Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Strefa żółta — zasady i zalecenia od 10.10.2020 r. — aktualizacja

W związku z ogłoszeniem strefy zół­tej na terenie całego kraju publikujemy infografiki dotyczące obostrzeń i zaleceń

W Dzien­niku Ustaw z dnia 09.10.2020 r. poz. 1758 ukazało się roz­porządzenie dot. ograniczeń i zakazów wz. z koronawirusem (dokument)

 1. Zasłanianie nosa i ust obowiąz­kowe wszędzie w prze­strzeni publicz­nej; zwol­nione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświad­czenie lekar­skie lub dokument, który potwier­dza niepełnosprawność.
 2. Kon­gresy i targi w pomiesz­czeniach zamkniętych mogą się odbywać z ograniczeniem: 1 osoba na 4 mkw.
 3. Wydarzenia spor­towe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności.
 4. Wydarzenia kul­turalne w pomiesz­czeniach i na obiek­tach spor­towych mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności.
 5. Wydarzenia kul­turalne na otwar­tej prze­strzeni mogą odbywać się pod warun­kiem limitu 100 osób, jed­nak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczest­ników nie może być więk­sza niż 1 osoba na 5 m2.
 6. W restauracjach i ogród­kach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 mkw.
 7. Na basenach i w aquapar­kach obowiązuje ograniczenie 75 proc. obłożenia.
 8. W wesołych miastecz­kach, par­kach roz­rywki i rekreacji prze­bywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw.
 9. W siłow­niach i klubach fit­ness obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 7 mkw.
 10. W kinach obowiązuje ograniczenie zapeł­nienia do 25 proc. publicz­no­ści.

  Strefa żółta nie różni się od zielonej zasadami dotyczącymi m.in. trans­portu zbiorowego (obowiąz­kowe maseczki i ograniczenie liczby pasażerów do 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszyst­kich miejsc siedzących i stojących), udziału w zgromadzeniach (150 osób) czy uczest­nic­twa w wydarzeniach religij­nych (zakrywanie ust i nosa i dystans 1,5 m).

strefazwolnienia

seniorzy

seniorzy2

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD