Twój urząd

Wyniki wyborów uzupeł­niających do RM w Pakości

Dnia 3 lutego 2019 roku w Okręgu Wybor­czym nr 8 odbyły się wybory uzupeł­niające do Rady Miej­skiej w Pako­ści. Liczba osób upraw­nionych do głosowania wynosiła 471, karty do głosowania wydano 138 osobom, to jest 29,30 % upraw­nionych do głosowania.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów uzupeł­niających do RM w Pako­ści

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści ws. ter­minów polowań w 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­macje o ter­minie roz­poczęcia i zakoń­czenia oraz miej­scu polowań zbiorowych organizowanych przez koła łowiec­kie w roku 2019. czytaj…

Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2019 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji konkursowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do prac w Komisji Kon­kur­sowej

Spo­tkanie z sołtysami

W dniu dzisiej­szym w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbyło się spo­tkanie organizacyjne władz samorządowych z soł­tysami naszej gminy, które dotyczyło m.in. tegorocz­nych wyborów soł­tysa i rad sołeckich.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z soł­tysami

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD