Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XIV Sesja Rady Miej­skiej prze­prowadzona w spo­sób zdalny

Zarejestrowany materiał z XIV Sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści prze­prowadzonej w for­mie zdal­nej można obej­rzeć pod tym adresem… (pod oknem odtwarzacza należy wybrać nagranie z listy)

Gmina nie prze­kazała danych Poczcie Polskiej

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że w odpowiedzi na pismo Poczty Pol­skiej S.A. dotyczące prze­kazania danych ze spisów wybor­ców Bur­mistrz Pako­ści odmówił prze­kazania wnioskowanych danych.

Czytaj więcej: Gmina nie prze­kazała danych Poczcie Pol­skiej

Telefoniczne dyżury specjalistów

W związku z epidemią koronawirusa i trud­no­ściami jakie prze­żywają osoby uzależ­nione i ich rodziny pod­czas kwaran­tanny oraz moż­liwo­ściami nasilania się przpad­ków prze­mocy domowej Punkt Kon­sul­tacyjny ds. Uzależ­nień w Pako­ści ul. Ino­wrocław­ska 14, od maja 2020 r. uruchomił telefoniczne dyżury specjalistów.

Czytaj więcej: Telefoniczne dyżury specjalistów

Otwar­cie tar­gowiska miejskiego

Od jutra tj. 21 kwiet­nia br. (wtorek) otwarte zostanie Tar­gowisko Miej­skie „Mój Rynek” w Pako­ści dla sprzedaży artykułów rolno-​spożywczych. Wszyscy korzystający muszą jed­nak zastosować się do nowych zasad.

Czytaj więcej: Otwar­cie tar­gowiska miej­skiego

Życzenia Świąteczne

Naj­seredcz­niej­sze życzenia składają prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab oraz bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Czytaj więcej: Życzenia Świąteczne

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD