Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymamy dofinan­sowanie na realizację zadania

Jak poin­for­mował nas Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu projekt pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie” złożony przez Gminę Pakość speł­nia warunki wyboru projektu i w kon­sekwen­cji został wybrany do otrzymania dofinansowania!

Czytaj więcej: Otrzymamy dofinan­sowanie na realizację zadania

Przy­pominamy o moż­liwo­ści skorzystania z bonifikaty

Zgod­nie z uchwałą Nr IV/​37/​2019 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jed­norazowo za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów, stanowiących dotych­czas własność Gminy Pakość (Dzien­nik Urzędowy Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego z 2019 r. poz. 1206), w przy­padku zain­teresowania skorzystaniem z 40% bonifikaty od opłaty jed­norazowej za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów, należy złożyć w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jed­norazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (druk w załącz­niku i do pobrania w wer­sji papierowej w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści) oraz uiścić opłatę jed­norazową w ter­minie do 31 grud­nia 2020 r.

Czytaj więcej: Przy­pominamy o moż­liwo­ści skorzystania z bonifikaty

Oferta na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego z dnia 10.08.2020 r.

Dnia 10 sierp­nia 2020r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Integracyjne spo­tkanie przy ognisku z zajęciami gim­nastycz­nymi na świeżym powietrzu”.

Czytaj więcej: Oferta na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego z dnia 10.08.2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD