Twój urząd

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego uwag do Programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące…

Wpłynięcie oferty Stworzyszenia LZS Kościelec

Dnia 18 listopada 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Spor­towy Kościelec na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu pt. „Udział drużyny Seniorów w rywalizacji spor­towej w zakresie piłki noż­nej — przy­gotowanie zawod­ników do udziału w run­dzie wiosennej”.

Czytaj więcej: Wpłynięcie oferty Stworzyszenia LZS Kościelec

Wyróż­nienie dla Gminy Pakość

Po raz drugi Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu roz­dał prestiżowe wyróż­nienia „EKO-​ORŁY” za zaan­gażowanie w działal­ność ekologiczną, popularyzację inwestycji oraz działań na rzecz ochrony środowiska natural­nego oraz gospodarki wod­nej, a także promowanie nowator­skich roz­wiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Wyróż­nienie dla Gminy Pakość

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD