Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

I Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści (2006)

Dnia 27 listopada 2006 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 odbyła się I Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści, na której pod­sumowanie wyborów w Pako­ści przed­stawił Prze­wod­niczący Miej­skiej Komisji Wybor­czej — Kazimierz Rut­kow­ski. Po uroczystym wręczeniu rad­nym nominacji przez Kazimierza Rut­kow­skiego, w taj­nym głosowaniu radni wybrali spo­śród siebie Prze­wod­niczącego Rady — Tade­usza Grupę oraz dwóch wiceprzewod­niczących — Ber­narda Błaszaka i Marka Nieznalskiego.

III Sesja Rady Miej­skiej (2006)

W czwar­tek 28 grud­nia br. odbędzie się III Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści, na której m.in. pod obrady trafi projekt Budżetu Gminy Pakość na 2007 rok.

Zapraszamy.

Ogłoszenie Bur­mistrza Pakośco wyniku kon­kursu ofert

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści wyniki kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu. Więcej na stronach Biuletynu Infor­macji Publicz­nej czytaj…

Spo­tkanie Bur­mistrza z sołtysami.

W dniu 25 kwiet­nia br. w sali kon­feren­cyj­nej Urzędu odbyło się spo­tkanie Bur­mistrza z soł­tysami Gminy Pakość, mające na celu zapoznanie nowo wybranych a także wybranych na kolejną kaden­cję soł­tysów z funk­cjonowaniem Gminy, jej finan­sami oraz zadaniami.

Czytaj więcej: Spo­tkanie Bur­mistrza z soł­tysami.

VII Sesja Rady Miej­skiej (2007)

W naj­bliż­szy czwar­tek tj. 21 czerwca 2007 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. W porządku obrad znalazły się m in:

Czytaj więcej: VII Sesja Rady Miej­skiej (2007)

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD