Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Skrócona praca Urzędu w dniach 24.12 i 31.12

Infor­mujemy, że w dniach 24 i 31 grud­nia 2014 r. Urząd Miej­ski w Pako­ści pracować będzie w godzinach 7:0013:00, natomiast kasa Urzędu czynna będzie w tych dniach do godz. 10:00

Program współ­pracy Gminy Pakość na 2015 rok

Program to pod­stawowy dokument określający zasady współ­pracy gminy z sek­torem pozarządowym, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicz­nego. Celem Programu jest budowanie i roz­wój part­ner­stwa pomiędzy Gminą Pakość a organizacjami pozarządowymi, służącego roz­poznawaniu i zaspokajaniu potrzeb miesz­kań­ców miasta oraz wzmac­nianiu aktyw­no­ści spo­łecz­no­ści lokalnej.

Czytaj więcej: Program współ­pracy Gminy Pakość na 2015 rok

Pierw­sza Sesja Rady Miej­skiej po wyborach

1 grud­nia br. w Pako­ści odbyła się pierw­sza, po wyborach, Sesja Rady Miej­skiej roz­poczynająca nową kaden­cję 20142018. Sesje poprowadził radny senior, Pan Jerzy Joachimiak.

Czytaj więcej: Pierw­sza Sesja Rady Miej­skiej po wyborach

Projekty realizowane przez Gminę Pakość

W związku z zakoń­czeniem okresu finan­sowania projek­tów w ramach wdrażania Lokal­nej Strategii Roz­woju na lata 20082015 LGD Czar­noziem na Soli w zakresie „Małe projekty” oraz „Odnowa i roz­wój wsi” infor­mujemy o realizowanych przez Gminie Pakość w latach 20082014 projektach.

Czytaj więcej: Projekty realizowane przez Gminę Pakość

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD