Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Stała organizacja ruchu dla dróg gmin­nych Kościelec-​Rycerzewko-​Radłówek

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek oraz nr 150449C relacji Sój­kowo figura infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Stała organizacja ruchu dla dróg gmin­nych Kościelec-​Rycerzewko-​Radłówek

Boisko w Dziar­nowie coraz bliżej ukończenia

W eks­presowym tem­pie odbywa się prze­budowa ogól­nodostęp­nego boiska wielofunk­cyj­nego w Dziar­nowie w ramach projektu „Zagospodarowanie zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie”, a postęp prac wykonywanych przez firmę ELSIK z Żukowa widoczny jest każ­dego dnia.

Czytaj więcej: Boisko w Dziar­nowie coraz bliżej ukoń­czenia

Zapraszamy do zapoznania się z projek­tem programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Zapraszamy do zapoznania się z projek­tem programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami…

do 12 listopada można składać deklaracje dot. odbioru chryzantem

Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa uprzej­mie przy­pomina, że deklaracje dotyczące odbioru chryzan­tem należy składać w biurach powiatowych ARiMR wła­ściwych ze względu na miej­sce preferowanego odbioru kwiatów.

Czytaj więcej: do 12 listopada można składać deklaracje dot. odbioru chryzan­tem

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD