Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Okres letni sprzyja remon­tom dróg

W chwili obec­nej na terenie miasta i gminy Pakość prowadzone są remonty cząst­kowe nawierzchni dróg, ulic i placów w opar­ciu o umowę zawartą w dniu 07 czerwca 2013r. z Zakładem Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z Mogilna. Na zdjęciach odnawiana droga w Węgier­cach, która zyskała nowy dywanik asfaltowy.

Infor­macja ws. szkód związanych z gradobiciem

W związku z wystąpieniem na w dniach 12 lipca 2013r. gradobicia Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że można dokonać zgłoszenia dot. powierzchni i rodzaju upraw, w których wystąpiły szkody związane z w/​w wymienionym nie­korzyst­nym zjawiskiem atmos­ferycz­nym.
W zgłoszeniu należy podać wszyst­kie uprawy, rów­nież te, w których nie nastąpiły straty spo­wodowane gradobiciem.
Ponadto infor­muję, że Wojewoda Kujawsko-​Pomorski powołał Komisje do spraw oszacowania zakresu i wysoko­ści doznanych szkód w wyniku opadu gradu w 2013r. w gospodar­stwach rol­nych i działach specjal­nych produk­cji rol­nej, w celu opiniowania wniosków o udzielenie kredytu preferen­cyj­nego z dopłatą Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa, zgod­nie z roz­porzadzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycz­nia 2008r. w sprawie realizacji nie­których zadań ARiMR (Dz.U. Nr 22,poz. 121.z późn.zm.)
Zgłoszenia można dokonać w Urzedzie Miej­skim w Pako­ści ul. Rynek 4, w Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 12.

Dyżur poselski

Infor­mujemy, że w dniu 17.07.2013r. (tj. środa) w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, dyżur posel­ski peł­nił będzie Poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek. Dyżur odbędzie się w godzinach od 13:00 do 14:30 w sali nr 17.

Bur­mistrz Pako­ści otrzymał absolutorium za 2012 r.

Infor­macja dotycząca stanu wprowadzania sys­temu odbioru odpadów, przy­gotowanie gmin­nych placówek oświatowo-​wychowawczych do okresu wakacyj­nego, zatwier­dzenie sprawoz­dania finan­sowego OKiT i Biblioteki Publicz­nej, a przede wszyst­kim przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści za 2012 rok stanowiły główne punkty XXIV sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się 27 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Bur­mistrz Pako­ści otrzymał absolutorium za 2012 r.

Spo­tkanie soł­tysów naszej gminy

We wtorek, 25 czerwca br., w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, odbyło się spo­tkanie Wiesława Koń­czala z soł­tysami. Narada dotyczyła zagad­nień związanych z organizacją tegorocz­nych dożynek, planowanych na kolejny rok przed­się­wzięć, wykonania fun­duszu sołec­kiego, oraz wdrażanego z począt­kiem lipca nowego sys­temu gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej: Spo­tkanie soł­tysów naszej gminy

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD