Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XIV Sesja Rady Miej­skiej za nami…

Droga wojewódzka nr 255 Pakość-​Strzelno, prze­kazanie grun­tów pod budowę nowego komisariatu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi– to tylko nie­które tematy o których roz­mawiali Radni pod­czas XIV sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się 30 czerwca br. w świetlicy strzel­nicy myśliw­skiej w Łącku.

Czytaj więcej: XIV Sesja Rady Miej­skiej za nami…

Dofinan­sowanie do moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rolnych

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego w Toruniu nastąpiło uroczyste pod­pisanie umowy pomiędzy Bur­mistrzem Pako­ści — Wiesławem Koń­czalem przy kontr­asygnacie Skarb­nika Gminy — Anny Kruszki, a Wojewódz­twem Kujaw­sko — Pomor­skim reprezen­towanym przez Dariusza Kurzawę – Wicemar­szałka Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego oraz Wiesława Czar­nec­kiego – Dyrek­tora Depar­tamentu Rol­nic­twa i Geo­dezji Urzędu Mar­szał­kow­skiego, o dofinan­sowanie dla inwestycji pn.: „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150435C relacji Łącko – Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy – Tuczno”. Przed­miotowe zadanie będzie współ­finan­sowane ze środ­ków finan­sowych budżetu wojewódz­twa kujaw­sko – pomor­skiego do wysoko­ści 105 970,00 zł.

Czytaj więcej: Dofinan­sowanie do moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych

Infor­macja dla miesz­kań­ców: Węgierc, Gorzan, Kościelca, Rycerzewa

Wykonawca inwestycji budowy linii elek­troener­getycz­nej 400kV Jasiniec-​Pątnów zaprasza miesz­kań­ców sołectw: Węgierce, Gorzany, Kościelec, Rycerzewo na dyżur punktu infor­macyj­nego inwec­tycji w pakoskim Urzędzie w dniu 14.06.2016 r.

pdfInfor­macja

Ćwiczenia RENEGADE

W dniach 79.06.2016r. odbedzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem sys­temów alar­mowania lud­no­ści. Nadawane bedą sygnały alar­mowe 9 syrena) dotyczące zagrożenia z powietrza.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD