Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

INFOR­MACJA DLA KLIEN­TÓW URZĘDU

Na pod­stawie § 13 Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwiet­nia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) wprowadzam następujące ograniczenia związane z obsługą klien­tów przez Urząd Miej­ski w Pakości:

Czytaj więcej: INFOR­MACJA DLA KLIEN­TÓW URZĘDU

Życzenia dla Strażaków

Z okazji Dnia Strażaka składamy ser­deczne życzenia wszyst­kim tym, którzy spo­łecz­nie i zawodowo peł­nią zaszczytną i nie­bez­pieczną służbę w jed­nost­kach ochrony prze­ciw­pożarowej. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania dla Waszego zaan­gażowania i poświęcenia za codzienną gotowość do ratowania życia, zdrowia i mienia ludz­kiego oraz nie­sienia pomocy wszyst­kim, którzy jej potrzebują. Życzymy dal­szych suk­cesów w Waszej nie­bez­piecz­nej i ofiar­nej, ale jakże potrzeb­nej służ­bie oraz szczę­ścia i rado­ści w życiu osobistym. Niech św. Florian otacza Was opieką w wypeł­nianiu strażac­kiej powinności.

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń
oraz pracow­nicy Urzędu Miej­skiego w Pakości

XIV Sesja Rady Miej­skiej prze­prowadzona w spo­sób zdalny

Zarejestrowany materiał z XIV Sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści prze­prowadzonej w for­mie zdal­nej można obej­rzeć pod tym adresem… (pod oknem odtwarzacza należy wybrać nagranie z listy)

Gmina nie prze­kazała danych Poczcie Polskiej

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że w odpowiedzi na pismo Poczty Pol­skiej S.A. dotyczące prze­kazania danych ze spisów wybor­ców Bur­mistrz Pako­ści odmówił prze­kazania wnioskowanych danych.

Czytaj więcej: Gmina nie prze­kazała danych Poczcie Pol­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD