Twój urząd

Co z tymi dojazdami?

W związku z zapytaniami miesz­kań­ców Pako­ści dotyczącymi ograniczonych moż­liwo­ści dojazdu do Pako­ści, w szczegól­no­ści w godzinach wieczor­nych, infor­mujemy, że samorząd gminny nie jest organizatorem międzymiastowego zbiorowego trans­portu osobowego.

Czytaj więcej: Co z tymi dojaz­dami?

Nie­długo odbiór drogi w Węgiercach

Dnia 26 września br. odbędzie się odbiór koń­cowy inwestycji drogo­wej obej­mującej moder­nizacją drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych, polegającej na prze­budowie drogi gmin­nej nr 150450C relacji Węgierce-​Centrum.

Czytaj więcej: Nie­długo odbiór drogi w Węgier­cach

Spo­tkanie ws. drogi wojewódzkiej

Na wniosek Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala, dzisiaj 18 września br. na Rynku odbyło się spo­tkanie na temat realizacji prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255, prze­biegającej przez cen­trum miasta.

Czytaj więcej: Spo­tkanie ws. drogi wojewódz­kiej

Spo­tkanie z przed­stawicielami ZUS

Bur­mistrz Pako­ści oraz ZUS zapraszają miesz­kań­ców na spo­tkanie, które odbędzie się dnia 18 września br. w sali nr. 17 pakoskiego ratusza w godzinach 9.0014.00.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z przed­stawicielami ZUS

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD