Twój urząd

Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2018 roku

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2018 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji konkursowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2018 roku

Pierw­sza w tym roku sesja Rady Miejskiej

W dniu 6 lutego br. odbyła się XXVIII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad i zatwier­dzeniu proponowanego porządku obrad oraz przyjęciu protokołu obrad XXVII sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza Pako­ści za okres od 22 grud­nia 2017 roku do 30 stycz­nia 2018 roku.

Czytaj więcej: Pierw­sza w tym roku sesja Rady Miej­skiej

Przy­pominamy o moż­liwo­ści składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość. Deklaracje na 2018 r. można składać do 31 stycz­nia 2018 r.

Czytaj więcej: Przy­pominamy o moż­liwo­ści składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD