Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Przy­pominamy o moż­liwo­ści składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość. Deklaracje na 2018 r. można składać do 31 stycz­nia 2018 r.

Czytaj więcej: Przy­pominamy o moż­liwo­ści składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2018 r. do usunięcia…

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Prze­prowadzałeś się lub wyjeż­dżałeś z Pol­ski? Wyjechałeś ze swojej miej­scowo­ści na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamiesz­kania albo zamel­dowania? Upew­nij się, że jesteś wpisany do rejestru wybor­ców tam, gdzie teraz miesz­kasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wybor­ców, to nie będziesz mógł głosować w nad­chodzących wyborach samorządowych.

Czytaj więcej: Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wybor­ców!

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2018 r. — nowe

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2018 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania…

Nowy rok — nowy budżet

Tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści czy prze­budowa ul. Rynek i Żabiej wraz zagospodarowaniem terenów nad­brzeż­nych Noteci - to jedne z waż­niej­szych inwestycji zaplanowanych przez władze miasta na przy­szły rok. W czwar­tek, 28 grud­nia br. pakoscy radni zdecydowali o przyjęciu przy­gotowanego przez miej­skich urzęd­ników projektu budżetu na przy­szły rok.

Czytaj więcej: Nowy rok — nowy budżet

Zmiana nazwy ulicy w Pakości

W dniu 21 grud­nia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-​Pomorski wydał zarządzenie zastęp­cze Nr 392/​2017 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Czytaj więcej: Zmiana nazwy ulicy w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD