Twój urząd

Trwają prace przy utwar­dzeniu placu

Od kilku dni trwają prace związane z utwar­dzeniem placu postojowo – manew­rowego oraz drogi wewnętrz­nej przy ulicy Jan­kow­skiej o powierzchni 438,50 m2 i łącz­nej długo­ści 67,00 mb.

Czytaj więcej: Trwają prace przy utwar­dzeniu placu

Podatki lokalne uchwalone

Na wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej radni przyjęli stawki podat­ków lokal­nych od nie­ruchomo­ści oraz trans­por­towe na 2020 r. Od 1 stycz­nia zapłacimy więcej.

Czytaj więcej: Podatki lokalne uchwalone

Nowe lampy w Radłowie

W listopadzie br. dokonano odbioru koń­cowego robót polegających na budowie linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia projek­towanych lamp oświetleniowych na terenie działki nr 25, obręb Radłowo.

Czytaj więcej: Nowe lampy w Radłowie

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego uwag do Programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD