Twój urząd

Organizacja ruchu dla dróg gminnych

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 1518841C – ul. Powstań­ców Wiel­kopol­skich oraz nr 151842C – ul. Słoneczna infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Organizacja ruchu dla dróg gmin­nych

Prze­kazanie terenu Stacji Uzdat­niania Wody

W dniu 25 września 2019r. odbyło się Nad­zwyczajne Zgromadzenie Wspól­ników Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Spółka z o.o., pod­czas którego Gmina Pakość reprezen­towana przez Bur­mistrza Zyg­munta Gronia prze­kazała apor­tem grunty, budynki oraz wyposażenie Stacji Uzdat­niania Wody przy ul. Jan­kow­skiej w Pako­ści oraz w m. Kościelec.

Czytaj więcej: Prze­kazanie terenu Stacji Uzdat­niania Wody

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej

Wykonanie budżetu Gminy Pakość za I pół­rocze 2019 r. było głów­nym tematem wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: Wrześniowa sesja Rady Miej­skiej

Sesja Rady Miej­skiej — trans­misja na żywo

IX Sesja Rady Miej­skiej — trans­misja na żywo realizowana jest pod tym adresem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD