Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Awaria oświetlenia — komunikat

Urząd Miej­ski w Pako­ści prze­prasza miesz­kań­ców Pako­ści za brak oświetlenia na ulicach miasta, który jest wynikiem awarii urządzeń ener­getycz­nych i opieszało­ści firmy świad­czącej usługi w tym zakresie na rzecz Energii-​Oświetlenie. W. Kończal

XVII sesja z wicemarszałkiem

Dnia 29 listopada 2016 r. w sali sesyj­nej pakoskiego ratusza odbyła się XVII sesja Rady Miej­skiej. Gośćmi specjal­nymi byli Wicemar­szałek Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Dariusz Kurzawa oraz Z-​ca Dyrek­tora Zarządu Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy Sebastian Borowiak.

Czytaj więcej: XVII sesja z wicemar­szał­kiem

Uwagi zgłoszone do projektu programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Podaje się do publicz­nej wiadomo­ści wniesione uwagi do projektu Programu Współ­pracy Gminy Pakość na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami prowadzącymi działal­ność pożytku publicz­nego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie wraz ze stanowiskiem Urzędu Miej­skiego w Pako­ści. czytaj…

XVII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 29 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 17 pakoskiego Urzędu odbędzie się XVII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…75.58 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD