Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie do konsultacji

W Biuletynie Infor­macji Publicz­nej opublikowano zaproszenie do kon­sul­tacji „Rocz­nego programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na 2014 rok” czytaj…

XXVII Sesja Rady Miej­skiej za nami

W dniu 26 listopada 2013 r. odbyła się sesja Rady Miej­skiej, na której ustalono m.in. stawki podat­ków obowiązujących w nad­chodzącym roku.

Czytaj więcej: XXVII Sesja Rady Miej­skiej za nami

Pakość zarejestrowała domenę regionalną

Gmina Pakość jako jedna z pierw­szych zarejetrowała domenę regionalną pakość.pl (adres inter­netowy). Dzięki tym nowator­skim roz­wiązaniom od nie­dawna oferowanym przez pol­skich operatorów, można wprowadzać w adresie prze­glądarki inter­netowej adres www.pakość.pl (używając pol­skich znaków) a prze­kierowanie nastąpi do ser­wisu inter­netowego miasta Pakości.

Dzięki zastosowaniu takiego roz­wiązania Gmina i Miasto Pakość jesz­cze bar­dziej iden­tyfikuje się w regionie i pod­kreśla swój wizerunek w sieci Internet.

Czekamy na propozycje do Strategii Roz­woju Gminy i zapraszamy na spo­tkania konsultacyjne

Za pomocą znaj­dującej się powyżej zakładki „Strategia – Wyślij ankietę” możecie Pań­stwo zgłaszać swoje propozycje inwestycji i kierun­ków działań, które powinny znaleźć się w Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020.

Czytaj więcej: Czekamy na propozycje do Strategii Roz­woju Gminy i zapraszamy na spo­tkania kon­sul­tacyjne

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD