Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Aktualizacja! Przy­datne materiały o koronawirusie

Seniorzy

mycie rk

kwarantanna

Publikujemy bar­dzo ważny odnośnik do strony Głów­nego Inspek­toratu Sanitarnego

gov pl KORONAWIRUS 1140x520

Wstrzymanie dyżurów specjalistów punktu konsultacyjnego

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem punkt kon­sul­tacyjny ds. uzależ­nień do dnia 31 marca 2020 r. wstrzymuje dyżury specjalistów. W sprawach pil­nych prosimy o kon­takt telefoniczny z Urzędem Miej­skim w Pako­ści tel. 525666084

Tar­gowisko Miej­skie w Pako­ści zamknięte!

Uprzej­mie infor­mujemy, że od dnia 16 marca 2020r. nie­czynne będzie Tar­gowisko Miej­skie „Mój Rynek” w Pako­ści. Tar­gowisko zostaje czasowo zamknięte w związku z roz­przestrzenianiem się koronowirusa COVID-19,a przede wszyst­kim w trosce o bez­pieczeń­stwo miesz­kań­ców gminy i osób korzystających z placu targowego.

Zastępca Bur­mistrza
Szymon Łep­ski

Naj­waż­niej­sze telefony dot. koronawirusa

INFOLINIA NFZ KORONAWIRUSm2

Prośba do mieszkańców

Szanowni miesz­kańcy gminy Pakość.

Szyb­kie roz­przestrzenianie się koronawirusa stawia przed nami ogromne wyzwania w życiu codzien­nym. O zachowaniu pod­stawowych reguł ostroż­no­ści wszyscy już dobrze wiemy. Ale ta sytuacja stawia przed nami kolejne jakże ważne zadanie. To organizacja pomocy dla osób star­szych, samot­nych czy też z nie­peł­nospraw­no­ściami. Dlatego też zwracam się do Pań­stwa z prośbą o szybką reak­cję i infor­mowanie służb urzędowych i pomocy spo­łecz­nej, o każ­dym przy­padku, gdzie taka pomoc np. w dostar­czeniu żyw­no­ści czy też leków, będzie nie­zbędna. W przy­padku problemów z kon­tak­tem proszę o bez­pośred­nią infor­mację na nr 606 281 877

Szymon Łep­ski
z-​ca Bur­mistrza Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD