Twój urząd

Ostat­nia sesja w 2018 r. za nami

W czwar­tek 27 grud­nia br. odbyła się III, a za razem ostat­nia w roku 2018 sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Otworzył ją prze­wod­niczący Michał Siem­bab. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad, zaak­cep­towaniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z II sesji Rady Miej­skiej. Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza Pako­ści w okresie od 6 do 20 grud­nia 2018 r.

Czytaj więcej: Ostat­nia sesja w 2018 r. za nami

Uwagi zgłoszone do projektu programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Podaje się do publicz­nej wiadomo­ści wniesione uwagi do projektu Programu Współ­pracy Gminy Pakość na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami prowadzącymi działal­ność pożytku publicz­nego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie wraz ze stanowiskiem Urzędu Miej­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Uwagi zgłoszone do projektu programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z projek­tem programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Zapraszamy do zapoznania się z projek­tem programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami…

Druga sesja nowej rady

Dzisiaj, tj. 6 grud­nia br. odbyła się druga w tej kaden­cji Sesja Rady Miej­skiej. Pod­czas posiedzenia wybrani zostali człon­kowie komisji stałych, a także pod­jęto istotne dla miesz­kań­ców uchwały m.in. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej: Druga sesja nowej rady

II Sesja Rady Miej­skiej — na żywo

II Sesję Rady Miej­skiej w Pako­ści można oglądać na żywo pod tym adresem

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD