Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Budżet na rok 2013 został uchwalony

Na ostat­niej w tym roku sesji (27 grud­nia br.), Rada Miej­ska Pako­ści uchwaliła budżet gminy na 2013 rok. Przy­szłoroczne dochody gminy mają wynieść prawie 29 milionów złotych. Na inwestycje w nad­chodzacym roku zaplanowano kwotę 7 339 248, 00 zł.

Czytaj więcej: Budżet na rok 2013 został uchwalony

XX Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 27 grud­nia 2012 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 13:00 roz­pocz­nie się XX Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Porządek obrad…

X Spo­tkanie Świąteczno – Noworoczne w Pakości

Tradycyjne, a zarazem X Jubile­uszowe Spo­tkanie Świąteczno – Noworoczne, zor­ganizowane przez Bur­mistrza Pako­ści w dniu 19 grud­nia br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, zgromadziło prawie sto osób, m.in.: przed­siębior­ców, prezesów firm, działaczy samorządowych i spo­łecz­nych, soł­tysów, rad­nych. Były życzenia, kolędy, a także wyróż­nienia dla osób zaan­gażowanych w roz­wój i promocję naszej gminy.

Czytaj więcej: X Spo­tkanie Świąteczno – Noworoczne w Pako­ści

Soł­tysi w Urzędzie Miejskim

W środę, 31 paź­dzier­nika br., w Urzędzie Miej­skim miało miej­sce spo­tkanie Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala z soł­tysami. W spo­tkaniu oprócz Bur­mistrza uczest­niczył Sekretarz Szymon Łep­ski, Skarb­nik Anna Kruszka oraz pracow­nicy Urzędu.

Czytaj więcej: Soł­tysi w Urzędzie Miej­skim

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD