Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Za nami XXV sesja Rady Miejskiej

Dnia 18.09.2013 r. odbyła się XXV sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Waż­nym punk­tem obrad było sprawoz­danie z działal­no­ści Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści w latach 20082013, które przed­stawił Prezes Andrzej Idziaszek. Obecni na sali zapoznali się ze stroną finan­sową działal­no­ści jed­nostki, stanem wyposażenia oraz bieżącymi potrzebami jednostki.

Czytaj więcej: Za nami XXV sesja Rady Miej­skiej

Trwają prace nad Strategią Roz­woju Gminy Pakość

W poniedziałek 16 września 2013r., w Ośrodku Kul­tury i Turystyki, odbyło się pierw­sze z planowanych spo­tkań związanych z opracowywaną strategią roz­woju naszej gminy na lata 20142020.

Czytaj więcej: Trwają prace nad Strategią Roz­woju Gminy Pakość

Infor­macja dla przedsiębiorców

W związku z infor­macją otrzymaną z Minister­stwa Gospodarki, uprzej­mie przy­pominamy, że: wszel­kie czyn­no­ści związane z wpisem do Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bez­płatne czytaj…

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pakości

W Biuletynie Infor­macji Publicz­nej Gminy Pakość opublikowano obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści o przy­stąpieniu do spo­rządzania miej­scowego planu zagospodarowania prze­strzen­nego dla czę­ści terenu gminy Pakość — m. Lud­kowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś czytaj…

Spo­tkanie w sprawie pożaru na składowisku odpadów w Giebni

W dniu 5 sierp­nia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Pań­stwowej Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu odbyło się spo­tkanie poświęcone omówieniu działań związanych z gaszeniem pożaru na składowisku odpadów komunal­nych w miej­scowo­ści Gieb­nia. Uczest­nicy spo­tkania ocenili rów­nież prze­bieg współ­działania wszyst­kich służb pod­czas gaszenia pożaru oraz działania, które mogą w jesz­cze więk­szym stop­niu zapobiegać takim zdarzeniom w przyszłości.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie pożaru na składowisku odpadów w Giebni

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD