Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Świetlica wiej­ska wyłączona z użytkowania

W nawiązaniu do polecania wojewody kujawsko-​pomorskiego Mikołaja Bog­danowicza o pomocy obywatelom Ukrainy infor­mujemy, iż świetlica wiej­ska w Wielowsi zostaje wyłączona z użyt­kowania dla miesz­kań­ców Gminy Pakość.

Kier­masz Wiel­kanocny w Kościelcu

Wzorem lat ubiegłych Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu organizuje w szkole kier­masz wiel­kanocny. Dochód z kier­maszu prze­znaczony zostanie na pomoc ukraiń­skim rodzinom prze­bywającym na terenie gminy, a zwłasz­cza dzieciom uczęsz­czającym do szkoły.

Czytaj więcej: Kier­masz Wiel­kanocny w Kościelcu

Punkt konsultacyjno-​informacyjny programu „Czyste Powietrze„

Aby ułatwić miesz­kań­com przy­stąpienie do Programu Czyste Powietrze i umoż­liwić załatwienie for­mal­no­ści na miej­scu, bez koniecz­no­ści udawania się do siedziby WFOŚiGW w Toruniu, kilka miesięcy temu w Urzędzie Miej­skim powstał punkt konsultacyjno-​informacyjny.

Czytaj więcej: Punkt konsultacyjno-​informacyjny programu „Czyste Powietrze„

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD