Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Urząd Mar­szał­kow­ski zaprasza do składania ofert

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Biuro Współ­pracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza Organizacje Pozarządowe do składania ofert na otwarte kon­kursy ofert na 2021 rok.

Czytaj więcej: Urząd Mar­szał­kow­ski zaprasza do składania ofert

Gmina otrzymała promesę z Fun­duszu Inwestycji Samorządowych

W dniu dzisiej­szym z rąk posła na Sejm Piotra Króla, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń ode­brał sym­boliczną promesę Rządowego Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych o war­to­ści 1 632 000,00 zł. Pieniądze te prze­znaczone zostaną na budowę wielorodzin­nego budynku mieszkalnego.

Czytaj więcej: Gmina otrzymała promesę z Fun­duszu Inwestycji Samorządowych

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinan­sowanie kosz­tów inwestycji proekologicznych

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że przyj­mowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinan­sowanie kosz­tów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej na terenie Gminy Pakość w dniu 4 stycz­nia 2021 roku roz­pocz­nie się o godz. 7.00, z zachowaniem zasad bez­pieczeń­stwa. Wnioski należy składać w Punk­cie Obsługi Klienta Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (skrzynka podaw­cza nie będzie w tym dniu wystawiona).

Czytaj więcej: Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinan­sowanie…

Godziny pracy urzędu w Wigilię i Sylwestra

Szanowni Miesz­kańcy,
Infor­mujemy, że 24 grud­nia (w wigilię) oraz 31 grud­nia (w Syl­westra) Urząd Miej­ski w Pako­ści będzie czynny do godziny 12.00. W tych dniach nie­czynna będzie kasa Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej: Godziny pracy urzędu w Wigilię i Syl­westra

Podziękowanie za podarowanie choinki

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń składa ser­deczne podziękowania Pań­stwu Karolinie i Sław­kowi Dudek za bez­in­teresowne podarowanie nie­zwykle okazałej choinki, która zdobi pakoski Rynek. Dzięki Pań­stwu Miesz­kańcy mogą cieszyć się widokiem pięk­nego, zielonego drzewka i prze­żywać magię świątecz­nego czasu!

Czytaj więcej: Podziękowanie za podarowanie choinki

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD