Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2020r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2020 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tre­ścią ogłoszenia.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania…

Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2020 r.

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2020 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość.

Czytaj więcej: Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2020 r.

Uwaga — zmiany w sprawie udzielania dotacji

W związku z planowaną w 2020r. zmianą uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinan­sowanie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i spo­sobu jej roz­liczania, nowe zasady dotyczące uzyskania dofinan­sowania wykluczą zakup źródeł ciepła do nowowybudowanych budynków.

Czytaj więcej: Uwaga — zmiany w sprawie udzielania dotacji

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD