Twój urząd

75 rocz­nica Powstania Warszawskiego

O 17.00, w godzinę „W”, godzinę kiedy 75 lat temu wybuchło Powstanie War­szaw­skie, w Pako­ści roz­legł się dźwięk syren w hoł­dzie uczest­nikom zrywu.

Czytaj więcej: 75 rocz­nica Powstania War­szaw­skiego

Prze­budowa drogi gmin­nej w Mielnie

W miej­scowo­ści Mielno ku koń­cowi mają się prace związane z prze­budową drogi gmin­nej nr 150437C o długo­ści 264 m. Moder­nizacja ułatwi miesz­kań­com dojazd do grun­tów rolnych.

Czytaj więcej: Prze­budowa drogi gmin­nej w Miel­nie

Infor­macja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Dnia 25 czerwca 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Infor­macja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD