Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapytanie ofer­towe NR 2/​2020/​EFS

Zakup i dostawa, mon­taż pomocy dydak­tycz­nych oraz sprzętu TIK w projek­cie „Pod­noszenie osiągnięć edukacyj­nych uczniów szkoły pod­stawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”

Czytaj więcej: Zapytanie ofer­towe NR 2/​2020/​EFS

Zapytanie ofer­towe NR 1/​2020/​EFS

Organizacja i prze­prowadzenie szkoleń dla nauczycieli – uczest­ników projektu pt. „Pod­noszenie osiągnięć edukacyj­nych uczniów szkoły pod­stawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”

Czytaj więcej: Zapytanie ofer­towe NR 1/​2020/​EFS

Nowy chod­nik przy Przed­szkolu Miejskim

Z inicjatywy bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia w celu poprawy bez­pieczeń­stwa dzieci i ich rodziców, a także pracow­ników przy Przed­szkolu Miej­skim powstał 115 m odcinek chodnika.

Czytaj więcej: Nowy chod­nik przy Przed­szkolu Miej­skim

Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

W związku z wej­ściem w życie roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego roz­porządzenie w sprawie Pol­skiej Klasyfikacji Działal­no­ści (PKD) od 1 sierp­nia 2020 r., prze­staje obowiązywać kod PKD 93.29. Z — Pozostała działal­ność roz­ryw­kowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD