Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego zużywanego do produk­cji rol­nej w 2013 r.

Infor­mujemy nt. procedury ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego zużywanego do produk­cji rol­nej w 2013 r.

Każdy ROL­NIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego zużywanego do produk­cji rol­nej w 2013 r.

Afrykań­ski Pomór Świń – realne zagrożenie

Wszyst­kich hodow­ców trzody chlew­nej z terenu gminy Pakość, ostrzega się przed wystąpieniem w Pol­sce Afrykań­skiego Pomoru Świń. Jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa świń, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Naj­częst­szym spo­sobem zakażenia zwierząt jest bez­pośredni lub pośredni kon­takt ze zwierzętami zakażonymi. U ludzi choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

Czytaj więcej: Afrykań­ski Pomór Świń – realne zagrożenie

Ruszyła budowa tar­gowiska miejskiego

Kil­kana­ście dni temu, ruszyły prace związane z budową nowego tar­gowiska miej­skiego w Pako­ści, w miej­scu dotych­czas ist­niejącego. Inwestycja jest moż­liwa dzięki udziałowi naszej gminy w projek­cie pn. „Mój Rynek”, realizowanym w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich. Wykonawcą inwestycji jest Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści, które wykona zadanie za prawie milon złotych, z czego 75% stanowić będą środki z fun­duszy pomocowych.

- Chcemy przede wszyst­kim poprawić warunki han­dlu producen­tom rol­nym oraz umoż­liwić kupującym bez­pośrerdni do nich dostęp. W naszym przy­padku chodzi też o upo­rząd­kowanie kwestii han­dlu ulicz­nego - powiedział bur­mistrz Wiesław Kończal

- W prze­targu przed­stawiliśmy naj­bar­dziej korzystną i kom­pletną ofertę. Poza tym jesteśmy firmą miej­scową, więc legitymowało to nas szczegól­nie by aplikować do tego projektu. Har­monogram pod­pisanej umowy zakłada zakoń­czenie inwestycji z koń­cem paź­dzier­nika tego roku, jed­nak będziemy dokładać starań chcąc ten ter­min skrócić – mówi Maciej Woj­tysiak, prezes Zarządu PUG

- Prace roz­biór­kowe, tj. demon­taż płyt, sceny, wycinkę drzew mamy już za sobą. W tej chwili realizujemy już kolejny etap, czyli roboty ziemne. W ich skład wchodzi wykopywanie i stawianie szalun­ków pod stopy żel­betowe kon­struk­cji hali. Zaj­mie to naprawdę dużo czasu i trudu, ale do końca miesiąca powin­niśmy wyjść z ziemi. Na dzień dzisiej­szy nie ma żad­nych problemów, wszystko idzie zgod­nie z planem. Rów­nież współ­praca z pakoskimi fir­mami jest bar­dzo dobra – stwier­dza Hen­ryk Waszak, kierow­nik budowy

Z uwagi na prace budow­lane, wszyscy han­dlujący oraz kupujący mają moż­liwość korzystania z tym­czasowego tar­gowiska przy ul. Błonie, do którego można dotrzeć m.in. odnowioną drogą odchodzącą od ul. Szkolnej.

- Wygod­niej było mi przy­chodzić w dawne miej­sce. Jed­nak tym­czasowa lokalizacja nie jest aż tak uciąż­liwa. Dobrze, że zrobili tę drogę, bo dzięki niej można wyjść prosto z tar­gowiska, poza tym nie ma już tutaj błota i jest bar­dzo wygod­nie. Wydaje mi się, że dobrze robią remon­tując tamto stare tar­gowisko, tym bar­dziej, że ma być wyposażone w budki – mówi miesz­kanka Pako­ści p. Zofia
Okres letni sprzyja remon­tom dróg

W chwili obec­nej na terenie miasta i gminy Pakość prowadzone są remonty cząst­kowe nawierzchni dróg, ulic i placów w opar­ciu o umowę zawartą w dniu 07 czerwca 2013r. z Zakładem Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z Mogilna. Na zdjęciach odnawiana droga w Węgier­cach, która zyskała nowy dywanik asfaltowy.

Infor­macja ws. szkód związanych z gradobiciem

W związku z wystąpieniem na w dniach 12 lipca 2013r. gradobicia Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że można dokonać zgłoszenia dot. powierzchni i rodzaju upraw, w których wystąpiły szkody związane z w/​w wymienionym nie­korzyst­nym zjawiskiem atmos­ferycz­nym.
W zgłoszeniu należy podać wszyst­kie uprawy, rów­nież te, w których nie nastąpiły straty spo­wodowane gradobiciem.
Ponadto infor­muję, że Wojewoda Kujawsko-​Pomorski powołał Komisje do spraw oszacowania zakresu i wysoko­ści doznanych szkód w wyniku opadu gradu w 2013r. w gospodar­stwach rol­nych i działach specjal­nych produk­cji rol­nej, w celu opiniowania wniosków o udzielenie kredytu preferen­cyj­nego z dopłatą Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa, zgod­nie z roz­porzadzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycz­nia 2008r. w sprawie realizacji nie­których zadań ARiMR (Dz.U. Nr 22,poz. 121.z późn.zm.)
Zgłoszenia można dokonać w Urzedzie Miej­skim w Pako­ści ul. Rynek 4, w Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 12.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD