Twój urząd

Roz­poczęcie prac na drodze 255

W ramach zadania „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I– Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł 2,215 km” firma Kobylar­nia roz­poczęła prace na odcinku od tamy do tzw. małej obwodnicy.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie prac na drodze 255

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2019 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania…

Ostat­nia sesja w 2018 r. za nami

W czwar­tek 27 grud­nia br. odbyła się III, a za razem ostat­nia w roku 2018 sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Otworzył ją prze­wod­niczący Michał Siem­bab. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad, zaak­cep­towaniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z II sesji Rady Miej­skiej. Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza Pako­ści w okresie od 6 do 20 grud­nia 2018 r.

Czytaj więcej: Ostat­nia sesja w 2018 r. za nami

Uwagi zgłoszone do projektu programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Podaje się do publicz­nej wiadomo­ści wniesione uwagi do projektu Programu Współ­pracy Gminy Pakość na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami prowadzącymi działal­ność pożytku publicz­nego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie wraz ze stanowiskiem Urzędu Miej­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Uwagi zgłoszone do projektu programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z projek­tem programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Zapraszamy do zapoznania się z projek­tem programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD