Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Roz­poczęły się prace przy ul. Wyszyńskiego

Roz­poczęła się prze­budowa drogi gmin­nej nr 151819C – ul. Wyszyń­skiego, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubo­ści 8 cm na pod­sypce cemen­towo – piaskowej o grubo­ści 5 cm na długo­ści 0,295 km.

Czytaj więcej: Roz­poczęły się prace przy ul. Wyszyń­skiego

Opracowanie organizacji ruchu dla drogi relacji Rybitwy Centrum

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla drogi gmin­nej nr 150466C relacji Rybitwy Cen­trum infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowej drogi.

Czytaj więcej: Opracowanie organizacji ruchu dla drogi relacji Rybitwy Cen­trum

Trwa rekrutacja do projektu Europej­ska Akademia Młodych Liderów Wsi

W dniach 26 lipca 2021 r. – 17 sierp­nia 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Europej­ska Akademia Młodych Liderów Wsi” realizowanego przez Przed­stawiciel­stwo Komisji Europej­skiej w Pol­sce oraz Fun­dacja Kuź­nica im. Hugona Koł­łątaja we współ­pracy z Urzędem Mar­szał­kow­skim Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Projekt został objęty patronatem Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Czytaj więcej: Trwa rekrutacja do projektu Europej­ska Akademia Młodych Liderów Wsi

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD