Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Promesy z Pol­skiego Ładu wręczone!

W dniu dzisiej­szym w gabinecie Bur­mistrza Pako­ści odbyło się spo­tkanie dotyczące prze­kazania promes dla Gminy Pakość w ramach Rządowego Fun­duszu Pol­ski Ład.

Czytaj więcej: Promesy z Pol­skiego Ładu wręczone!

Specjalne infolinie dla cudoziemców

Wojewoda Kujawsko-​Pomorski uruchomił specjalne infolinie dla cudzoziem­ców w języku ukraiń­skim i rosyj­skim. Uruchomiony został także specjalny adres e-​mail dla osób, które chcą pomóc osobom przy­bywającym z Ukrainy.

Czytaj więcej: Specjalne infolinie dla cudoziem­ców

Uruchomiono stronę inter­netową PomagamUkrainie​.gov​.pl

Uruchomiono stronę inter­netową PomagamUkrainie​.gov​.pl, która umoż­liwi kooryd­nację pomocy humanitar­nej. To narzędzie dla osób potrzebujących pomocy oraz organizacji i osób zain­teresowanych jej udzieleniem. Wspar­cie prze­kazywane będzie z Rządowej Agen­cji Rezerw Strategicz­nych i innych instytucji pań­stwa, a także ze środ­ków samorządowych, spo­łecz­nych i prywatnych.

Czytaj więcej: Uruchomiono stronę inter­netową PomagamUkrainie​.gov​.pl

Gminny Punkt dla obywateli Ukrainy

W obliczu bar­dzo trud­nej sytuacji na ogar­niętej wojną Ukrainie bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń powołał Gminny Sztab Kryzysowy.

Czytaj więcej: Gminny Punkt dla obywateli Ukrainy

Można składać wniosek o udzielenie dotacji na zabytki

Na pod­stawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gmin­nym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XXXI/​331/​2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. można składać wnioski do Bur­mistrza Pako­ści o udzielenie dotacji celowej na sfinan­sowanie prac kon­ser­wator­skich, restaurator­skich lub robót budow­lanych przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabytków.

Czytaj więcej: Można składać wniosek o udzielenie dotacji na zabytki

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD