Twój urząd

Nabór kan­dydatów na ławników

W związku z upływem kaden­cji ław­ników Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu, infor­muje się zain­teresowanych miesz­kań­ców, że zgod­nie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech­nych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), oraz na pod­stawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Byd­gosz­czy w sprawie określenia liczby ławników

Czytaj więcej: Nabór kan­dydatów na ław­ników

Wyniki ankiety dotyczącej programu „Miesz­kanie Plus”

Infor­mujemy, iż w dniach od 2 kwiet­nia 2019r. do dnia 15 maja 2019r. zain­teresowane osoby mogły składać w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, ankiety dotyczące rządowego programu „Miesz­kanie Plus”, zakładającego m. in. budowę miesz­kań na wynajem z opcją doj­ścia do własności.

Czytaj więcej: Wyniki ankiety dotyczącej programu „Miesz­kanie Plus”

Kon­kursu na stanowisko Dyrek­tora Ośrodka Kul­tury i Turystyki

Bur­mistrz Pako­ści zarządzeniem nr 53/​2019 r. z dnia 27.05.2019 r. ogłasza kon­kurs na kan­dydata na stanowisko Dyrek­tora Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści. czytaj więcej…

Raport o stanie Gminy Pakość za 2018 r.

Szanowni Pań­stwo, nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (u.s.g), wprowadziła do pol­skiego porządku praw­nego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w prze­pisie art. 28aa u.s.g. nad przed­stawionym rapor­tem o stanie gminy prze­prowadza się debatę.

Czytaj więcej: Raport o stanie Gminy Pakość za 2018 r.

7. sesja Rady Miejskiej

W dniu wczoraj­szym w ratuszu odbyła się VII sesja Rady Miej­skiej, pod­czas której głów­nym tematem było pod­jęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar­cie przez Gminę Pakość umowy współ­pracy Uczest­ników Kujawsko-​Pomorskiego Klastra Energii.

Czytaj więcej: 7. sesja Rady Miej­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD