Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja dla miesz­kań­ców ul. Różanej

W związku z przy­gotowaniem dokumen­tacji projek­towej na budowę kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z budową nawierzchni w ul. Różanej w Pako­ści, Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje o moż­liwo­ści zapoznania się z dokumen­tacją i złożenia uwag.

Czytaj więcej: Infor­macja dla miesz­kań­ców ul. Różanej

Bur­mistrz Pako­ści z absolutorium

Dnia 24 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbyła się XXXII sesja Rady Miej­skiej. Głów­nym tematem obrad było roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w sprawie udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok. Rada Miej­ska w Pako­ści jed­nogłośnie zadecydowała o udzieleniu absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści Wiesławowi Kończalowi.

Czytaj więcej: Bur­mistrz Pako­ści z absolutorium

XXXI Sesja Rady Miej­skiej za nami

Dnia 15 maja br. odbyła się XXXI Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. W sesji uczest­niczyli przed­stawiciele RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni Noteci w Byd­gosz­czy p. Lud­garda Iłowska-​Smietana oraz prezes Związku Gmin i Miast Nad­notec­kich, bur­mistrz Czarn­kowa p. Fran­ciszek Strugała wraz z dyrek­torem biura związku p. Hanna For­brich. Głów­nym tematem sesji było zapoznanie się z planem zagospodarowania terenów przy­brzeż­nych Noteci.

Czytaj więcej: XXXI Sesja Rady Miej­skiej za nami

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Dnia 15 maja 2014 r. o godz. 14:00 w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się XXXI Sesja Rady Miej­skiej. porządek obrad…

Ścieżką do Piechcina…

Trwają prace, związane z przy­gotowaniem budowy odcinka ścieżki pieszo-​rowerowej z Pako­ści w kierunku Piech­cina, gm. Bar­cin. 31 marca br. bur­mistrzowie Pako­ści, Wiesław Koń­czal i Bar­cina, Michał Pęziak, przy kontr­asygnacie swoich skarb­ników, pod­pisali „Poro­zumienie w sprawie współ­pracy przy realizacji dokumen­tacji projek­towej na budowę ścieżki rowerowej”. Zgod­nie z zapisami poro­zumienia Gmina Pakość pod­jęła się czyn­no­ści, mających na celu prze­prowadzenie stosow­nej procedury w celu wyłonienia wykonawcy dokumen­tacji projek­towej, która opracowana zostanie do 15 grud­nia br.

Czytaj więcej: Ścieżką do Piech­cina…

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD