Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość

Od kilku dni działamy w stanie zagrożenia epidemicz­nego. Ta sytuacja wymusiła na władzach gminy koniecz­ność wprowadzenia szeregu ograniczeń. Nie­zależ­nie od nakazów i zakazów wprowadzonych przez administrację rządową pod­jęliśmy działania, które mają zmniej­szać ryzyko zakażenia wirusem SARS – CoV-​2.

Czytaj więcej: Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość

Aktualizacja! Przy­datne materiały o koronawirusie

Seniorzy

mycie rk

kwarantanna

Publikujemy bar­dzo ważny odnośnik do strony Głów­nego Inspek­toratu Sanitarnego

gov pl KORONAWIRUS 1140x520

Wstrzymanie dyżurów specjalistów punktu konsultacyjnego

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem punkt kon­sul­tacyjny ds. uzależ­nień do dnia 31 marca 2020 r. wstrzymuje dyżury specjalistów. W sprawach pil­nych prosimy o kon­takt telefoniczny z Urzędem Miej­skim w Pako­ści tel. 525666084

Tar­gowisko Miej­skie w Pako­ści zamknięte!

Uprzej­mie infor­mujemy, że od dnia 16 marca 2020r. nie­czynne będzie Tar­gowisko Miej­skie „Mój Rynek” w Pako­ści. Tar­gowisko zostaje czasowo zamknięte w związku z roz­przestrzenianiem się koronowirusa COVID-19,a przede wszyst­kim w trosce o bez­pieczeń­stwo miesz­kań­ców gminy i osób korzystających z placu targowego.

Zastępca Bur­mistrza
Szymon Łep­ski

Naj­waż­niej­sze telefony dot. koronawirusa

INFOLINIA NFZ KORONAWIRUSm2

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD