Twój urząd

Roz­kład jazdy autobusów szkolnych

Urząd Miej­ski w Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści aktualny roz­kład jazdy autobusów szkolnych-​jednocześnie przy­pominamy, że z autobusów szkol­nych korzystać mogą wszyscy miesz­kańcy poprzez zakup biletu u kierowcy.

Czytaj więcej: Roz­kład jazdy autobusów szkol­nych

Infor­macja ws. głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego

W związku ze zgłoszeniami problemów z oddaniem głosów na projekty do Budżetu Obywatel­skiego 2020 r. poprzez plat­formę elek­troniczną infor­mujemy, iż głosy które zostały odrzucone zostaną zweryfikowane przez zespół ds. Budżetu Obywatel­skiego Gminy Pakość po zakoń­czeniu procesu głosowania.

Roz­poczęcie prac nad projek­tem Budżetu Gminy Pakość na 2020 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2020 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w ter­minie do 30 września 2019 r.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie prac nad projek­tem Budżetu Gminy Pakość na 2020 r.

Odbiór tech­niczny drogi w Mielnie

Zakoń­czył się remont drogi gmin­nej nr 150437C w cen­trum miej­scowo­ści Mielno. W dniu dzisiej­szym odbył się odbiór techniczny.

Czytaj więcej: Odbiór tech­niczny drogi w Miel­nie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD