Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2017 roku

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2017 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji kon­kur­sowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2017 roku

Kon­kurs ofert — upo­wszech­nianie kul­tury fizycz­nej i sportu w 2017 r.

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2017 r. czytaj…

XVIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 grud­nia 2016 r. o godz. 14.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…76.06 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD