Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Domena strategiczna: Kul­tura i turystyka I

I. Cel strategiczny:
Roz­wój i upo­wszech­nianie kul­tury w spo­łecz­no­ści lokalnej

I.1. Cel operacyjny:
Wzrost uczest­nic­twa miesz­kań­ców Miasta i Gminy Pakość w ofer­cie kulturalnej

Zadania:

I.1.1.
Opracowanie i upo­wszech­nianie gmin­nego kalen­darza imprez kul­tural­nych — powiązanie z imprezami powiatowymi i regional­nymi, promocja w mediach, inter­necie i na tar­gach (kul­tural­nych, turystycz­nych etc.);
Koor­dynacja: Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM, szkoły, media lokalne i regionalne,
Źródła finan­sowania: budżet OKiT,

I.1.2.
Ukoń­czenie sali widowiskowej w Ośrodku Kul­tury i Turystyki;
Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski, Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

I.1.3.
Odnowienie działal­no­ści kina w Pako­ści (w sali widowiskowej OKiT) — nowa for­muła kina, z wysuwanym ekranem oraz z wykorzystaniem projek­tora mul­timedial­nego i płyt DVD;
Koor­dynacja: Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

I.1.4.
Udostęp­nianie pomiesz­czeń Ośrodka Kul­tury i Turystyki róż­nym grupom miesz­kań­ców;
Koor­dynacja: Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Źródła finan­sowania: budżet OKiT, spon­sorzy, fundacje,

I.2. Cel operacyjny:
Kul­tywowanie tradycji kul­tural­nych i historycz­nych Pakości

Zadania:

I.2.1.
Pod­trzymywanie realizacji stałych imprez kul­tural­nych w Pako­ści (m.in. Dni Pako­ści, Festiwal Piosenki Religij­nej i Ekologicz­nej, który powinien zawierać for­mułę więk­szej dostęp­no­ści dla amatorów);
Koor­dynacja: Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: Parafia Kal­waryj­ska, Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM, szkoły, media lokalne,
regionalne i ogól­nopol­skie, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: spon­sorzy, budżet OKiT, fundacje,

I.2.2.
Organizowanie dorocz­nych Misteriów Wiel­kanoc­nych na Kal­warii Pakoskiej — szeroka promocja z wykorzystaniem mediów lokal­nych i ogól­nopol­skich;
Koor­dynacja: Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: Parafia Kal­waryj­ska, Teatr Maskon, Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM, szkoły, media lokalne, regionalne i ogól­nopol­skie, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: spon­sorzy, budżet OKiT, fundacje,

I.2.3.
Roz­wój pamiąt­kar­stwa i drob­nego rzemiosła bazującego na zasobach kul­tural­nych i historycz­nych gminy;
Koor­dynacja: Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: lokalni rzemieśl­nicy, PTTK, Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM, szkoły, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: osoby i instytucje zainteresowane,

Domena strategiczna: Kul­tura i turystyka II

II. Cel strategiczny:
Roz­wój i promocja turystyki na bazie ist­niejącej zasobów historycz­nych oraz przyrodniczych

II.1. Cel operacyjny:
Roz­wój turystyki religijnej

Zadania:

II.1.1.
Iden­tyfikacja oraz odpowied­nie oznakowanie (wizualizacja) miejsc i obiek­tów religij­nych w Gminie Pakość, m.in.:

 • kaplice Kal­warii Pakoskiej,
 • Kolegiata Romań­ska w Kościelcu,
 • grób Działyń­skich przy Kościele Parafial­nym w Pakości,
 • udostęp­nienie do zwiedzania wieży przy Kościele Parafial­nym w Pako­ści (wieża będąca pozostało­ścią zamku z czasów Władysława Łokietka),
 • oznakowanie miej­sca po szkole łaciń­skiej w Pako­ści (naj­star­sza szkoła łaciń­ska w Wielkopolsce);

Koor­dynacja: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Part­nerzy: Ośrodek Kul­tury i Turystyki, rady parafialne, PTTK, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżet OKiT, spon­sorzy, fundacje,

II.1.2.
Szeroka promocja ponad­przecięt­nych zabyt­ków sakral­nych gminy Pakość –wykorzystanie faktu zamiesz­kiwania na terenie gminy w młodo­ści ks. Prymasa Józefa Glempa;
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Part­nerzy: Ośrodek Kul­tury i Turystyki, rady parafialne, PTTK, media lokalne, regionalne
i ogól­nopol­skie, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżet OKiT, spon­sorzy, fundacje,

II.1.3.
Wspieranie działań służących renowacji zabyt­ków kultu religij­nego: Kolegiaty Romań­skiej w Kościelcu, kaplic Kal­warii Pakoskiej, Kościoła Parafial­nego w Pako­ści — prowadzenie działań promocyj­nych i lob­bin­gowych;
Koor­dynacja: władze gminy,
Part­nerzy: Generalny Kon­ser­wator Zabyt­ków, rady parafialne, organizacje pozarządowe,
Źródła finan­sowania: Generalny Kon­ser­wator Zabyt­ków, spon­sorzy, fundacje,

II.2. Cel operacyjny:
Roz­wój turystyki historycz­nej związanej ze Szlakiem Piastowskim

Zadania:

II.2.1.
Oznakowanie (wizualizacja) i opis miejsc historycz­nych oraz zabyt­ków związanych ze Szlakiem Piastowskim:

 • tablice infor­macyjne,
 • broszury i informatory,
 • plany turystyczno-​krajoznawcze gminy,
 • widokówki, zdjęcia,
 • promocja inter­netowa,

Koor­dynacja: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Part­nerzy: Ośrodek Kul­tury i Turystyki, PTTK, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżet OKiT, spon­sorzy, fundacje,

II.2.2
Wpisanie miejsc historycz­nych i zabyt­ków w regionalne trasy wycieczek Szlakiem Piastow­skim (promocja Kolegiaty Romań­skiej w Kościelcu i trasy Kal­warii Pakoskiej);
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Part­nerzy: PTTK, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżet OKiT, fundacje,

II.3. Cel operacyjny:
Roz­wój turystyki rekreacyjnej

Zadania:

II.3.1.
Iden­tyfikacja i szczegółowy opis atrak­cji turystycz­nych (rekreacyjno-​wypoczynkowych) Gminy Pakość;
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Part­nerzy: Ośrodek Kul­tury i Turystyki, PTTK, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżet OKiT, spon­sorzy, fundacje,

II.3.2.
Kom­plek­sowa promocja atrak­cji turystycz­nych Gminy — religij­nych, historycz­nych i rekreacyjnych:

 • wykorzystanie mediów lokal­nych i ogól­nopol­skich dla kreowania wizerunku Pako­ści jako gminy turystycznej,
 • fol­dery i infor­matory promocyjne,
 • widokówki i zdjęcia,
 • oryginalne lokalne pamiątki,
 • plany gminy z zaznaczonymi miej­scami god­nymi zobaczenia,
 • promocja w internecie,
 • udział w tar­gach kul­tural­nych, turystycznych,
 • wysyłanie ofert do biur turystycz­nych w kraju i za granicą;

Koor­dynacja: Inspek­tor ds. oświaty i kul­tury w UM,
Part­nerzy: Ośrodek Kul­tury i Turystyki, PTTK, rady parafialne, planowane stowarzyszenie,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżet OKiT, spon­sorzy, fundacje,

II.3.3.
Zagospodarowanie wyrobisk pożwirowych w miej­sca rekreacyjne — wydzielenie miejsc do kąpieli i yach­tingu, stanowisk węd­kar­skich, miejsc na plaże i pola namiotowe oraz obszaru na imprezy plenerowe; określenie moż­liwo­ści realizacji inwestycji w ramach part­ner­stwa publiczno-​prywatnego;
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. budow­nic­twa w UM,
Part­nerzy: prywatni przed­siębiorcy, PTTK, Ośrodek Kul­tury i Turystyki,
Źródła finan­sowania: środki prywatne, budżet gminy,

II.3.4.
Wytyczenie ścieżek rowerowych i pieszych na terenie Gminy;
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. budow­nic­twa w UM,
Part­nerzy: Ośrodek Kul­tury i Turystyki, planowane stowarzyszenie, organizacje ekologiczne,
Źródła finan­sowania: środki prywatne, budżet gminy, organizacje ekologiczne,

II.3.5.
Wdrożenie programów zalesiania nie­użyt­ków rol­nych i gleb słabej jako­ści — roz­wój łowiec­twa;
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. rol­nic­twa w UM,
Part­nerzy: rol­nicy, lokalne koła łowiec­kie, Minister­stwo Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi, organizacje pozarządowe,
Źródła finan­sowania: Minister­stwo Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi, budżet gminy, środki prywatne,

II.3.6.
Roz­wój taniej bazy noc­legowej — powrót do organizacji schroniska szkol­nego w okresie wakacji;
Part­nerzy: prywatni przed­siębiorcy,
Źródła finan­sowania: środki prywatne,

II.4. Cel operacyjny:
Poprawa stanu środowiska przy­rod­niczego gminy

Zadania:

II.4.1.
Podej­mowanie działań w zakresie ochrony zasobów wód pod­ziem­nych i poprawy jako­ści wód powierzchniowych:

 • kom­plek­sowe upo­rząd­kowanie gospodarki wodno-​ściekowej w gminie,
 • roz­budowa sieci kanalizacyj­nych i oczysz­czalni ścieków,
 • stworzenie programu aktyw­nej ochrony zbior­ników wód podziemnych,
 • ochrona źródeł zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych,

Koor­dynacja: Inspek­tor ds. gospodarki komunal­nej i ochrony środowiska UM,
Part­nerzy: Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu, Minister­stwo Środowiska, firmy projek­towe i wykonaw­cze, Narodowy i Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, fun­dacje ekologiczne,
Źródła finan­sowania: programy pomocowe, budżet gminy, Narodowy i Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, fun­dacje ekologiczne

II.4.2.
Pod­niesienie jako­ści powietrza atmos­ferycz­nego, a w szczególności:

 • stworzenie i wdrożenie programu wykorzystania alter­natyw­nych i przyjaznych środowisku źródeł energii,
 • współ­praca z zakładami prze­mysłowymi w gminach sąsied­nich w celu podej­mowania działań ograniczających negatywny wpływ ich działal­no­ści na stan powietrza i wód w gminie Pakość;

Koor­dynacja: Inspek­tor ds. gospodarki komunal­nej i ochrony środowiska UM,
Part­nerzy: Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu, Minister­stwo Środowiska, zakłady prze­mysłowe z gmin sąsied­nich, Narodowy i Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, fun­dacje ekologiczne,
Źródła finan­sowania: programy pomocowe, budżet gminy, Narodowy i Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska, fun­dacje ekologiczne

Domena strategiczna: Kul­tura i turystyka III

III. Cel strategiczny:
Inten­syfikacja współ­pracy kul­tural­nej i spo­łecz­nej z Holandią

III.1. Cel operacyjny:
Roz­wój międzynarodowej wymiany kul­tural­nej i edukacyj­nej młodzieży

Zadania:

III.1.1.
Organizowanie spo­tkań tematycz­nych (problemowych) i okresowych (np. w wakacje) pomiędzy określonymi grupami młodzieży szkol­nej;
Koor­dynacja: Komitet Współ­pracy z Bladel,
Part­nerzy: gmina Bladel, szkoły, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, planowana Młodzieżowa Rada Gminy, Ambasada Królestwa Holan­dii w Pol­sce,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

III.2. Cel operacyjny:
Upo­wszech­nianie kul­tury i tradycji obu narodów

Zadania:

III.2.1.
Organizowanie stałych imprez kul­tural­nych, artystycz­nych promujących kul­turę, tradycje i obyczaje holen­der­skie w Pol­sce i pol­skie w Holan­dii;
Koor­dynacja: Komitet Współ­pracy z Bladel,
Part­nerzy: gmina Bladel, szkoły, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, planowana Młodzieżowa Rada Gminy, Ambasada Królestwa Holan­dii w Pol­sce,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

III.2.2.
Organizowanie wspól­nych przed­się­wzięć kul­tural­nych i spo­łecz­nych pomiędzy oboma narodami;
Koor­dynacja: Komitet Współ­pracy z Bladel,
Part­nerzy: gmina Bladel, szkoły, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, planowana Młodzieżowa Rada Gminy, Ambasada Królestwa Holan­dii w Pol­sce,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

III.2.3.
Powołanie Pakoskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-​Holenderskiej odpowiadającego za realizację współ­pracy kulturalno-​społecznej pomiędzy Gminą Pakość a Holan­dią;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska,
Part­nerzy: gmina Bladel, Ambasada Królestwa Holan­dii w Pol­sce, szkoły, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, planowana Młodzieżowa Rada Gminy,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

Domena strategiczna: Edukacja powszechna I

I. Cel strategiczny:
Osiągnięcie wysokiego poziomu kształ­cenia w szkołach gminy Pakość dla zaspokojenia aspiracji lokal­nej społeczności

I.1. Cel operacyjny:
Stworzenie optymal­nej bazy lokalowej oraz wyposażenia szkół gminnych

Zadania:

I.1.1.
Roz­budowa Szkoły Pod­stawowej w Pakości:

 • nowe sale lekcyjne,
 • peł­nowymiarowa sala spor­towa z moż­liwo­ścią wykorzystania na imprezy masowe oraz z zapleczem na wynajem pod działal­ność komercyjną;

Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski, Dyrek­tor szkoły,
Part­nerzy: Rada Rodziców, Kuratorium Oświaty, Minister­stwo Edukacji Narodowej, Urząd Kul­tury Fizycz­nej i Sportu,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, Urząd Kul­tury Fizycz­nej i Sportu, sponsorzy,

I.1.2.
Roz­budowa Przed­szkola w Pako­ści w celu przejęcia klas „zerowych” miesz­czących się w budynku Gimn­zajum;
Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski, Dyrek­tor przed­szkola,
Part­nerzy: Rada Rodziców, Kuratorium Oświaty, Minister­stwo Edukacji Narodowej,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, sponsorzy,

I.1.3.
Kom­plek­sowa infor­matyzacja Gim­nazjum w Pako­ści — zamon­towanie stałego łącza inter­netowego oraz wejść do sieci kom­puterowej w każ­dej sali lek­cyj­nej;
Koor­dynacja: Dyrek­tor Gim­nazjum,
Part­nerzy: nauczyciele infor­matyki, organizacje pozarządowe,
Źródła finan­sowania: budżet gim­nazjum, organizacje pozarządowe, sponsorzy,

I.1.4.
Infor­matyzacja Szkół Pod­stawowych w Pako­ści i Kościelcu;
Koor­dynacja: Dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: nauczyciele infor­matyki, organizacje pozarządowe, Minister­stwo Edukacji Narodowej,
Źródła finan­sowania: budżety szkół, organizacje pozarządowe, spon­sorzy, programy Minister­stwa Edukacji Narodowej np. „Pracow­nia inter­netowa w każ­dej szkole”,

I.1.5.
Współ­praca samorządu gmin­nego i samorządu powiatowego w korzystaniu z bazy edukacyj­nej Zespołu Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu;
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. oświaty w UM w Pako­ści,
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, władze powiatowe
Źródła finan­sowania: budżety szkół, sponsorzy,

I.2. Cel operacyjny:
Wykorzystywanie w procesie nauczania nowoczesnych tech­nik i metod pracy z uczniami

Zadania:

I.2.1.
Wykorzystywanie w procesie dydak­tycz­nym dostępu do inter­netu oraz nowoczesnych pomocy naukowych (CD-​ROM, DVD, projek­cje mul­timedialne, video etc.) –szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi kom­putera i inter­netu, umoż­liwiające im stosowanie tych form w procesie nauczania róż­nych przed­miotów;
Koor­dynacja: dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: nauczyciele, Rada Rodziców,
Źródła finan­sowania: budżety szkół, spon­sorzy, Rada Rodziców,

I.2.2.
Uwzględ­nianie w procesie nauczania zagad­nień przy­gotowujących młodzież do życia w warun­kach pań­stwa demokratycz­nego (pań­stwo obywatel­skie, pod­stawowe aspekty prawne, toleran­cja wobec innych narodowo­ści i wyznań etc.) oraz gospodarki ryn­kowej (polityka Unii Europej­skiej, pod­stawy przed­siębior­czo­ści, operacje ban­kowe, gra na gieł­dzie, aktywne poszukiwanie pracy, komunikacja inter­per­sonalna etc.) — wykorzystywanie w szerokim zakresie aktywizujących metod nauczania: gry symulacyjne, metody interak­tywne, programy kom­puterowe, inter­net;
Koor­dynacja: dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: nauczyciele, Cen­trum Edukacji Obywatel­skiej w War­szawie,
Źródła finan­sowania: budżety szkół, spon­sorzy, fundacje,

I.2.3.
Wzbogacenie edukacji ekologicz­nej i regional­nej w szkołach gminy — tworzenie i wykorzystanie ścieżek ekologicz­nych i historycz­nych w krzewieniu wśród młodzieży war­to­ści ekologicz­nych i lokal­nej tradycji;
Koor­dynacja: dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: nauczyciele, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, parafie, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych, organizacje ekologiczne,
Źródła finan­sowania: budżety szkół, spon­sorzy, organizacje ekologiczne,

I.3. Cel operacyjny:
Wspieranie aspiracji edukacyj­nych młodzieży z terenu gminy

Zadania:

I.3.1.
Opracowanie sys­temu stypen­dial­nego (Fun­duszu Stypen­dial­nego) umoż­liwiającego zdol­nej młodzieży i pochodzącej z ubogich rodzin kon­tynuację nauki na szczeblu śred­nim i wyż­szym — moż­liwość funk­cjonowania w ramach planowanej organizacji pozarządowej (patrz zadanie II.1.1.);
Koor­dynacja: Komisja Kul­tury i Oświaty Rady Miej­skiej
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, Rady Rodziców, soł­tysi wsi,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, fun­dacje, sponsorzy,

I.3.2.
Inten­syfikacja nauczania języków obcych we szkołach gminnych:

 • profesjonalne wyposażenie sal językowych — wykorzystanie interak­tyw­nych metod nauczania języków,
 • roz­wój międzynarodowej współ­pracy uczniów i nauczycieli do pogłębiania znajomo­ści języków obcych,
 • roz­wój aktyw­nych form nauczania języków obcych (obcojęzyczne przed­stawienia teatralne, obozy językowe);

Koor­dynacja: dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: nauczyciele języków obcych, Komisja współ­pracy z gminą Bladel, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, Ambasada Królestwa Holan­dii, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-​Holenderskiej, szkoły języków obcych,
Źródła finan­sowania: fun­dacje, budżety szkół, budżet OKiT, środki Unii Europej­skiej, sponsorzy,

I.3.3.
Szeroka promocja tradycji i osiągnięć oświatowych gminy, przede wszyst­kim w celu pozyskiwania środ­ków pozabudżetowych;
Koor­dynacja: Komisja Kul­tury i Oświaty Rady Miej­skiej
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, Rady Rodziców, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, media lokalne
i regionalne,
Źródła finan­sowania: budżet gminy,

I.3.4.
Zacieśnianie współ­pracy szkół na szczeblu krajowym i międzynarodowym –organizacja wspól­nych projek­tów, imprez, wymiany młodzieży;
Koor­dynacja: dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: Komisja współ­pracy z Bladel, Klub Europej­ski, samorządy uczniow­skie,
Źródła finan­sowania: budżety szkół, fun­dacje, środki Unii Europejskiej,

I.4. Cel operacyjny:
Roz­wój doskonalenia zawodowego nauczycieli, integracja środowisk oświatowych w gminie

Zadania:

I.4.1.
Określenie zasad współ­finan­sowania przez samorząd gminy studiów i szkoleń nauczycieli, którzy prze­kwalifikowują się bądź pod­noszą swoje kwalifikacje zawodowe;
Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski,
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, Minister­stwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty,
Źródła finan­sowania: budżet gminy,

I.4.2.
Opracowanie sys­temów motywacyj­nych umoż­liwiających przy­ciągnięcie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych w kierun­kach roz­wijanych w szkołach gminy, obec­nie i w przy­szło­ści (m.in. języki obce, infor­matyka, przed­siębior­czość, integracja europej­ska);
Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski,
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, Minister­stwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty,
Źródła finan­sowania: budżet gminy,

I.4.3.
Powołanie Gmin­nego Forum Oświaty skupiającego środowisko nauczyciel­skie, przed­stawicieli władz gminy, rodziców i uczniów — główny cel działania: koor­dynacja działań służących roz­wojowi oświaty wszyst­kich szczebli w gminie Pakość;
Poten­cjalny zakres zadań Forum:

 • Badania i analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli i pracow­ników oświaty,
 • Gromadzenie i upo­wszech­nianie infor­macji o rynku oświatowym w Polsce,
 • Wspieranie dyrek­torów szkół i placówek oświatowych w zakresie kierowania i zarządzania placówką,
 • Planowanie i organizowanie działań na rzecz roz­woju i awansu zawodowego nauczycieli — we współ­pracy z organem sprawującym nad­zór pedagogiczny,
 • Organizowanie róż­norod­nych form współ­pracy i wymiany doświad­czeń pomiędzy szkołami, placów­kami oświatowo-​wychowawczymi i nauczycielami,
 • Organizacja kon­feren­cji, sym­pozjów i seminariów o zasięgu lokal­nym i regional­nym, umoż­liwiających wymianę doświad­czeń, promowanie nowoczesnych metod i tech­nik nauczania,
 • Współ­praca z instytucjami popularyzującymi integrację Pol­ski z Unią Europejską;

Koor­dynacja: dyrek­torzy placówek oświatowych,
Part­nerzy: władze gminy, nauczyciele, Rady Rodziców, samorządy uczniowskie,

I.5. Cel operacyjny:
Zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i przyjaznej atmos­fery w szkołach gminy

Zadania:

I.5.1.
Prowadzenie działań służących zapobieganiu patologiom wśród młodzieży (szkoły wolne od kradzieży, prze­mocy i nałogów) — realizacja programów profilak­tycz­nych i socjoterapeutycz­nych;
Koor­dynacja: Inspek­tor ds. profilak­tyki i roz­wiązywania problemów alkoholowych,
Part­nerzy: pedagodzy szkolni, wychowawcy, realizatorzy programów profilak­tycz­nych, organizacje pozarządowe,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

I.5.2.
Dal­szy roz­wój sys­temów monitoringu (kamery) w budyn­kach szkół oraz na terenach wokół nich;
Koor­dynacja: Komisja Bez­pieczeń­stwa i Porządku Publicz­nego Rady Miej­skiej,
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, Komen­dant Policji, Urząd Miej­ski,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, PFRON, sponsorzy,

Domena strategiczna: Edukacja powszechna II

II. Cel strategiczny:
Wzrost aktyw­no­ści spo­łecz­nej młodzieży i dorosłych miesz­kań­ców gminy

II.1. Cel operacyjny:
Utworzenie organizacji pozarządowej wspierającej roz­wój spo­łeczny gminy

Zadania:

II.1.1.
Powstanie organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fun­dacja) reprezen­tującej lokalne środowiska spo­łeczne i wspierającej roz­wój gminy Pakość;
Poten­cjalny zakres działania organizacji:

 • organizacja i prowadzenie Fun­duszu Inicjatyw Lokal­nych (FIL), udzielającego małe granty na projekty autor­stwa młodzieży, organizacji pozarządowych i nie­for­mal­nych grup inicjatyw­nych z terenu gminy — pozyskiwanie środ­ków finan­sowych od spon­sorów, samorządów lokal­nych, instytucji pomocowych (przy­kładowe obszary działal­no­ści FIL: edukacja, turystyka, kul­tura, sport, ekologia, opieka społeczna),
 • organizacja i prowadzenie Fun­duszu Stypen­dial­nego dla zdol­nej młodzieży z terenu gminy (patrz zadanie I.3.1.),
 • prowadzenie Cen­trum Infor­macji Europej­skiej — propagowanie idei integracji europej­skiej wśród miesz­kań­ców gminy,
 • pozyskiwanie fun­duszy zewnętrz­nych na roz­wój spo­łeczny gminy (z instytucji pomocowych i od sponsorów),
 • udzielanie zain­teresowanym pod­miotom bieżącej infor­macji o dostęp­nych środ­kach pomocowych w róż­nych sferach działalności,
 • pomoc zain­teresowanym pod­miotom w wypeł­nianiu wniosków gran­towych do instytucji udzielających wspar­cia finansowego,
 • inicjowanie i realizacja róż­norod­nych działań spo­łecz­nych w gminie Pakość,
 • współ­praca z innymi organizacjami pozarządowymi w Pol­sce i za granicą;

Koor­dynacja: Rada Miej­ska,
Part­nerzy: szkoły, Rady Rodziców, Rady Sołec­kie, Ośrodek Turystyki i Kul­tury, parafie, organizacje pozarządowe,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, fun­dacje pomocowe, sponsorzy,

II.2. Cel operacyjny:
Umoż­liwienie młodzieży aktyw­nego udziału w decydowaniu o przy­szło­ści gminy

Zadania:

II.2.1.
Powstanie Młodzieżowej Rady Gminy, będącej reprezen­tacją młodych obywateli gminy Pakość i biorącej aktywny udział w jej roz­woju;
Koor­dynacja: Rada Miej­ska,
Part­nerzy: samorządy uczniow­skie, Rady Rodziców,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżety szkół,

II.3. Cel operacyjny:
Zagospodarowanie wol­nego czasu dzieci i młodzieży

Zadania:

II.3.1.
Organizacja szerokiego wachlarza zajęć pozalek­cyj­nych (przed­miotowych, spor­towych, kółek zain­teresowań) pogłębiających wiedzę i roz­wijających zain­teresowania uczniów
Koor­dynacja: dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: Ośrodek Kul­tury i Turystyki, nauczyciele, wychowawcy,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, budżety szkół, budżet OKiT,

II.3.2.
Zwięk­szanie dzieciom i młodzieży dostępu do zaplecza spor­towego przy szkołach (boiska i sale spor­towe);
Koor­dynacja: dyrek­torzy szkół,
Part­nerzy: Uczniow­ski Klub Spor­towy, Rady Rodziców,
Źródła finan­sowania: spon­sorzy, budżety szkół,

II.3.3.
Zacieśnianie współ­pracy szkół z Ośrod­kiem Kul­tury i Turystyki, zwłasz­cza w zakresie wspól­nej oferty dla dzieci i młodzieży w czasie wol­nym od nauki (ferie zimowe, wakacje etc.);
Koor­dynacja: Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, ZHP, PTTK,
Źródła finan­sowania: budżet OKiT, budżety szkół, spon­sorzy, fundacje,

II.3.4.
Zagospodarowanie czę­ści miasta po Parku Miej­skim — wydzielenie miejsc do zabawy dla dzieci, miej­sca spo­tkań młodzieży, alejek spacerowych;
Koor­dynacja: Komisja Rol­nic­twa i Ochrony Środowiska Rady Miej­skiej
Part­nerzy: dyrek­torzy szkół, Ośrodek Kul­tury i Turystyki,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, sponsorzy,

II.3.5.
Zagospodarowanie Drogi Kal­waryj­skiej — zadrzewienie alejek oraz zain­stalowanie oświetlenia i ławek;
Koor­dynacja: Komisja Rol­nic­twa i Ochrony Środowiska Rady Miej­skiej
Part­nerzy: Parafia Kal­waryj­ska, Ośrodek Kul­tury i Turystyki,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, sponsorzy,

II.3.6.
Zagospodarowanie budynku byłej Har­cówki koło Gim­nazjum na miej­sce spo­tkań uczniów i nauczycieli — młodzież jako współ­zarządcy;
Koor­dynacja: Dyrek­tor Gim­nazjum,
Part­nerzy: samorząd uczniow­ski, Rada Rodziców, nauczyciele,
Źródła finan­sowania: spon­sorzy, fun­dacje, rodzice,

II.4. Cel operacyjny:
Wspieranie działań służących promocji ekologii i zdrowego stylu życia oraz roz­wojowi bez­pieczeń­stwa publicz­nego w gminie

Zadania:

II.4.1.
Organizacja imprez, festynów, hap­penin­gów i kon­kur­sów o charak­terze międzyg­min­nym, propagujących zasady ekologii i zdrowego stylu życia, wol­nego od alkoholu i nar­kotyków — inicjowanie szerokiej współ­pracy pomiędzy zain­teresowanymi pod­miotami (zakłady opieki zdrowot­nej, samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki, szkoły, kluby spor­towe, domy kul­tury, parafie, organizacje pozarządowe, policja) w organizacji tego typu imprez i pozyskiwaniu środ­ków finan­sowych na ich realizację;
Koor­dynacja: Ośrodek Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: Komisje Rady Miej­skiej, dyrek­torzy szkół, parafie, kluby spor­towe, policja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe,
Źródła finan­sowania: budżet OKiT, budżet gminy, spon­sorzy, fundacje,

II.4.2.
Prowadzenie wspól­nych działań z mediami lokal­nymi i regional­nymi w celu propagowania i upo­wszech­niania ekologii i zdrowego stylu życia miesz­kań­ców;
Koor­dynacja: Ośrodek Kul­tury i Turystyki,
Part­nerzy: media lokalne i regionalne,
Źródła finan­sowania: budżet OKiT,

II.4.3.
Ścisła współ­praca władz gminy z policją i samorządem powiatowym w celu wspól­nego określenia kierun­ków polityki bez­pieczeń­stwa w gminie Pakość
Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski,
Part­nerzy: Komenda Policji,

II.4.4.
Określenie moż­liwo­ści zastosowania monitoringu miasta za pomocą kamer i udziału w tym przed­się­wzięciu prywat­nych przed­siębior­ców;
Koor­dynacja: Zarząd Miej­ski,
Part­nerzy: wła­ściciele sklepów i firm, firmy ubez­pieczeniowe,
Źródła finan­sowania: budżet gminy, zain­teresowane firmy,

II.5. Cel operacyjny:
Roz­wój doskonalenia zawodowego dorosłych

Zadania:

II.5.1.
Współ­praca władz gminy, szkół, Powiatowego Urzędu Pracy, agen­cji rządowych oraz lokal­nych pracodaw­ców w organizacji szkoleń i kur­sów zawodowych dla dorosłych:

 • udzielanie pomocy finan­sowej (kon­trakt, zlecenie zadań) organizacjom realizującym programy umoż­liwiające osobom bez­robot­nym zdobywanie nowych umiejęt­no­ści zawodowych bądź mającym zamiar roz­począć własną działal­ność gospodarczą;
 • organizacja (z moż­liwo­ścią dofinan­sowania przez samorządy) kur­sów dokształ­cających dla dorosłych na bazie szkół śred­nich (Zespół Szkół Cen­trum Kształ­cenia Rol­niczego w Kościelcu) i wyż­szych regionu oraz ośrod­ków kształ­cenia i doradz­twa zawodowego (Towarzystwo Wiedzy Powszech­nej w Byd­gosz­czy, Ośrodek Doradz­twa Rolniczego);
 • prowadzenie aktyw­nej polityki infor­macyj­nej mającej na celu roz­budzanie wśród dorosłych świadomo­ści dokształ­cania się w dobie dużej kon­kuren­cji i szyb­kich prze­mian na rynku pracy, pomoc w aktyw­nym poszukiwaniu pracy, udzielanie kom­plek­sowej infor­macji o moż­liwo­ściach zatrud­nienia w regionie oraz wymaganiach pracodaw­ców (organizacja spo­tkania, warsz­tatów, upo­wszech­nianie broszur etc.);

Koor­dynacja: Komisja Kul­tury i Oświaty Rady Miej­skiej,
Part­nerzy: zain­teresowane osoby i instytucje,
Źródła finan­sowania: środki własne zain­teresowanych osób i instytucji,

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD