Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Sym­boliczne otwar­cie boiska

Od dzisiaj miesz­kańcy Gminy Pakość mogą korzystać z nowo wybudowanego, wielofunk­cyj­nego boiska spor­towego w Dziar­nowie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dokonano sym­bolicz­nego jego otwarcia.

Czytaj więcej: Sym­boliczne otwar­cie boiska

Trwa spis powszechny ludności

Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Miesz­kań w 2021 r. jest prze­prowadzany od 1 kwiet­nia 2021 roku do 30 września 2021 roku (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.).

Czytaj więcej: Trwa spis powszechny lud­no­ści

Wieś na medal 2021” – nabór wniosków

Sekretariat Regionalny Krajowych Sieci Obszarów Wiej­skich ogłasza kon­kurs na organizację imprez plenerowych pod­czas week­en­dów, na terenach wiej­skich Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Czytaj więcej: „Wieś na medal 2021” – nabór wniosków

Utrud­nienia w ruchu drogo­wym na ul. Żabiej

Z uwagi na z realizację inwestycji pn.: „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” infor­mujemy, że w dniu 14 kwiet­nia 2021r. zostanie położona masa bitumiczna na drodze gmin­nej nr 151834C – ul. Żabia, w związku z powyż­szym wystąpią utrud­nienia w ruchu drogowym.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD