Twój urząd

Przed­siębior­czość na start”- spo­tkanie informacyjne

Zapraszamy na bez­płatne spo­tkani infor­macyjne „Przed­siębior­czość na start”, na którym zostanie omówione wspar­cie ze środ­ków unij­nych dla przed­siębior­ców oraz wspar­cie dla osób, które planują założyć własną działal­ność gospodarczą.

Czytaj więcej: „Przed­siębior­czość na start”- spo­tkanie infor­macyjne

Rewitalizacyjne plany w Pakości

Nie­spełna kilka dni temu Zarząd Wojewódz­twa Kujaw­sko Pomor­skiego zaopiniował pozytyw­nie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 20162023.

Czytaj więcej: Rewitalizacyjne plany w Pako­ści

Będą inwestycje na Giebni

19 lipca br. odbyło się pierw­sze spo­tkanie bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala z przed­stawicielami Pomor­skiej Specjal­nej Strefy Ekonomicz­nej Sp.z o.o. z Sopotu w sprawie nawiązania bliż­szej współ­pracy dotyczącej terenów inwestycyj­nych w m. Gieb­nia w gminie Pakość.

Czytaj więcej: Będą inwestycje na Giebni

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD