Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Oferta na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego z dnia 10.08.2020 r.

Dnia 10 sierp­nia 2020r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Integracyjne spo­tkanie przy ognisku z zajęciami gim­nastycz­nymi na świeżym powietrzu”.

Czytaj więcej: Oferta na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego z dnia 10.08.2020 r.

Zapytanie ofer­towe NR 2/​2020/​EFS

Zakup i dostawa, mon­taż pomocy dydak­tycz­nych oraz sprzętu TIK w projek­cie „Pod­noszenie osiągnięć edukacyj­nych uczniów szkoły pod­stawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”

Czytaj więcej: Zapytanie ofer­towe NR 2/​2020/​EFS

Zapytanie ofer­towe NR 1/​2020/​EFS

Organizacja i prze­prowadzenie szkoleń dla nauczycieli – uczest­ników projektu pt. „Pod­noszenie osiągnięć edukacyj­nych uczniów szkoły pod­stawowej w Kościelcu w gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”

Czytaj więcej: Zapytanie ofer­towe NR 1/​2020/​EFS

Nowy chod­nik przy Przed­szkolu Miejskim

Z inicjatywy bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia w celu poprawy bez­pieczeń­stwa dzieci i ich rodziców, a także pracow­ników przy Przed­szkolu Miej­skim powstał 115 m odcinek chodnika.

Czytaj więcej: Nowy chod­nik przy Przed­szkolu Miej­skim

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD