Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Obwiesz­czenia kół łowiec­kich o ter­minach polowań

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­macje kół łowiec­kich o ter­minie roz­poczęcia i zakoń­czenia oraz miej­scu polowań zbiorowych organizowanych przez koła łowiec­kie w roku 2020/​21

Czytaj więcej: Obwiesz­czenia kół łowiec­kich o ter­minach polowań

Projekt planu oznakowania dróg — można zgłosić swoje uwagi

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 151838-​C – ul. Lesz­czyń­skiego, nr 151839C – ul. Bal­tazara Han­kiewicza, nr 151840C – ul. Polna oraz nr 151846C – ul. Mikołaja infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Projekt planu oznakowania dróg — można zgłosić swoje uwagi

Biblioteka Publiczna nieczynna

Infor­mujemy, iż w dniach 1923 paź­dzier­nika Biblioteka Publiczna w Pako­ści będzie nie­czynna. Za utrud­nienia przepraszamy.

Infor­macja dla klien­tów Urzędu

W związku z objęciem powiatu ino­wrocław­skiego tzw. czer­woną strefą, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści od 20 paź­dzier­nika br. do odwołania wprowadzone zostały dodat­kowe obostrzenia.

Czytaj więcej: Infor­macja dla klien­tów Urzędu

Spo­tkanie online w sprawie spisu rolnego

W wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%. Dlatego, żeby pomóc rol­nikom organizowane będzie spo­tkanie infor­macyjne z użyciem plat­formy MS TEAMS, które odbędzie się 20 paź­dzier­nika o godz. 10.00.

Czytaj więcej: Spo­tkanie online w sprawie spisu rol­nego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD