Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaległy czynsz można odpracować

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż w celu ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu należ­no­ści za korzystanie z lokali miesz­kal­nych, stanowiacych gminny zasób nie­ruchomo­ści, na pod­stawie zarządzenia nr 100/​2015 Bur­mistrza Pako­ści w sprawie określenia procedury spłaty zadłużenia czyn­szowego w for­mie świad­czeń rzeczowych, uruchomiono formę pomocy lokatorom posiadającym zadłużenie, umoż­liwiającą spłatę długu poprzez odpracowanie na rzecz Gminy ist­niejących należ­no­ści.

Czytaj więcej: Zaległy czynsz można odpracować

XV Sesja Rady Miej­skiej za nami

Dnia 14 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miej­skiego odbyła się XV sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Pod­czas obrad radni wysłuchali infor­macji dotyczących działal­no­ści Bur­mistrza Pako­ści za okres od 24 czerwca do 7 września 2016 r. W omawianym okresie Bur­mistrz Pako­ści pod­jął 18 zarządzeń.

Czytaj więcej: XV Sesja Rady Miej­skiej za nami

Informacja

W dniu 14 września 2016 r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń na powierzenie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt.” Udział nie­peł­nospraw­nych w har­cer­skich manew­rach”. Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2016 r. poz 239). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty.


Oferta Pomocna Dłoń

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD