Roz­budowa sys­temu monitoringu telewizyj­nego miasta w celu zwięk­szenia stan­dar­dów bez­pieczeń­stwa miesz­kań­ców i pod­miotów gospodar­czych na terenie Pako­ści;
Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — np. powołane stanowisko ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Part­nerzy do współ­pracy: lokalni przed­siębiorcy
Źródła finan­sowania: środki prywatne, budżet gminy

II.2 Cel Operacyjny:
Wspieranie roz­woju budow­nic­twa mieszkaniowego

Warunki miesz­kaniowe w dużym stop­niu decydują o kon­dycji gospodar­czej gminy. Na terenie Pako­ści, podob­nie jak w innych rejonach Pol­ski, odczuwalne jest zapotrzebowanie na nowe miesz­kania oraz działki budow­lane. Miasto i gmina dys­ponuje dogod­nymi terenami miesz­kaniowymi na obrzeżach miasta. Jed­nak koszty uzbrajania terenu pod budow­nic­two miesz­kaniowe zawsze wiąże się z pochłanianiem znacz­nych środ­ków z budżetu gminy. Roz­wiązaniem takiej sytuacji może być promowanie taniego budow­nic­twa miesz­kaniowego, jakim jest działal­ność Towarzystw Budow­nic­twa Spo­łecz­nego (TBS), Agen­cji Wspierania Inicjatyw Miesz­kaniowych (AWIM). Powszechne jest rów­nież zawieranie poro­zumień o prze­kazywaniu grun­tów komer­cyj­nym fir­mom developer­skim i budow­lanym, które w zamian przej­mują na siebie koszty uzbrajania terenu pod przy­szłą inwestycję miesz­kaniową. Istotną kwestią dla roz­woju szczegól­nie budow­nic­twa miesz­kaniowego, jed­norodzin­nego są częste aktualizacje planów zagospodarowania prze­strzen­nego, wyznaczanie działek budowlanych.

Zadania:

II.2.1
Prze­prowadzenie eks­per­tyz ekonomiczno-​społecznych lokal­nego rynku miesz­kaniowego w celu poznania przy­szłych ten­den­cji panujących w tej sferze na terenie Pako­ści: zapotrzebowanie spo­łeczne na poszczególne rodzaje budow­nic­twa miesz­kaniowego (obec­nie i w per­spek­tywie kilku naj­bliż­szych lat), zasob­ność i moż­liwo­ści nabyw­cze miesz­kań­ców, analizy demograficzne (prognozowanie liczby miesz­kań­ców, migracji, etc.);
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Źródła finan­sowania: budżet gminy

II.2.2
Uzbrajanie terenów pod budow­nic­two miesz­kaniowe (wykorzystanie moż­liwo­ści tworzenia poro­zumień o par­tycypacji kosz­tów z inwestorami, fir­mami developer­skimi — mon­taże publiczno-​prywatne);
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. budow­nic­twa w UM, stanowisko ds. gospodarki nie­ruchomo­ściami i mieniem komunal­nym w UM, stanowisko ds. gospodarki komunal­nej i ochrony środowiska w UM, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści
Part­nerzy: firmy developer­skie, budow­lane, inwestorzy prywatni
Źródła finan­sowania: finan­sowe mon­taże publiczno-​prywatne

II.2.3
Wspieranie inicjatyw spo­łecz­nych oraz instytucji działających w zakresie budowy nowych, tanich miesz­kań — Towarzystwa Budow­nic­twa Spo­łecz­nego, Agen­cja Wspierania Inicjatyw Miesz­kaniowych i inne;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski

Domena strategiczna: Rol­nic­two i prze­twór­stwo rolno-​spożywcze I

Tworząc strategię w zakresie roz­woju rol­nic­twa i obszarów wiej­skich należy patrzeć przez pryzmat integracji Pol­ski z Unią Europej­ską. Nie­wąt­pliwie jest to jeden z naj­bar­dziej new­ral­gicz­nych obszarów w naszych negocjacjach z krajami Pięt­nastki. Rol­nic­two jest sek­torem bar­dzo wraż­liwym, wymaga specjal­nego trak­towania i pomocy. Produk­cja rolna jest często nie­zależna od człowieka (np. warunki klimatyczne), a długi proces produk­cji sprawia, że koszty zwracają się znacz­nie później.

Integracja nie­sie dla pol­skiego rol­nic­twa zarówno korzy­ści, jak rów­nież zagrożenia. Co oczywiste na „wej­ściu do Europy” naj­bar­dziej powinni skorzystać rol­nicy posiadający duże, nowoczesne gospodar­stwa. Otworzą się przed nimi bramy do bogatego rynku europej­skiego, zwięk­szy się dostęp do nowoczesnych tech­nologii i wzrośnie ich dochód dzięki wyż­szym cenom nie­których towarów. Pol­scy rol­nicy poprzez swoich przed­stawicieli będą także mieli wpływ na decyzje dotyczące Wspól­nej Polityki Rol­nej. Tak się jed­nak stanie, gdy pol­skie rol­nic­two od pierw­szego dnia naszego człon­kostwa we Wspól­nocie Europej­skiej będzie miało iden­tyczne prawa jak rol­nicy obec­nych krajów Unii. Obok wdrożenia unij­nego prawa i stan­dar­dów produk­cji rol­nej oznaczałoby to także przy­znanie pol­skim rol­nikom praw np. do płat­no­ści bez­pośred­nich, zwięk­szających ich dochody. Dotacje te wspierają 90% unij­nych gospodarstw i stanowią do 50% dochodów tam­tej­szych far­merów. Negocjacje jed­nakże nadal trwają i w chwili obec­nej trudno wyrokować, jaki ostatecz­nie status otrzyma pol­ski rol­nik w ramach poszerzonej o nowe kraje Unii.

Integracja pol­skiego rol­nic­twa z UE, obok wizji polep­szenia bytu pol­skiego rol­nika, oznacza także wiel­kie koszty związane z unowocześnieniem naszej gospodarki rol­nej, dostosowanie rynku rol­nego do skom­plikowanych regulacji unij­nych, koniecz­ność prze­strzegania norm i prze­pisów związanych z jako­ścią żyw­no­ści, a także utratę czę­ści tynku krajowego na rzecz producen­tów z innych krajów członkowskich.

Ale roz­wój terenów wiej­skich to nie tylko rol­nic­two. To także cała sfera usług rol­niczych, turystycz­nych, rzemiosła oraz drob­nego prze­mysłu prze­twór­czego. Są to dziedziny, które powinny tworzyć nowe miej­sca pracy, przynosić dochody miesz­kań­com i samorządom, a przede wszyst­kim pomóc w prze­mianach na wsi. Jest to kon­cep­cja wielofunk­cyj­nego roz­woju obszarów wiej­skich, która jest jed­nym z waż­niej­szych celów polityki Unii Europej­skiej. Po przy­stąpieniu Pol­ski do Wspól­noty możemy się spo­dziewać wspar­cia dla naszych wysił­ków w tym kierunku.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że reforma pol­skiej wsi jest nie­unik­niona. Wymaga tego nie tylko Unia Europej­ska, lecz przede wszyst­kim rachunek ekonomiczny. Na etapie przed­ak­cesyj­nym, w jakim Pol­ska obec­nie się znaj­duje, istotne jest to, aby nasz kraj mak­symal­nie wykorzystał pomoc finan­sową płynącą z Unii (PHARE 2, SAPARD, ISPA). Umoż­liwi to zmniej­szenie dystansu dzielącego pol­ską wieś od Unii i solidne przy­gotowanie naszego kraju do funk­cjonowania w zjed­noczonej Europie.

Domena strategiczna: Rol­nic­two i prze­twór­stwo rolno-​spożywcze II

I. Cel strategiczny:
Wzrost poten­cjału ekonomicz­nego gospodarstw rol­nych gminy oraz ich dostosowanie do wymogów wol­nego rynku i unii europejskiej

I.2. Cel operacyjny:
Wspomaganie merytoryczne i organizacyjne osób inwestujących w powięk­szanie i unowocześnianie gospodarstw rolnych

Zadania:

I.2.1.
Wdrożenie gmin­nego sys­temu preferen­cji podat­kowych dla osób roz­wijających działal­ność rolną — określenie kry­te­riów zwol­nień podat­kowych w zależ­no­ści od wiel­ko­ści inwestycji;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, stanowiska ds. finan­sowych w UM
Part­nerzy: lokalni, roz­wojowi producenci rolni
Źródła finan­sowania: budżet gminy

I.2.2.
Opracowanie i stała aktualizacja Prze­wod­nika dla rol­nika — inwestora;
Poten­cjalny zakres tematyczny opracowania:

 • infor­macja o dostęp­nych kredytach i pożycz­kach dla rol­nic­twa oraz wymaganiach stawianych przez banki i instytucje kredytowe,
 • dostępne preferen­cje w podatku rol­nym i podatku od nie­ruchomo­ści dla osób roz­wijających działal­ność rol­niczą w gminie;
 • zagad­nienia ekonomiczne z zakresu prowadzenia gospodar­stwa rol­nego (np. podatek VAT w obrocie produk­tami rolnymi);
 • dostępne (do nabycia lub dzier­żawy) tereny rolne i obiekty inwestycyjne w gminie;
 • moż­liwo­ści prze­kazania gospodar­stwa rol­nego osobom roz­wijającym działal­ność rolniczą;
 • moż­liwo­ści zalesiania nie­użyt­ków rol­nych i gleb słabej jakości;
 • infor­macje o dostęp­nych fun­duszach dla rol­nic­twa — programy pomocowe (m.in. fun­dusze przed­ak­cesyjne Unii Europej­skiej), projekty Minister­stwa Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi oraz agen­cji rządowych (Agen­cja Własno­ści Rol­nej Skarbu Pań­stwa, Agen­cja Rynku Rol­nego, Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa), kierunki polityki rol­nej rządu (Pakt dla rol­nic­twa i obszarów wiej­skich etc.);
 • aktualne infor­macje dotyczące integracji Pol­ski z Unią Europej­ską, polityki rol­nej UE oraz związane z tym szanse i zagrożenia dla pol­skiego rolnictwa;

Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych w UM, stanowisko ds. rol­nic­twa, gospodarki wod­nej i leśnic­twa UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: banki, instytucje parafinan­sowe (fun­dusze), rządowe agen­cje rol­nicze
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego, środki pomocowe np.: w dys­pozycji agen­cji rządowych, spon­soring (w for­mie reklamy firm zaj­mujących się produk­cją i usługami dla rolnictwa)

I.2.3.
Organizacja sys­tematycz­nych (np. raz na kwar­tał) spo­tkań dla rol­ników w celu prze­kazania aktual­nych zagad­nień dotyczących rol­nic­twa i zebrania infor­macji na temat potrzeb i problemów miej­scowych rol­ników;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: soł­tysi, lokalni rol­nicy
Źródła finan­sowania: budżet gminy — środki dla sołectw na organizację spo­tkań, Ośrodek Doradz­twa Rolniczego

I.2.4.
Aktywna pomoc rol­nikom (doradz­two, kon­sul­tacje) w wypeł­nianiu wniosków kredytowych i gran­towych;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych w UM
Part­nerzy: pomoc ze strony powołanego w UM stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

I.2.5.
Określenie moż­liwo­ści wdrożenia w gminie narzędzi finan­sowych wspomagających roz­wój przed­siębior­czo­ści — Fun­dusz Mikropożyczek, Fun­dusz Poręczeń Kredytowych, Fun­dusz Ubez­pieczeń Wzajem­nych;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych w UM
Part­nerzy: Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego, instytucje prowadzące podobne narzędzia
w regionie czy w kraju

I.2.6.
Wspieranie działań mających na celu prze­mianowanie grun­tów rol­nych słabej jako­ści i nie­użyt­ków na cele inwestycyjne (w planach zagospodarowania prze­strzen­nego gmin);
Koor­dynacja: Rada Miej­ska
Part­nerzy: stanowisko ds. budow­nic­twa w UM, stanowisko ds. gospodarki nie­ruchomo­ściami
i mieniem komunal­nym w UM, stanowisko ds. rol­nic­twa, gospodarki wod­nej i leśnic­twa w UM

I.2.7.
Roz­wój programów zalesiania na glebach rol­nych niskiej jako­ści i nie­użyt­kach;
Koor­dynacja: stanowisko ds. rol­nic­twa, gospodarki wod­nej i leśnic­twa w UM
Part­nerzy: Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego, rol­nicy indywidualni
Źródła finan­sowania: budżet gminy, środki agen­cji rządowych zaj­mujących się rolnictwem

I.3. Cel operacyjny:
Roz­wój szerokiej tematyki szkoleń rolniczych

Zadania:

I.3.1.
Szeroka współ­praca środowisk i instytucji zain­teresowanych roz­wojem szkoleń i doradz­twa rol­niczego w gminie Pakość: Urząd Miej­ski, Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego, Izba Rol­nicza, Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu, Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu, agen­cje rolne, organizacje pozarządowe:

 • ustalanie tematów szkoleń i kur­sów z zakresu agrotech­niki i agrobiz­nesu, m.in. kul­tura i bez­pieczeń­stwo pracy w gospodar­stwie rol­nym, nowoczesne środki i narzędzia produk­cji rol­nej, prowadzenie zabiegów agrotech­nicz­nych, tworzenie biz­nesplanów, pod­stawy księgowo­ści i rachun­kowo­ści (podatek VAT w rol­nic­twie), mar­keting produk­tów rol­nych, negocjacje han­dlowe, polityka rolna Pol­ski i Unii Europejskiej;
 • wspieranie roz­woju infor­matyki w rol­nic­twie — wykorzystanie kom­putera i inter­netu w zarządzaniu gospodar­stwami rolnymi;
 • organizacja wyjaz­dów studyj­nych do nowoczesnych gospodarstw rol­nych w kraju i za granicą celem popularyzacji dobrych prak­tyk rolniczych;
 • pozyskiwanie środ­ków finan­sowych na organizację szkoleń i wyjaz­dów w celu zmniej­szenia obciążenia finan­sowego uczestników;

Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Izba Rol­nicza, sołec­twa, agen­cje rządowe ds. rol­nic­twa, Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu Kujaw­skim
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Ośrodek Doradz­twa Rolniczego

I.4. Cel operacyjny:
Inicjowanie i wspieranie działań ułatwiających rol­nikom zrzeszanie się w grupy producenckie

Zadania:

I.4.1.
Organizacja dla rol­ników szkoleń, warsz­tatów i seminariów prezentujących:

 • korzy­ści wynikające z działań grupowych (obniżenie kosz­tów produk­cji rol­nej, wspólny mar­keting i poszukiwanie ryn­ków zbytu, więk­sza siła negocjacyjna rolników),
 • formy prawne dotyczące powstawania grup i etapy ich tworzenia,
 • zagad­nienia związane z prowadzeniem grup producenc­kich (zapew­nienie odpowied­niej jako­ści produk­cji rol­nej, pod­stawy rachun­kowo­ści, podatek VAT w rol­nic­twie, ubez­pieczenia, mar­keting produk­tów rol­nych etc.),
 • finan­sowe moż­liwo­ści wspar­cia wynikające z Ustawy o grupach producenckich,
 • działal­ność ist­niejących grup — upo­wszech­nianie specjalistycz­nych opracowań, wydaw­nictw i broszur opisujących działal­ność grup producenckich;

Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Izba Rol­nicza, sołec­twa, agen­cje rządowe ds. rol­nic­twa, Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu Kujaw­skim
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Ośrodek Doradz­twa Rolniczego

I.4.2.
Pomoc przy nawiązywaniu kon­tak­tów z ist­niejącymi grupami prowadzącymi podobny profil produk­cji, organizacja wyjaz­dów studyj­nych prezen­tujących działal­ność ist­niejących grup;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu Kujaw­skim, sołec­twa, miej­scowi rol­nicy,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego, rolnicy

I.4.3.
Udzielanie pomocy organizacyj­nej i merytorycz­nej grupom producen­tów rol­nych planującym korzystanie ze środ­ków pomocowych wspierających ich działal­ność;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: pomoc ze strony powołanego w UM stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

I.4.4.
Wspieranie powstawania zaplecza prze­chowal­niczego dla towarów rolno-​spożywczych (domy składowe, magazyny, spichlerze, chłod­nie) — określenie moż­liwo­ści przed­się­wzięć publiczno-​prywatnych w zakresie budowy nowych obiek­tów bądź adap­tacji i wykorzystania już ist­niejących — grupy producen­tów rol­nych jako udziałowcy;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: inwestorzy prywatni — firmy z branży rolno-​spożywczej, rol­nicy prowadzący towarowe gospodar­stwa
Źródła finan­sowania: środki prywatne, wkład gminy w zakresie prze­kazania grun­tów, udostęp­nienia infrastruktury

I.4.5.
Wspieranie działań służących poszukiwaniu przez grupy producenc­kie nowych ryn­ków zbytu — pozyskiwanie i prze­pływ infor­macji han­dlowej pomiędzy producen­tami rol­nymi i odbior­cami żyw­no­ści (giełdy rolne, hur­tow­nie, hotele, zakłady prze­twór­stwa rol­nego, hiper­mar­kety);
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego — pozyskiwanie i prze­kazywanie infor­macji
Part­nerzy: sołec­twa — odbiorcy infor­macji — prze­kazywanie jej rol­nikom na spo­tkaniach wiej­skich
Źródła finan­sowania: w zakresie obowiąz­ków stanowisk i pracy spo­łecz­nej sołtysów

I.5. Cel operacyjny:
Upo­wszech­nianie produk­cji owocowo-​warzywnej wykorzystującej odpowied­nie warunki glebowe i bliskość dużych ryn­ków zbytu

Zadania:

I.5.1.
Pomoc rol­nikom w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek na roz­wój gospodarstw owocowo-​warzywnych — prze­kazywanie infor­macji i pomoc w wypeł­nianiu wniosków gran­towych;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: pomoc ze strony powołanego w UM stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami — w zakresie wyszukiwania źródeł finan­sowych i wypeł­niania wniosków gran­towych
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

I.5.2.
Organizacja szkoleń i doradz­twa dla rol­ników produkujących i prze­twarzających owoce i warzywa;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Izba Rol­nicza, sołec­twa, agen­cje rządowe ds. rol­nic­twa, Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu Kujaw­skim
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Ośrodek Doradz­twa Rolniczego

I.5.3.
Pomoc przy nawiązywaniu kon­tak­tów z rol­nikami prowadzącymi podobny profil produk­cji, organizacja wyjaz­dów studyj­nych prezen­tujących nowoczesne i opłacalne tech­niki upraw i prze­twór­stwa — suszar­nie owoców i warzyw, chłod­nie, prze­twarzanie;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu Kujaw­skim, sołec­twa, miej­scowi rol­nicy,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego, rolnicy

I.6. Cel operacyjny:
Roz­budowa i poprawa stanu infrastruk­tury tech­nicz­nej na terenach wiej­skich w celu poprawy jako­ści życia i zachowania walorów środowiska naturalnego

Zadania:

I.6.1.
Określenie moż­liwo­ści wdrożenia sys­temu segregacji i recyklingu odpadów z wysypiska w Giebni oraz pozyskiwania biogazu na cele ener­getyczne –poten­cjalna współ­praca gmin w ramach związku lub przed­się­wzięcia publiczno-​prywatnego dla realizacji zadania,
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: gminy sąsied­nie, inwestorzy prywatni

I.6.2.
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci — organizacja sys­temu zbiórki i segregacji odpadów „u pod­staw” (bez­pośred­nio w gospodar­stwach domowych);
Koor­dynacja: Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM
Part­nerzy: szkoły z terenu gminy
Źródła finan­sowania: budżet gminy, mieszkańcy

I.6.3.
Poprawa stanu nawierzchni dróg gmin­nych;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: Generalna Dyrek­cja Dróg Publicz­nych w Byd­gosz­czy
Źródła finan­sowania: budżet gminy, środki pomocowe UE

I.6.4.
Tworzenie sieci kanalizacyj­nej na terenach wiej­skich wraz z oczysz­czal­niami ścieków;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM
Part­nerzy: przy­szli odbiorcy indywidualni i zbiorowi
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni, Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, środki pomocowe UE

I.6.5.
Roz­budowa sieci wodociągowej i nowych ujęć wody pit­nej;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego w UM
Part­nerzy: przy­szli odbiorcy indywidualni i zbiorowi
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni, Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, środki pomocowe UE

I.6.6.
Opracowanie kom­plek­sowego programu melioracji i ochrony cieków wod­nych
w gminie;
Koor­dynacja: stanowisko ds. rol­nic­twa, gospodarki wod­nej i leśnic­twa w UM
Źródła finan­sowania: budżet gminy

I.6.7.
Roz­wój świadomo­ści ekologicz­nej miesz­kań­ców — organizacja hap­penin­gów, kon­kur­sów o tematyce ekologicz­nej, kon­kur­sów na naj­bar­dziej estetyczny ogród (bal­kon, gospodar­stwo);
Koor­dynacja: stanowisko ds. oświaty, sportu i kul­tury w UM
Part­nerzy: szkoły z terenu gminy, Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, organizacje pozarządowe i ekologiczne z regionu
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżet Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości

I.6.8.
Stały monitoring i analiza moż­liwo­ści pozyskiwania środ­ków pomocowych i kredytów na roz­wój terenów wiejskich:

 • programy przed­ak­cesyjne Unii Europej­skiej: SAPARD, ISPA, PHARE 2;
 • Aktywizacja Obszarów Wiej­skich — program Banku Światowego;
 • Europej­ski Bank Odbudowy i Rozwoju;
 • Minister­stwo Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi;
 • Agen­cja Własno­ści Rol­nej Skarbu Państwa;
 • Agen­cja Rynku Rolnego;
 • Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rolnictwa
 • Narodowy i Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska;

Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych w UM
Part­nerzy: pomoc ze strony powołanego w UM stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

Domena strategiczna: Rol­nic­two i prze­twór­stwo rolno-​spożywcze III

II. Cel strategiczny:
Aktywizacja terenów wiej­skich poprzez wspieranie roz­woju prze­twór­stwa rolno-​spożywczywczego oraz usług okołorol­niczych tworzących nowe miej­sca pracy

II.1. Cel operacyjny:
Tworzenie warun­ków dla roz­woju prze­twórni rolno-​spożywczych, produkujących towary wysokiej jako­ści i będących oryginal­nymi wizytów­kami Ziemi Pakoskiej

Zadania:

II.1.1.
Opracowanie i promocja oferty nie­zagospodarowanych działek i obiek­tów na terenie gminy, prze­znaczonych na prze­twór­stwo rolno-​spożywcze:

 • zawar­tość oferty: lokalizacja i wiel­kość działek i obiek­tów magazynowych (mapa), uzbrojenie w infrastruk­turę tech­niczną, stosunki własno­ściowe, prze­znaczenie, ograniczenia ekologiczne i architektoniczne,
 • inten­sywna promocja ofert na tar­gach bran­żowych, w czasopismach i infor­matorach gospodar­czych, zamiesz­czanie ofert w inter­necie, wysyłanie do firm prze­twór­czych w kraju i za granicą oraz do rad­ców han­dlowych ambasad,
 • podej­mowanie działań w kierunku zagospodarowania wol­nych działek i obiek­tów w ramach przed­się­wzięć publiczno-​prywatnych;

Koor­dynacja: Urząd Miej­ski w Pako­ści — Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. roz­woju gospodar­czego, stanowisko ds. budow­nic­twa, stanowisko ds. gospodarki nie­ruchomo­ściami i mieniem komunal­nym, stanowisko ds. gospodarki komunal­nej i ochrony środowiska
Part­nerzy: inwestorzy prywatni
Źródła finan­sowania: budżet gminy, inwestorzy prywatni

II.1.2.
Wdrożenie gmin­nego sys­temu preferen­cji podat­kowych dla osób roz­poczynających i roz­wijających prze­twór­stwo rolno-​spożywcze — określenie kry­te­riów zwol­nień podat­kowych w zależ­no­ści od wiel­ko­ści inwestycji;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski
Part­nerzy: inwestorzy prywatni
Źródła finan­sowania: budżet gminy

II.1.3.
Udzielanie pomocy merytorycz­nej oraz organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia prze­twórni rolno-​spożywczych, m.in. pod­stawowe aspekty prawno-​administracyjne, księgowość, rachun­kowość, ubez­pieczenia, mar­keting, moż­liwo­ści i wymagania eks­portu produk­tów na rynki Unii Europej­skiej i „rynki wschod­nie” wymogi sanitarne i jako­ściowe, prze­chowal­nic­two towarów, obsługa kom­putera i inter­netu, etc.;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Izba Rol­nicza, sołec­twa, agen­cje rządowe ds. rol­nic­twa, Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu Kujaw­skim
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Ośrodek Doradz­twa Rolniczego

II.1.4.
Udzielanie infor­macji o dostęp­nych kredytach i pożycz­kach dla osób roz­poczynających lub roz­wijających prze­twór­stwo rolno-​spożywcze, a także o dostęp­nych programach pomocowych rządu pol­skiego i Unii Europej­skiej — aktywna pomoc w wypeł­nianiu wniosków kredytowych i gran­towych;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: pomoc ze strony powołanego w UM stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami — w zakresie wyszukiwania źródeł finan­sowych i wypeł­niania wniosków gran­towych
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

II.1.5.
Udzielanie fir­mom prze­twór­czym i usługowym infor­macji o moż­liwo­ściach pozyskania środ­ków finan­sowych na tworzenie pozarol­niczych miejsc pracy — instytucje udzielające dofinan­sowania: Urzędy Pracy, Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa, Bank Światowy, banki komer­cyjne;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: pomoc ze strony powołanego w UM stanowiska ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

II.1.6.
Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu współ­pracę pomiędzy fir­mami prze­twór­czymi działającymi w podob­nej branży — kojarzenie part­nerów han­dlowych;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

II.1.7.
Inicjowanie i wspieranie współ­pracy firm prze­twarzających żyw­ność z ich producen­tami w celu poprawy efek­tyw­no­ści skupu i dbało­ści o wysoką jakość dostar­czanej i prze­twarzanej żyw­no­ści — organizacja spo­tkań, seminariów etc.;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: producenci z branży rolno-​spożywczej
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk:

II.1.8.
Współ­praca samorządu lokal­nego (gminy i powiatu) z producen­tami i prze­twór­niami rol­nymi w celu wspól­nej promocji oraz marketingu:

 • promocja regional­nych produk­tów i towarów spo­żyw­czych na bazie promocji Gminy Pakość i Powiatu Inowrocławskiego
 • udział w tar­gach produk­tów rol­nych, tar­gach gmin i powiatów, tar­gach turystycz­nych, jarmarkach;
 • organizacja lokal­nych tar­gów i jar­mar­ków powiązanych z dar­mową degustacją miej­scowych produk­tów, „dni otwar­tych” w fir­mach prze­twór­czych etc.;

Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu, powołane stanowisko w UM ds. realizacji programów gospodar­czych i kon­tak­tów z inwestorami
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

II.2. Cel operacyjny:
Stymulowanie roz­woju szerokiej sfery usług specjalistycz­nych i rzemiosła funk­cjonujących w otoczeniu rol­nic­twa oraz rekreacji

Zadania:

II.2.1.
Wspieranie roz­woju działal­no­ści agroturystycz­nej — organizacja szkoleń, doradz­two, pomoc w działaniach promujących gospodar­stwa agroturystyczne;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: organizacje skupiające gospodar­stwa agroturystyczne z terenu całego kraju
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

II.2.2.
Wspieranie roz­woju usług agrotech­nicz­nych i agroekonomicz­nych (kon­sul­tacje, doradz­two, prowadzenie grup producenc­kich) oraz baz sprzętu specjalistycz­nego obsługujących miej­scowe gospodar­stwa rolne i małe prze­twór­nie spo­żyw­cze;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: firmy dorad­cze dla rol­nic­twa
Źródła finan­sowania: w ramach obowiąz­ków ww. stanowisk

II.2.3.
Wspieranie powstawania zaplecza prze­chowal­niczego dla towarów rolno-​spożywczych (domy składowe, magazyny, spichlerze, chłod­nie) — określenie moż­liwo­ści przed­się­wzięć publiczno-​prywatnych w zakresie budowy nowych obiek­tów bądź adap­tacji i wykorzystania już ist­niejących;
Koor­dynacja: stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu Kujaw­skim, sołec­twa, miej­scowi rol­nicy,
Źródła finan­sowania: inwestorzy prywatni — rol­nicy, gminy w zakresie udostęp­niania grun­tów i infrastruk­tury, Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w zakresie usług konsultacyjnych

II.2.4.
Określenie moż­liwo­ści wdrożenia na szczeblu powiatu narzędzi finan­sowych wspomagających roz­wój przed­siębior­czo­ści — Fun­dusz Mikropożyczek, Fun­dusz Poręczeń Kredytowych, Fun­dusz Ubez­pieczeń Wzajem­nych;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska, Zarząd Miej­ski, stanowisko ds. ogól­norol­nych UM we współ­pracy z Ośrod­kiem Doradz­twa Rol­niczego
Part­nerzy: Instytucje wspierające i prowadzące fun­dusze lokalne, np.: Ośrodek Wspierania Przed­siębior­czo­ści w Ino­wrocławiu
.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD