Twój urząd

Budżet uchwalony jednogłośnie

Głów­nym tematem gru­dniowej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści był projekt uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2020 rok. Radni jed­nogłośnie uchwalili budżet.

Czytaj więcej: Budżet uchwalony jed­nogłośnie

Gmina Pakość nie będzie dzier­żawić terenów dla cyrków

W związku z apelem miesz­kań­ców Pako­ści w przed­miocie nie wynaj­mowania terenów miej­skich cyr­kom wykorzystującym w swoich występach zwierzęta, z uwagi na formę tresury oraz warunki bytowe tych zwierząt infor­mujemy, że tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Pakość nie będą wydzier­żawiane z prze­znaczeniem pod lokalizację cyr­ków wykorzystujących w swoich występach zwierzęta.

Prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego — rozszerzenie

Szanowni Pań­stwo,
przy­pominamy, że z dniem 1 stycz­nia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze­kształ­ceniu prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916), prawo użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych wyłącz­nie budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi lub miesz­kal­nymi wielorodzin­nymi, w których co naj­mniej połowę liczby lokali stanowią lokale miesz­kalne wraz z budyn­kami gospodar­czymi, garażami, innymi obiek­tami budow­lanymi lub urządzeniami budow­lanymi, umoż­liwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budyn­ków miesz­kal­nych prze­kształca się w prawo własno­ści tych gruntów.

Czytaj więcej: Prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego — roz­szerzenie

P R Z Y P O M I N A M Y

Zgod­nie z uchwałą Nr IV/​37/​2019 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jed­norazowo za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów, stanowiących dotych­czas własność Gminy Pakość (Dzien­nik Urzędowy Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego z 2019 r. poz. 1206), w przy­padku zain­teresowania skorzystaniem z 60% bonifikaty od opłaty jed­norazowej za prze­kształ­cenie prawa użyt­kowania wieczystego grun­tów zabudowanych na cele miesz­kaniowe w prawo własno­ści tych grun­tów, należy złożyć w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jed­norazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (druk w załącz­niku i do pobrania w wer­sji papierowej w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści) oraz uiścić opłatę jed­norazową w ter­minie do 31 grud­nia 2019 r.

Czytaj więcej: P R Z Y P O M I N A M Y

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu zaprasza na bez­płatne spo­tkanie infor­macyjne „Pracow­nik inwestycją w przy­szłość firmy”, na którym przed­stawione zostaną moż­liwo­ści wspar­cia przedsiębiorców.

Czytaj więcej: Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD