Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Strategia Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024 przyjęta

Szanowni Pań­stwo,
prezen­tujemy Strategię Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024, która została przyjęta przez Radę Miej­ską. Dokument wypracowano z aktyw­nym udziałem miesz­kań­ców oraz przed­stawicieli środowisk działających na naszym terenie. Jest ona dla nas nie­zmier­nie ważna, bowiem określa nie tylko uwarun­kowania i specyfikę gminy, ale przede wszyst­kim wyznacza kierunki roz­woju naszej „Małej Ojczyzny”.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD