Twój urząd

Komunikat Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budowlanego

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego skierowanym do wła­ścicieli, zarząd­ców i użyt­kow­ników obiek­tów budow­lanych w związku z nad­chodzącym sezonem jesienno-​zimowym.

Czytaj więcej: Komunikat Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego

Ścieżka rowerowa odebrana

W dniu 23 listopada 2018r. odbył się odbiór tech­niczny ścieżki pieszo — rowerowej w miej­scowo­ści Rybitwy, gm. Pakość. Ścieżka zostanie udostęp­niona do użyt­kowania z chwilą zatwier­dzenia przez Starostę Ino­wrocław­skiego opracowanego projektu stałej organizacji ruchu.

Czytaj więcej: Ścieżka rowerowa ode­brana

I Sesja Rady Miej­skiej — trans­misja obrad (live)

O godz. 13 roz­pocz­nie się I Sesja Rady Miej­skiej — trans­misję na żywo można oglądać pod tym adresem…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD