Twój urząd

Mapa Inwestycji w gminie Pakość

Zapraszamy do zapoznania się z ciągle uak­tual­nianą interak­tywną Mapą Inwestycji w gminie Pakość, która pozwoli Pań­stwu w łatwy, wygodny i nowator­ski spo­sób dowiedzieć się o inwestycjach dokonanych, bieżących oraz tych planowanych.

Czytaj więcej: Mapa Inwestycji w gminie Pakość

Narada w sprawie drogi wojewódzkiej

W poniedziałek, 23 kwiet­nia, odbyła się robocza narada w sprawie dal­szych etapów prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno, obej­mującej swym zakresem cen­trum Pakości.

Czytaj więcej: Narada w sprawie drogi wojewódz­kiej

Plan oznakowania ulic

W związku z trwającą procedurą dotyczącą zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 151819C – ul. Wyszyń­skiego, 151820C – ul. Przy­byszew­skiego, 151825C – ul. marsz. Józefa Pił­sud­skiego, 151826C – ul. Kasprowicza, 151827C – ul. 600-​lecia, 151828C – ul. Pałucka w Pako­ści prosimy o zapoznanie się z planem oznakowania przed­miotowych ulic.

Czytaj więcej: Plan oznakowania ulic

Radni uchwalili Budżet Obywatel­ski na 2019 rok

W tym roku, podob­nie jak w roku ubiegłym, miesz­kańcy Pako­ści zdecydują bez­pośred­nio o tym, na jakie pomysły prze­znaczone zostanie 200 000,00 złotych z gmin­nego budżetu. Zeszłoroczna edycja budżetu obywatel­skiego cieszyła się dużym zaan­gażowaniem miesz­kań­ców, a wybrane projekty zrealizowane zostaną w bieżącym roku.

Czytaj więcej: Radni uchwalili Budżet Obywatel­ski na 2019 rok

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD