Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu Gminy Pakość na 2022 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2022r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2022r.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu Gminy Pakość na 2022 r.

Likwidacja miniP­SZOKa przy ul. Pił­sud­skiego w Pakości

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że pomimo kil­kukrot­nych monitów, z uwagi na notoryczne przy­padki pod­rzucania na teren miniP­SZOKa przy ul. Pił­sud­skiego w Pako­ści, odpadów opakowaniowych z działal­no­ści gospodar­czej (głów­nie ze sklepów spo­żyw­czych), a także odpadów budow­lanych i remon­towych, pod­jęto decyzję o likwidacji ww. punktu selek­tyw­nej zbiorki odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Likwidacja miniP­SZOKa przy ul. Pił­sud­skiego w Pako­ści

Opracowanie organizacji ruchu ul. Radłowskiej

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla drogi gmin­nej nr 151851C – ul. Radłow­ska infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowej drogi.

Czytaj więcej: Opracowanie organizacji ruchu ul. Radłow­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD