Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pod­czas XX sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 26 listopada 2020 r. Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła uchwałę Nr XX/​195/​2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi, ustalenia wysoko­ści stawki tej opłaty oraz zwol­nienia w czę­ści z opłaty za gospodarowanie odpadami wła­ścicieli nie­ruchomo­ści zabudowanych budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi kom­postujących biood­pady stanowiące odpady komunalne.

Czytaj więcej: Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi

Pozyskaliśmy dofinan­sowanie z Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych na budowę budynku mieszkalnego

Gmina Pakość jest wśród gmin, które pozyskały wspar­cie finan­sowe w ramach Rządowego Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych. Dofinan­sowanie dla naszej Gminy to kwota 1 632 000,00 zł, która będzie prze­znaczona na budowę wielorodzin­nego budynku mieszkalnego.

Czytaj więcej: Pozyskaliśmy dofinan­sowanie z Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych na budowę budynku miesz­kal­nego

Pomoc dla branży gastronomicz­nej i fintess

Wystar­towały mar­szał­kow­skie granty dedykowane bran­żom gastronomicz­nej i fit­ness na utrzymanie lub przy­wrócenie miejsc pracy. Placówki gastronomiczne oraz ośrodki budowania formy i poprawy kon­dycji fizycz­nej mogą się rów­nież ubiegać o preferen­cyjne pożyczki udzielane na weksel in blanco.

Czytaj więcej: Pomoc dla branży gastronomicz­nej i fin­tess

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD