Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Program współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Program współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Oferta pracy

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści poszukuje osoby na stanowisko pracy: Opiekunka osób star­szych. Zakres obowiąz­ków na stanowisku pracy – usługi opiekuń­cze i pielęgnacyjne w domu chorego, w tym na terenach wiejskich.

Czytaj więcej: Oferta pracy

Weź paragon ze sobą – star­tuje akcja infor­macyjna Minister­stwa Finansów

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogól­nopol­ska kam­pania infor­macyjna Minister­stwa Finan­sów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się nie­wy­dawanie paragonów fiskal­nych na stacjach paliwowych i nie­zabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Kam­pania prowadzona będzie od września do listopada 2016 roku.

Czytaj więcej: Weź paragon ze sobą – star­tuje akcja infor­macyjna Minister­stwa Finan­sów

Dyżur Senatora Jana Rulewskiego

Uprzej­mie infor­mujemy, że dnia 13 paź­dzier­nika 2016r. w godzinach 11:3012:30 Senator Jan Rulew­ski będzie peł­nił dyżur senator­ski w budynku Urzędu Miasta w
Pako­ści znaj­dującego się przy ul. Rynek 4 tj. sala nr. 17 — I piętro. Przy­pominamy, że na spo­tkanie należy przynieść ze sobą wszyst­kie dokumenty ważne w danej
sprawie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD