Twój urząd

Rewitalizacyjne plany w Pakości

Nie­spełna kilka dni temu Zarząd Wojewódz­twa Kujaw­sko Pomor­skiego zaopiniował pozytyw­nie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 20162023.

Czytaj więcej: Rewitalizacyjne plany w Pako­ści

Będą inwestycje na Giebni

19 lipca br. odbyło się pierw­sze spo­tkanie bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala z przed­stawicielami Pomor­skiej Specjal­nej Strefy Ekonomicz­nej Sp.z o.o. z Sopotu w sprawie nawiązania bliż­szej współ­pracy dotyczącej terenów inwestycyj­nych w m. Gieb­nia w gminie Pakość.

Czytaj więcej: Będą inwestycje na Giebni

Poro­zumienie z Ukrainą podpisane

24 września 2018 r. Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal uroczy­ście pod­pisał Memoran­dum o poro­zumieniu między Gminą Pakość a Stowarzyszeniem Samorządów Lokal­nych Obwodu Połtaw­skiego na Ukrainie. Ze strony ukraiń­skiej poro­zumienie pod­pisał Prze­wod­niczący Związku Organów Samorządowych Regionu Połtaw­skiego Vol­dymyr Mykiichuk, któremu pod­czas wizyty w Pako­ści towarzyszyła kil­kunastoosobowa grupa współpracowników.

Czytaj więcej: Poro­zumienie z Ukrainą pod­pisane

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD