Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macje z XXX Sesji

Dnia 25 marca 2014r. odbyła się XXX sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Sesja roz­poczęła się od uhonorowania przez Bur­mistrza Pako­ści pamiąt­kowymi statuet­kami za wysokie wyniki spor­towe młodych pił­karzy ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wielkopolskich.

Czytaj więcej: Infor­macje z XXX Sesji

PIT-​y w Urzędzie

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że punkt przyj­mowania rocz­nych zeznań podat­kowych za 2013 r. będzie uruchomiony w tut. Urzędzie na I piętrze w sali nr 17 w dniach 17 marca 2014r. i 14 kwiet­nia 2014 r. od godziny 8:00 do 15:00.

Infor­macja dotycząca dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że od 1 marca 2014r. zostanie wprowadzony Sys­tem Masowych Płat­no­ści dla miesz­kań­ców gminy Pakość, celem uspraw­nienia i zapew­nienia prawidłowo­ści ewiden­cjonowania należ­no­ści z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej: Infor­macja dotycząca dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunal­nymi

XXIX Sesja Rady Miej­skiej za nami

28 stycz­nia 2014 br. odbyła się XXIX Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Naj­waż­niej­szymi jej punk­tami przed­stawionymi przez Kierow­nika Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej p. Katarzynę Kurow­ską było roz­patrzenie projek­tów uchwał w sprawie uruchomienia programu osłonowego w związku z realizacją przez Gminę programu „Pomoc pań­stwa w zakresie dożywiania” oraz roz­patrzenie projektu uchwały w sprawie pod­wyż­szenia kryterium dochodowego upraw­niającego do przy­znania nieod­płat­nej pomocy w zakresie dożywiania w for­mie świad­czenia pienięż­nego na zakup posiłku lub żyw­no­ści dla osób objętych tym programem.

Czytaj więcej: XXIX Sesja Rady Miej­skiej za nami

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD