Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pakość zarejestrowała domenę regionalną

Gmina Pakość jako jedna z pierw­szych zarejetrowała domenę regionalną pakość.pl (adres inter­netowy). Dzięki tym nowator­skim roz­wiązaniom od nie­dawna oferowanym przez pol­skich operatorów, można wprowadzać w adresie prze­glądarki inter­netowej adres www.pakość.pl (używając pol­skich znaków) a prze­kierowanie nastąpi do ser­wisu inter­netowego miasta Pakości.

Dzięki zastosowaniu takiego roz­wiązania Gmina i Miasto Pakość jesz­cze bar­dziej iden­tyfikuje się w regionie i pod­kreśla swój wizerunek w sieci Internet.

Czekamy na propozycje do Strategii Roz­woju Gminy i zapraszamy na spo­tkania konsultacyjne

Za pomocą znaj­dującej się powyżej zakładki „Strategia – Wyślij ankietę” możecie Pań­stwo zgłaszać swoje propozycje inwestycji i kierun­ków działań, które powinny znaleźć się w Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020.

Czytaj więcej: Czekamy na propozycje do Strategii Roz­woju Gminy i zapraszamy na spo­tkania kon­sul­tacyjne

Wspar­cie w ramach programu „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego„

Trwa nabór wniosków w drugiej edycji programu „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego”. Wnioski o przy­znanie wspar­cia w ramach ww. programu dostępne są w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14.

Czytaj więcej: Wspar­cie w ramach programu „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD