Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Świad­czenie wychowaw­cze w ramach Programu — Rodzina 500+

Świad­czenie wychowaw­cze na terenie Gminy Pakość będzie realizowane od 1 kwiet­nia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, z siedzibą przy ul. Ino­wrocław­skiej 14, w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwar­tek w godzinach od 7.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.

Czytaj więcej: Świad­czenie wychowaw­cze w ramach Programu — Rodzina 500+

Roz­strzygnięcie kon­kursu ofert

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, iż w wyniku roz­strzygnięcia w dniu 23 lutego 2016 r. kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na rzecz gminy Pakość do finan­sowego wspar­cia zostały zakwalifikowane oferty złożone przez:

Czytaj więcej: Roz­strzygnięcie kon­kursu ofert

Pierw­sza sesja w nowym roku

Zakoń­czyła się pierw­sza w nowym roku Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Po kil­kugodzin­nych obradach pakoscy radni pod­jęli kilka uchwał. Naj­waż­niej­szymi z nich były uchwały z zakresu działal­no­ści Opieki Spo­łecz­nej dotyczące Strategii Roz­wiązywania Problemów Spo­łecz­nych Gminy Pakość na lata 20162020, w sprawie przyjęcia Programu Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze­mocy w Rodzinie Gminy Pakość na lata 20162018 czy w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 20162018”.

Czytaj więcej: Pierw­sza sesja w nowym roku

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2016 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji kon­kur­sowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur

XI Sesja Rady Miejskiej

Dnia 26 stycz­nia 2016 r. o godz. 14:00 w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego odbędzie się XI Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…76.07 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD