Twój urząd

Odbiór zadania na ulicy Fabrycznej

Zakoń­czyła się prze­budowa przy­łączy kanalizacji sanitar­nych oraz prze­budowa ist­niejącego gazociągu przy ulicy Fabrycz­nej. W środę, 5 grud­nia br. odbył się odbiór tech­niczny zadania.

Czytaj więcej: Odbiór zadania na ulicy Fabrycz­nej

II Sesja Rady Miejskiej

Dnia 6 grud­nia 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się II sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…69.14 KB

Komunikat Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budowlanego

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego skierowanym do wła­ścicieli, zarząd­ców i użyt­kow­ników obiek­tów budow­lanych w związku z nad­chodzącym sezonem jesienno-​zimowym.

Czytaj więcej: Komunikat Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego

Ścieżka rowerowa odebrana

W dniu 23 listopada 2018r. odbył się odbiór tech­niczny ścieżki pieszo — rowerowej w miej­scowo­ści Rybitwy, gm. Pakość. Ścieżka zostanie udostęp­niona do użyt­kowania z chwilą zatwier­dzenia przez Starostę Ino­wrocław­skiego opracowanego projektu stałej organizacji ruchu.

Czytaj więcej: Ścieżka rowerowa ode­brana

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD