Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Świąteczne życzenia

79380395 569638676933564 2964606145341161472 n

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego jako lider Kon­sor­cjum obej­mującego Uniwer­sytet Mikołaja Koper­nika w Toruniu i Szkołę Główną Han­dlową w War­szawie realizuje projekt badaczo-​wzdrożeniowy finan­sowany przez Narodowe Cen­trum Bada i Roz­woju pt. „Regiog­mina – usytuowanie na poziomie samorządów lokal­nych instrumen­tów wspar­cia MŚP, działających opar­ciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Budżet uchwalony jednogłośnie

Głów­nym tematem gru­dniowej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści był projekt uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2020 rok. Radni jed­nogłośnie uchwalili budżet.

Czytaj więcej: Budżet uchwalony jed­nogłośnie

Gmina Pakość nie będzie dzier­żawić terenów dla cyrków

W związku z apelem miesz­kań­ców Pako­ści w przed­miocie nie wynaj­mowania terenów miej­skich cyr­kom wykorzystującym w swoich występach zwierzęta, z uwagi na formę tresury oraz warunki bytowe tych zwierząt infor­mujemy, że tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Pakość nie będą wydzier­żawiane z prze­znaczeniem pod lokalizację cyr­ków wykorzystujących w swoich występach zwierzęta.

Prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego — rozszerzenie

Szanowni Pań­stwo,
przy­pominamy, że z dniem 1 stycz­nia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze­kształ­ceniu prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916), prawo użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych wyłącz­nie budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi lub miesz­kal­nymi wielorodzin­nymi, w których co naj­mniej połowę liczby lokali stanowią lokale miesz­kalne wraz z budyn­kami gospodar­czymi, garażami, innymi obiek­tami budow­lanymi lub urządzeniami budow­lanymi, umoż­liwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budyn­ków miesz­kal­nych prze­kształca się w prawo własno­ści tych gruntów.

Czytaj więcej: Prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego — roz­szerzenie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD