Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kolejne spo­tkanie w sprawie Dino

20 lutego br. w gabinecie Bur­mistrza Pako­ści odbyło się spo­tkanie pakoskich władz samorządowych z dyrek­torem Inwestycji Cen­tral­nych „Dino Pol­ska S.A.” — Panem Romanem Żurek.

Czytaj więcej: Kolejne spo­tkanie w sprawie Dino

Podej­mujemy dal­sze działania

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń za pośred­nic­twem posła na Sejm Pani Mag­daleny Łośko oraz prze­wod­niczącej Sej­miku Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Pani Elż­biety Piniew­skiej zwrócili się do Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Piotra Cał­bec­kiego o pilne wyznaczenie ter­minu spo­tkania ws. dokoń­czenia realizacji prze­budowy drogi 255 Pakość-​Strzelno.

Czytaj więcej: Podej­mujemy dal­sze działania

PROBLEMY Z ZAKOŃ­CZENIEM PRZE­BUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Dzisiaj potwier­dzone zostały infor­macje o wypowiedzeniu przez firmę KOBYLAR­NIA umowy zawar­tej z Samorządem Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego na prze­budowę drogi nr 255. Władze Pako­ści nie­zwłocz­nie inter­weniowały w tej sprawie u Pana Piotra Cał­bec­kiego – Mar­szałka Wojewódz­twa. Poniżej przed­stawiamy pismo prze­kazane władzom wojewódzkim.

Czytaj więcej: PROBLEMY Z ZAKOŃ­CZENIEM PRZE­BUDOWY DROGI WOJEWÓDZ­KIEJ

Uwaga — 14 lutego droga nieprzejezdna

W związku z koniecz­no­ścią usunięcia kolizji ener­getycz­nej w pasie drogo­wym drogi wojewódz­kiej nr 255 na skrzyżowaniu ulic Św. Jana, Dwor­cowa i Lipowa, w dniach 13 i 14 luty 2020r. będą prowadzone roboty, utrud­niające ruch pojaz­dów w powyż­szej lokalizacji. Zgod­nie z infor­macją uzyskaną od przed­stawiciela Zarządu Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy droga na tym odcinku będzie nie­przejezdna w dniu 14 lutego br. ”

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD