Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Strategia roz­woju — schemat

Schemat strategii rozwoju

Definicje

Narodowy Plan Roz­woju 20042006
jest dokumen­tem określającym strategię społeczno-​gospodarczą Pol­ski w pierw­szych latach człon­kostwa w Unii Europej­skiej.
NPR jest pod­stawą do negocjacji z Komisją Europej­ską kolej­nego dokumentu — Pod­staw Wspar­cia Wspól­noty (PWW). Pod­stawy Wspar­cia Wspól­noty (Com­munity Sup­port Framework — CSF) są dokumen­tem przyjętym przez Komisję Europej­ską w uzgod­nieniu z rządem pol­skim zawierającym strategię i priorytety działań, ich cele szczegółowe, wiel­kość wkładu fun­duszy struk­tural­nych i innych środ­ków finan­sowych. Pod­stawy Wspar­cia Wspól­noty wdrażane są poprzez programy operacyjne.

Fun­dusze strukturalne:

EFS — Europej­ski Fun­dusz Spo­łeczny
EFRR (ang.EFRD)- Europej­ski Fun­dusz Roz­woju Regional­nego
EFOiGR (ang.EAGGF) — Europej­ski Fun­dusz Orien­tacji i Gwaran­cji Rol­nej
FIOR (ang.FIFG) — Finan­sowy Instrument Orien­tacji Rybołówstwa

Pod­stawy Wspar­cia Wspól­noty dla Pol­ski w latach 20042006 będą wdrażane za pomocą sze­ściu jed­nofun­duszowych sek­torowych programów operacyj­nych, a także realizowany będzie dwufun­duszowy Zin­tegrowany Program Operacyjny Roz­woju Regionalnego

SEK­TOROWE PROGRAMY OPERACYJNE

SPO wzrostu kon­kuren­cyj­no­ści przed­siębiorstw,
SPO roz­woju zasobów ludz­kich,
SPO restruk­turyzacji i moder­nizacji sek­tora żyw­no­ściowego oraz roz­woju obszarów wiej­skich,
SPO rybołów­stwa i prze­twór­stwa ryb,
SPO trans­portu
SPO pomocy tech­nicz­nej, służący wspar­ciu wdrażania fun­duszy strukturalnych.

ZIN­TEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZ­WOJU REGIONAL­NEGO
na lata 20042006

Priorytet 1 Roz­budowa i moder­nizacja infrastruk­tury służącej wzmac­nianiu kon­kuren­cyj­no­ści regionów

Działanie 1.1 Moder­nizacja i roz­budowa regional­nego układu trans­por­towego
Działanie 1.2 Infrastruk­tura i ochrony środowiska
Działanie 1.3 regionalna infrastruk­tura spo­łeczna
Działanie 1.4 Roz­wój turystyki i kul­tury
Działanie 1.5 Infrastruk­tura spo­łeczeń­stwa infor­macyj­nego
Działanie 1.6 Roz­wój trans­portu miej­skiego w aglomeracjach

Główni Beneficjenci końcowi/​Ostateczni odbiorcy:
- samorządy: wojewódz­kie, powiatowe i gminne oraz działające w ich imieniu jed­nostki organizacyjne;
- stowarzyszenia, związki i poro­zumienia jed­nostek samorządu terytorial­nego;
- jed­nostki świad­czące usługi publiczne na zlecenie jed­nostek samorządu terytorial­nego;
- jed­nostki wybrane w drodze prze­targu świad­czące usługi publiczne na zlecenie jed­nostek samorządu terytorialnego.

Priorytet 2 Wzmoc­nienie roz­woju zasobów ludz­kich w regionach

Działanie 2.1 Roz­wój umiejęt­no­ści powiązany z potrzebami regional­nego rynku pracy i moż­liwo­ści kształ­cenia ustawicz­nego w regionie
Działanie 2.2 Wyrów­nywanie szans edukacyj­nych poprzez programy stypen­dialne
Działanie 2.3 Reorien­tacja zawodowa osób odchodzących z rol­nic­twa
Działanie 2.4 Reorien­tacja zawodowa osób zagrożonych procesami restruk­turyzacyj­nymi
Działanie 2.5 Promocja przed­siebior­czo­ści
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i trans­fery wiedzy
Beneficjenci koń­cowi:
Samorządy województw /​Urzędy Marszałkowskie.

Beneficjenci ostateczni/​Grupy docelowe:
- przed­siębior­stwa (głów­nie małe i śred­nie) w tym jed­nostki zaj­mujące się badaniami i roz­wojem w tych przed­siębior­stwach;
- szkoły wyż­sze;
- ośrodki badaw­cze, instytuty naukowe, instytuty naukowo-​badawcze, jed­nostki badawczo-​rozwojowe, laboratoria, cen­tra doskonalenia i inne jed­nostki roz­wojowe;
- uczest­nicy studiów dok­toranc­kich;
- pracow­nicy sek­tora badawczo-​rozwojowego oraz absol­wenci wyż­szych uczelni biorący udział w stażach w przedsiębiorstwie.

Priorytet 3 Roz­wój lokalny

Działanie 3.1 Obszary wiej­skie
Działanie 3.2 Obszary pod­legające restruk­turyzacji
Działanie 3.3 Zdegradowane obszaryt miejskie,poprzemysłowe i powoj­skowe
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Główni Beneficjenci końcowi/​Ostateczni odbiorcy:
- jed­nostki samorządu terytorial­nego;
- przed­szkola, szkoły i placówki edukacyjne działające w sys­temie oświaty (wspierane publicz­nie i nie działające dla zysku);
- ośrodki zdrowia;
- organizacje pozarządowe działające non profit, stowarzyszenia, fun­dacje, a także
kościoły i związki wyznaniowe i inne instytucje publiczne.

Priorytet 4 Pomoc techniczna

Działanie 4.1 Wspar­cie procesu wdrażania ZPORR — wydatki limitowane
Działanie 4.2 Wspar­cie procesu wdrażania ZPORR — wydatki nie­limitowane
Działanie 4.3 Działania infor­macyjne i promocyjne

Więcej infor­macji o opisie działań i spo­sobie wdrażania programów oraz projek­tów można znaleźć na stronach internetowych:

- Minister­stwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo­łecz­nej
http://​www​.mpips​.gov​.pl
- Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego
http://​www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl
- Kujawsko-​Pomorskiego Urzędu Wojewódz­kiego
http://​www​.uwoj​.byd​goszcz​.pl
- Minister­stwa Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi
http://​www​.min​rol​.gov​.pl
- Pol­skiej Agen­cji Roz­woju Przed­siębior­czo­ści
http://​www​.parp​.gov​.pl
- Wojewódz­kiego Urzędu Pracy
http://​wup​.torun​.pl/

Instytucja Zarządzająca (Minister­stwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej)

Zakres odpowiedzial­no­ści:
Prowadzenie działań infor­macyj­nych i promocyj­nych na poziomie krajowym.
Ogólny nad­zór i koor­dynacja na szczeblu krajowym realizacji zobowiązań wynikających z Roz­porządzenia KE 1159/​2000 przez wszyst­kie jed­nostki zaan­gażowane we wdrażanie ZPORR.
Instytucja Zarządzająca, na pod­stawie umów pod­pisywanych z instytucjami odpowiedzial­nymi za wdrażanie ZPORR na szczeblu regional­nym, będzie egzekwowała wła­ściwą realizację zadań związanych z infor­macją i promocją na szczeblu regional­nym. Umowy te będą zawierały zobowiązanie Urzędów Mar­szał­kow­skich, Urzędów Wojewódz­kich, oraz regional­nych instytucji wdrażających do przy­gotowywania rapor­tów okresowych oraz rocz­nego raportu z realizacji programu oraz przed­kładania tych dokumen­tów Instytucji Zarządzającej programem Operacyj­nym. Raporty te będą musiały zawierać infor­macje dotyczące realizacji przez instytucje Planu Promocji opracowanego na szczeblu regional­nym, w opar­ciu o Plan Promocji ZPORR.

Urząd Mar­szał­kow­ski — jed­nostka uczest­nicząca w zarządzaniu kom­ponen­tem regional­nym ZPORR

Zakres odpowiedzial­no­ści:
Koor­dynowanie działań infor­macyj­nych i promocyj­nych na szczeblu regional­nym.
Zapew­nienie powszech­nego dostępu do infor­macji o moż­liwo­ściach uzyskania wspar­cia w ramach ZPORR ze środ­ków fun­duszy struk­tural­nych dla wszyst­kich grup docelowych na terenie wojewódz­twa.
Peł­nienie funk­cji głów­nego punktu kon­tak­towego (obok Instytucji Wdrażających) dla poten­cjal­nych beneficjen­tów.
Pomoc w wypeł­nianiu wniosków.
Infor­mowanie o kryteriach oceny i wyboru projek­tów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach.
Zapew­nienie dostępu do materiałów infor­macyj­nych i wniosków aplikacyj­nych w Urzędzie Mar­szał­kow­skim oraz w Instytucjach Wdrażających na terenie wojewódz­twa.
Infor­mowanie opinii publicz­nej o pracach Paneli Eks­per­tów i Komitetu Sterującego ZPORR.
Dostar­czanie i upo­wszech­nianie infor­macji o realizowanych w ramach ZPORR projek­tach.
Dostar­czanie i upo­wszech­nianie infor­macji o fun­duszach, z których środ­ków finan­sowane są projekty w regionie w ramach ZPORR.
Upo­wszech­nianie infor­macji na temat inter­wen­cji i osiągnięć ZPORR na poziomie regional­nym.
Inicjowanie i realizacja dodat­kowych działań promocyj­nych na szczeblu regional­nym.
Współ­praca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaan­gażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań infor­macyj­nych i promocyj­nych (wymiana infor­macji, wspólne przedsięwzięcia).

Urząd Wojewódzki — Instytucja Pośred­nicząca w zarządzaniu programem

Zakres obowiąz­ków:
Upo­wszech­nianie infor­macji o procedurach finan­sowych, monitoringu i rapor­towania związanych z wdrażaniem ZPORR.
Nad­zór nad prze­strzeganiem przez beneficjen­tów zasad dotyczących stosowania środ­ków infor­macyj­nych i promocyj­nych przez beneficjen­tów (na pod­stawie zapisów umów o finan­sowanie projek­tów).
Współ­praca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaan­gażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań infor­macyj­nych i promocyj­nych (wymiana infor­macji, wspólne przedsięwzięcia).

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD