Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Czekamy na Pań­stwa pomysły do Strategii Roz­woju Gminy Pakość

Samorząd przy­stąpił do prac nad „Strategią roz­woju gminy”, która określi szanse oraz zagrożenia w roz­woju gminy i na ich pod­stawie ustali kierunki działań na następne lata. Strategia będzie „wizją roz­woju”, a także zapisem kroków, które należy pod­jąć, aby ten stan osiągnąć. Stąd też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypeł­nienie ankiety, która daje Pań­stwu moż­liwość wypowiedzenia się zarówno na temat obec­nych warun­ków życia w gminie, jak rów­nież działań, które należy pod­jąć w przy­szło­ści. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej złożenie lub prze­słanie do dnia 27 marca b.r. do Biura Podaw­czego Urzędu Miej­skiego w Pako­ści. Można to zrobić rów­nież w for­mie elek­tronicz­nej na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

Czytaj więcej: Czekamy na Pań­stwa pomysły do Strategii Roz­woju Gminy Pakość

Soł­tysi roz­mawiali o fun­duszu sołeckim

8 marca br., w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbyło się spo­tkanie bur­mistrza Wiesława Koń­czala z soł­tysami mające na celu omówienie spraw bieżących, a w szczegól­no­ści kwestii związanych z funk­cjonowaniem fun­duszu sołec­kiego i nowego sys­temu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Spo­tkanie pozwoliło także na złożenie Paniom Soł­tys życzeń z okazji Dnia Kobiet.

Czytaj więcej: Soł­tysi roz­mawiali o fun­duszu sołec­kim

Naj­młodsi z wizytą w Urzędzie Miejskim

W Dniu Kobiet, uczniowie i przed­szkolaki z Kościelca oraz przed­szkolaki z Pako­ści odwiedzili Urząd. Wizyty te stają się już tradycją, a dla naj­młod­szych artystów okazją do zaprezen­towania się przed szer­szą publicznością.

Czytaj więcej: Naj­młodsi z wizytą w Urzędzie Miej­skim

Kolejna sesja Rady Miej­skiej za nami

We wtorek, 26 lutego br, odbyła się XXI sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmar­łego 23 stycz­nia 2013 roku ks. Kar­dynała Józefa Glempa – Honorowego Obywatela Pako­ści. Kolejne punkty spo­tkania toczyły się już zgod­nie z przyjętym wcześniej porządkiem.

Czytaj więcej: Kolejna sesja Rady Miej­skiej za nami

Zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk­cji rolnej

W 2013 r. producent rolny może składać do wójta, bur­mistrza (prezydenta miasta) wła­ściwego ze względu na miej­sce położenia grun­tów będących w posiadaniu lub współ­posiadaniu tego producenta rol­nego (w tym dzier­żawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk­cji rol­nej do wysoko­ści limitu zwrotu określonego na 2013 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD