Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prośba do mieszkańców

Szanowni miesz­kańcy gminy Pakość.

Szyb­kie roz­przestrzenianie się koronawirusa stawia przed nami ogromne wyzwania w życiu codzien­nym. O zachowaniu pod­stawowych reguł ostroż­no­ści wszyscy już dobrze wiemy. Ale ta sytuacja stawia przed nami kolejne jakże ważne zadanie. To organizacja pomocy dla osób star­szych, samot­nych czy też z nie­peł­nospraw­no­ściami. Dlatego też zwracam się do Pań­stwa z prośbą o szybką reak­cję i infor­mowanie służb urzędowych i pomocy spo­łecz­nej, o każ­dym przy­padku, gdzie taka pomoc np. w dostar­czeniu żyw­no­ści czy też leków, będzie nie­zbędna. W przy­padku problemów z kon­tak­tem proszę o bez­pośred­nią infor­mację na nr 606 281 877

Szymon Łep­ski
z-​ca Bur­mistrza Pakości

Prosimy potrak­tować sytuację BAR­DZO POWAŻNIE!

Szanowni Pań­stwo, apeluję o bar­dzo poważne potrak­towanie aktual­nej sytuacji — o mak­symalne ograniczenie wyjść z domów. Jeśli udajemy się do sklepów to ograniczajmy się wyłącz­nie do zakupu nie­zbęd­nych rzeczy, w małych lokal­nych sklepach unikajmy tłoku — poczekajmy przed wej­ściem i zachowujmy od siebie 1,5m odległo­ści. Myjmy ręce jak naj­czę­ściej i nie witajmy się stosując bez­pośredni kon­takt fizyczny.

Z-​ca Bur­mistrza Pako­ści
(-) Szymon Łepski

UWAGA!!!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem SARS-​CoV-​2, w trosce o zdrowie i bez­pieczeń­stwo klien­tów oraz pracow­ników Urzędu wprowadza się następujące zasady postępowania:

Czytaj więcej: UWAGA!!!

Kasa Urzędu Miej­skiego nie­czynna do odwołania

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem SARS-​CoV-​2, w trosce o zdrowie i bez­pieczeń­stwo interesan­tów oraz pracow­ników Urzędu, infor­mujemy że kasa Urzędu Miej­skiego w Pako­ści zostaje zamknięta od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

Czytaj więcej: Kasa Urzędu Miej­skiego nie­czynna do odwołania

Ważny komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

W związku z panującym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicz­nym kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści prosi o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka przy ul. Ino­wrocław­skiej 14.

Czytaj więcej: Ważny komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD