Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Apel Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitarnego

Drodzy Miesz­kańcy!

Zgod­nie z zaleceniem Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Ino­wrocławiu apelujemy do miesz­kań­ców gminy Pakość o prze­strzeganie pod­stawowych zasad higieny osobistej, a także dbanie o czystość w prze­strzeni publicz­nej poprzez wrzucanie zużytych rękawiczek i maseczek bez­pośred­nio do koszy na odpady. Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych!

Pomoc finan­sowa „Premie dla młodych rolników„

Prezes Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o przy­znanie pomocy finan­sowej na operacje typu „Premie dla młodych rol­ników” w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020 w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierp­nia 2020 r.

Czytaj więcej: Pomoc finan­sowa „Premie dla młodych rol­ników„

Remonty na drogach gminnych

Wiosna ruszyła, a więc na drogach gmin­nych roz­poczęły się remonty cząst­kowe nawierzchni zarówno grun­towych, jak i asfaltowych.

Czytaj więcej: Remonty na drogach gmin­nych

Prze­kazaliśmy dotację dla szpitala

Mamy przyjem­ność poin­for­mować, iż w dniu 5 maja br. w Szpitalu Wielospecjalistycz­nym im. dr. L. Błażka w Ino­wrocławiu została pod­pisana umowa pomiędzy Gminą Pakość, którą reprezen­tował bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, a Szpitalem reprezen­towanym przez Dyrek­tora Eligiusza Patalasa, dotycząca prze­kazania środ­ków finan­sowych w for­mie dotacji w wysoko­ści 8 tys. złotych na zakup sprzętu medycz­nego. Prze­kazana dotacja została prze­znaczona na zakup aparatu do EKG– Schil­ler car­diovit z wózkiem.

Otwieramy orlik na Mogileńskiej

Od dzisiaj, tj. 12 maja br. można korzystać z boiska spor­towego Orlik przy ulicy Mogileń­skiej! Orlik czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 18.00. Poniżej przed­stawiamy zasady korzystania z boiska.

Czytaj więcej: Otwieramy orlik na Mogileń­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD