Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

PRZE­TARG NA DOKOŃ­CZENIE PRZE­BUDOWY DW255 PAKOŚĆ-​STRZELNO JESZ­CZE NIE OGŁOSZONY!!!

W związku ze zwłoką ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZ­KICH W BYD­GOSZ­CZY we wsz­częciu postępowania prze­tar­gowego na wyłonienie nowego wykonawcy robót drogo­wych, który będzie zobowiązany do dokoń­czenia trwającej od wielu miesięcy prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 oraz brakiem działań w kierunku zmiany uciąż­liwej dla miesz­kań­ców ulic Cmen­tarna, Mikołaja, Mogileń­ska w Pako­ści organizacji ruchu drogo­wego Bur­mistrz skierował do Mar­szałka Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego p. Piotra Cał­bec­kiego, inter­wen­cję w tej sprawie.

Czytaj więcej: PRZE­TARG NA DOKOŃ­CZENIE PRZE­BUDOWY DW255 PAKOŚĆ-​STRZELNO JESZ­CZE NIE OGŁOSZONY!!!

Zmiany w struk­turze organizacyj­nej Urzędu

1 czerwca 2020 r. wszedł w życie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, który uchylił obowiązywanie poprzed­niego Regulaminu z 2013 r. Zmiany uzasad­nione były koniecz­no­ścią dostosowania zakresów działań Referatów do wielu nowych zadań ustawowych oraz uspraw­nieniem funk­cjonowania Urzędu.

Czytaj więcej: Zmiany w struk­turze organizacyj­nej Urzędu

Otrzymaliśmy kolejne dofinan­sowanie na drogę

Gmina Pakość uzyskała dotację na dofinan­sowanie moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych z Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego w wysoko­ści 81 000,00 zł.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy kolejne dofinan­sowanie na drogę

Spo­tkanie w sprawie przy­wrócenia połączeń kolejowych

Od kilku lat mówimy o potrzebie przy­wrócenia komunikacji miej­skiej łączącej ościenne miej­scowo­ści z naszą gminą. Władze Pako­ści nie­ustan­nie szukają roz­wiązań aby takie połączenia na nowo przywrócić.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie przy­wrócenia połączeń kolejowych

Raport o stanie Gminy Pakość za 2019 r.

Szanowni Pań­stwo, nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (u.s.g), wprowadziła do pol­skiego porządku praw­nego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w prze­pisie art. 28aa u.s.g. nad przed­stawionym rapor­tem o stanie gminy prze­prowadza się debatę.

Czytaj więcej: Raport o stanie Gminy Pakość za 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD