Twój urząd

Kolejny etap programu „Miesz­kanie Plus” w Gminie Pakość

Mając na celu wspieranie spo­łecz­nego budow­nic­twa czyn­szowego Gmina Pakość w 2017r. zgłosiła do pilotażowego etapu rządowego programu „Miesz­kanie Plus” nie­ruchomo­ści grun­towe, oznaczone geo­dezyj­nie nr 419/​1 i 419/​2 o łącz­nej powierzchni 1565 m2, położone przy ul. Mikołaja w Pako­ści. „Miesz­kanie Plus” to program zakładający m. in. budowę dostęp­nych cenowo miesz­kań na wynajem, z opcją doj­ścia do własności.

Czytaj więcej: Kolejny etap programu „Miesz­kanie Plus” w Gminie Pakość

Spo­tkanie infor­macyjne „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach średnich”

Zapraszamy miesz­kań­ców Gminy Pakość na spo­tkanie infor­macyjne pt: „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach śred­nich”, na którym przed­stawione zostaną moż­liwo­ści wspar­cia z Fun­duszy Europej­skich dla przed­siębior­ców zamierzających realizować projekty na terenie miast śred­nich bądź w gminach bez­pośred­nio sąsiadujących z tymi miastami.

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach śred­nich”

Umowa na prze­budowę i roz­budowę drogi wojewódz­kiej podpisana

Samorząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego prze­buduje 2,2-kilometrowy odcinek drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. Uroczyste pod­pisanie umowy z wykonawcą oraz Zarządem Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy odbyło się 12 czerwca 2018 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu.

Czytaj więcej: Umowa na prze­budowę i roz­budowę drogi wojewódz­kiej pod­pisana

Dofinan­sowanie na drogę w Węgiercach

pk herb pion wojewodztwo pion kolor
6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wraz ze Skarb­nikiem Gminy Anną Kruszką, w obec­no­ści Mar­szałka Wojewódz­twa Piotra Cał­bec­kiego oraz Wicemar­szałka Dariusza Kurzawy, pod­pisał umowę o dofinan­sowanie na moder­nizację drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych w m. Węgierce.

Czytaj więcej: Dofinan­sowanie na drogę w Węgier­cach

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD