Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kolejna sesja Rady Miej­skiej za nami

We wtorek, 26 lutego br, odbyła się XXI sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmar­łego 23 stycz­nia 2013 roku ks. Kar­dynała Józefa Glempa – Honorowego Obywatela Pako­ści. Kolejne punkty spo­tkania toczyły się już zgod­nie z przyjętym wcześniej porządkiem.

Czytaj więcej: Kolejna sesja Rady Miej­skiej za nami

Zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk­cji rolnej

W 2013 r. producent rolny może składać do wójta, bur­mistrza (prezydenta miasta) wła­ściwego ze względu na miej­sce położenia grun­tów będących w posiadaniu lub współ­posiadaniu tego producenta rol­nego (w tym dzier­żawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produk­cji rol­nej do wysoko­ści limitu zwrotu określonego na 2013 r.

Będziemy mieli jedno z naj­nowocześniej­szych tar­gowisk w regionie

W ramach rządowego programu „Mój rynek” Pakość otrzymała środki na budowę nowoczesnego tar­gowiska miej­skiego. Umowę z Samorządem Wojewódz­twa w dniu 30 stycz­nia br. pod­pisał bur­mistrz Wiesław Koń­czal. Ogólny koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych, z czego dofinan­sowanie ze środ­ków unij­nych wyniesie prawie 1 milion złotych. Tar­gowisko powstanie do końca 2013 roku w miej­scu obec­nie istniejącego.

Czytaj więcej: Będziemy mieli jedno z naj­nowocześniej­szych tar­gowisk w regionie

Zeznanie podat­kowe w pakoskim Urzędzie

Na pod­stawie poro­zumienia z dnia 18 stycz­nia 2013 roku pomiędzy Naczel­nikiem Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu a Bur­mistrzem Pako­ści o współ­pracy w zakresie prowadzenia akcji przyj­mowania zeznań rocz­nych w 2013 r. infor­mujemy, że punkt przyj­mowania zeznań podat­kowych w siedzibie Urzędu Miej­skiego zostanie uruchomiony 18 marca 2013 roku i czynny będzie w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 11:00 w następujących dniach:

  • 18 marca 2013 r.
  • 25 marca 2013 r.
  • 8 kwiet­nia 2013 r.
  • 15 kwiet­nia 2013 r.
  • 22 kwiet­nia 2013 r.

Zaproszenie na spo­tkanie informacyjne

Stowarzyszenie LGD Czar­noziem na Soli, w związku ze zbliżającym się ter­minem naboru wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” dla operacji odpowiadających warun­kom przy­znania pomocy dla działania Róż­nicowanie w kierunku działal­no­ści nie­rol­niczej objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013, ma zaszczyt zaprosić miesz­kań­ców gmin obszaru wdrażania LSR na spo­tkanie infor­macyjne dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach tego konkursu.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spo­tkanie infor­macyjne

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD